Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatlarının siyahısı

İki dəfə Dövlət mükafatı laureatları:

1970-ci illər

1970

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (5 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (10 nəfər)

1972

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (12 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (22 nəfər)

 • "Selenin fotoreseptorlar funksional aktivliyinə təsiri" əsəri üçün:
  • Həsən Məmmədbağır oğlu Abdullayev (SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, iş rəhbəri)
   Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası A. İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun əməkdaşları:
  • Nina Alekseyevna Hacıyeva (bioloji elmlər doktoru, laboratoriya rəhbəri)
  • Hüseyn Heydər oğlu Həsənov (bioloji elmlər doktoru, institutun direktoru)
  • Haqverdi İsmayıl oğlu Cəfərov (bioloji elmlər namizədi, laboratoriya rəhbəri)
  • Vladimir Vladimiroviç Perelıkin (bioloji elmlər namizədi, baş elmi işçi)
 • Cəlal Eyvaz oğlu Allahverdiyev (fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunun direktoru) — Öz-özünə qoşma olmayan operatorlar nəzəriyyəsinə aid işlər silsiləsi üçün
 • Zülfəli İmaməli oğlu İbrahimov (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin kafedra müdiri) — V. İ. Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi monoqrafiyası üçün
 • Məmmədağa Şirəli oğlu Şirəliyev (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun direktoru) — "Azərbaycan dialektologiyasının əsasları" kitabı üçün
 • "Şaquldan inhirafı böyük olan maili çox dərin quyuların qazılma texnologiyasının işlənməsi və geniş tətbiqi" əsəri üçün:
 • "Mürəkkəb yarımkeçirici birləşmələrin alınması, xassələrinin tədqiqi və onların əsasında müxtəlif çeviricilərin (termoelektrik, aşırıcı və yaddaşlı cihazların, lazer və spontan şüalaşma mənbələrinin, qəbuledicilərinin və modulyatorlarının) yaradılması" əsəri üçün:
  Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun əməkdaşları:
  • Zərifə Abbas qızı Əliyarova (fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş elmi işçi)
  • Vadim Borisoviç Antonov (fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş elmi işçi)
  • Arif Zülfüqar oğlu Quliyev (texnika elmləri doktoru, xüsusi konstruktor bürosunun direktoru)
  • Yadulla Nüsrət oğlu Nəsirov (fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, laboratoriya rəhbəri)
  • Rəhim Həsən Nani (fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş elmi işçi)
  • Eldar Yunis oğlu Salayev (fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, direktor müavini, laboratoriya rəhbəri)

1974

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (9 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (19 nəfər)

 • Bəhram Mehrəli oğlu Əsgərov (fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti bərk cisim fizikası kafedrasının müdiri) — "Yarımkeçiriçilərdə kinetik effektlər" monoqrafiyası üçün
 • Cəmil Bahadır oğlu Quliyev (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru) — "Azərbaycanda Lenin milli siyasətinin həyata keçirilməsi uğrunda Kommunist Partiyasının mübarizəsi". "Lenin milli siyasəti bayrağı altında" monoqrafiyası üçün
 • "Azərbaycanda xroniki hemodializ və böyrəkköçürmə" əsəri üçün:
  • Mirməmməd Cavad oğlu Cavadzadə (SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü, Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu urologiya və operativ nefrologiya kafedrasının müdiri, respublika klinik uroloji xəstəxanasının baş həkimi, iş rəhbəri)
  • Pavel Sergeyeviç Malkov (tibb elmləri namizədi, Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu urologiya və operativ nefrologiya kafedrasının assistenti)
  • Kamal Adıgözəl oğlu İsmayılov (tibb elmləri namizədi, Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu urologiya və operativ nefrologiya kafedrasının dosenti)
  • Haşım İsa oğlu Əliyev (tibb elmləri namizədi, respublika klinik uroloji xəstəxanası baş həkiminin müalicə işi üzrə müavini)
  • Stanislav Nikolayeviç Lınev (tibb elmləri namizədi, respublika klinik uroloji xəstəxanası anesteziologiya-reanimatologiya bölməsinin müdiri)
 • "Dəyişən cərəyanın avtokonpensasiya ölçü-məlumat sistemlərinin nəzəriyyə və təcrübəsi" əsəri üçün:
  M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun əməkdaşları:
  • Tofiq Məmməd oğlu Əliyev (texnika elmləri doktoru, professor, elektrik ölçmə işləri və hesablayıcı texnika kafedrasının müdiri, iş rəhbəri)
  • Aleksandr Mixayloviç Melikşahnazarov (texnika elmləri doktoru, professor, elektronika və informasiya-ölçü texnikası kafedrasının müdiri)
  • Aleksey Qriqoryeviç Melnikov (texnika elmləri namizədi, elektrik ölçmə işləri və hesablayıcı texnika kafedrasının dosenti)
  • Ramiz Mehdi oğlu Mirsəlimov (texnika elmləri namizədi, elektrik ölçmə işləri və hesablayıcı texnika kafedrasının dosenti)
  • İosif Lipoviç Şayn (texnika elmləri namizədi, elektrik ölçmə işləri və hesablayıcı texnika kafedrasının dosenti)
  • Şamil Məmmədrza oğlu Şahmərdanov (texnika elmləri namizədi, elektrik ölçmə işləri və hesablayıcı texnika kafedrasının dosenti)
 • "Ali məktəblər üçün 4 hissədən ibarət "Müasir Azərbaycan dili" dərs vəsaiti üçün:
  • Əbdüləzəl Məmməd oğlu Dəmirçizadə (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri)
  • Səlim Əbdüllətif oğlu Cəfərov (filologiya elmləri doktoru, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının professoru)
  • Muxtar Hüseyn oğlu Hüseynzadə (filologiya elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti ümumi dilçilik kafedrasının müdiri)
  • Əlövsət Zakir oğlu Abdullayev (filologiya elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri, dərs hissəsi üzrə prorektor)
  • Yusif Mirəhməd oğlu Seyidov (filologiya elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri)
  • Ağamalı Qulu oğlu Həsənov (filologiya elmləri namizədi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti)

1976

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (10 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (16 nəfər)

 • Həsən Cəmil oğlu Hüseynov (fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor) — "Yeni yarımkeçiricilər, fiziki hadisələr və onların əsasında dəyişdiricilər" əsərlər silsiləsi üçün
 • Yəhya Cəfər oğlu Məmmədov (fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor) — "Adi diferensial tənliklərin təqribi üsullarla həlli" monoqrafiyası üçün
 • "Yanacaqları və azözlüklü yağları spirtli karbamid məhlulu ilə parafinsizləşdirməyin yüksək səmərəli prosesinin yaradılması, sənayedə tətbiq edilməsi və fazaların qravitasiya bölgüsü" əsəri üçün:
  • Vahab Səfər oğlu Əliyev (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki)
  • Əhəd Hüseyn oğlu İsmayılov (texnika elmləri doktoru)
  • Sergey Aleksandroviç Terteryan (kimya elmləri namizədi) (ölümündən sonra)
  • Mariya Nikitişna Nadirova (mühəndis-texnoloq)
  • Sima Mirzağa qızı Ağayeva (texnika elmləri namizədi)
  • Balaca Ələkbər oğlu İmanov (texnik-texnoloq)
  • Rüstəm Hacəli oğlu İsmayılov (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki) (ölümündən sonra)
 • Mikroelektronika sahəsindəki işlər üçün:
  • Kamil Əhməd oğlu Vəliyev (SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü)
  • Namiq Cəfər oğlu Hacıyev (fizika-riyaziyyat elmləri namizədi)
  • Mahmud Haqverdi oğlu Qəribov (texnika elmləri namizədi)
  • Nemət Latfulla oğlu Hüseynov (texnika elmləri namizədi)
  • Yuri Nikolayeviç Dyakov (texnika elmləri namizədi)
  • Əhməd Cəfər oğlu Nuriyev (mühəndis-elektrik)
  • Anatoli Vasilyeviç Pivovarov (texnika elmləri namizədi)

Sosializm yarışı qabaqcıllarına (14 nəfər)

 • Ömər Ağacahangir oğlu Ağayev (SSRİ Elektrotexnika Sənayesi Nazirliyinin Azərbaycan LKGİ-nin 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodu 2 nömrəli sexinin hopdurucular briqadiri)
 • Əmanət Əsabəli qızı Abbasova (Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin V. İ. Lenin adına Şəki İpək İstehsalat Birliyinin toxucusu)
 • Zərifə Əlibaba qızı Kələntərova (Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin S. Orconikidze adına Kirovabad toxuculuq kombinatının toxucusu)
 • Saida Mixaylovna Orbelyan (Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin 26 Bakı komissarı adına Qarabağ ipək kombinatının toxucusu)
 • Aleksandr Fyodoroviç Koçetkov (SSRİ Kimya və Neft Maşınqayırma Nazirliyinin Ümumittifaq Neft Maşınqayırma İstehsalat Birliyi leytenant Şmidt adına "Lenin" ordenli maşınqayırma zavodunun tornaçısı)
 • Raud Fətulla oğlu Şahbazov (SSRİ Kimya və Neft Maşınqayırma Nazirliyinin Ümumittifaq Neft Maşınqayırma İstehsalat Birliyi "Bakı fəhləsi" maşınqayırma zavodunun tornaçısı)
 • Bufa Novruz oğlu Kazımov (SSRİ Dəniz Donanması Nazirliyinin Bakı dəniz limanı fəhlələri iriləşdirilmiş kompleks briqadasının briqadiri)
 • Qaryağdı Rüstəm oğlu Mirzəyev (SSRİ Kimya Sənayesi Nazirliyinin Bakı şin zavodu avtomobil şinlərinin quraşdırıcısı)
 • Əlisəfa Rufulla oğlu Səfərov (Sumqayıt Kimya Sənayesi Müəssisələri İstehsalat Birliyi üzvi xlor məhsulları zavodunun aparatçısı)
 • İdris Mirzəxan oğlu Ağayev (Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq İstehsalat Komitəsinin Cəlilabad rayonundakı "Qırmızı partizan" üzümçülük sovxozu üzümçülük briqadasının briqadiri)
 • Dilavər Mədət oğlu Yolçiyev (Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq İstehsalat Komitəsinin Şamaxı rayonundakı V. İ. Lenin adına üzümçülük sovxozu üzümçülük briqadasının briqadiri)
 • Mirhəmzə Mirhəsən oğlu Eminov (Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İliç rayonundakı S. Vurğun adına kolxozu tütünçülük briqadasının briqadiri)
 • Hüseynəli Mahmud oğlu Əliyev (26 Bakı komissarı adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin quyuları yeraltı təmir üzrə baş ustası)
 • Şaban Mehdi oğlu Rzayev (Ağcabədi rayonundakı "Tacikistan" kolxozu kompleks mexanikləşdirilmiş briqadasının briqadiri)

1978

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (12 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (31 nəfər)

 • Cəlil Yusif oğlu Hüseynov (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki) — "Ümumi patoloji anatomiya" və "Xüsusi patoloji anatomiya" (Azərbaycan dilində) dərslikləri üçün
 • Əbdülkərim Əli oğlu Əlizadə (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki) — Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvaninin "Dəstur əl-Katib fi Təyin əl-Məratib" əsərinin elmi-tənqidi mətni üçün
 • Azərbaycanın təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasına dair kompleks işlər silsiləsi üçün:
 • Yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrində neytralın rejimi sahəsində kompleks işlər üçün:
 • Kombinə edilmiş mikroelementləşdirilmiş borsuperfosfatın sənaye istehsalı texnologiyasının işlənib hazırlanması və onun respublikanın kənd təsərrüfatında tətbiq edilməsi üçün:
 • Neft və qaz mədənləri avadanlığı üçün metala qənaət olunmasını və çuqun hissələrin yüksək keyfiyyətini təmin edən çox səmərəli texnoloji prosesin yaradılması və sənayedə tətbiq edilməsi üçün:
  • Sənan Hənifə oğlu Quliyev (mühəndis-mexanik)
  • Vladimir Daniloviç Şifrin (texnika elmləri namizədi)
  • Əlağa Nuruş oğlu Muxtarov (mühəndis-mexanik)
  • Polad Qulam oğlu Məmmədov (mühəndis-mexanik)
  • Əli Salman oğlu Nəcəfov (mühəndis-mexanik)
  • Vladimir Sergeyeviç Şaxotkin (mühəndis-mexanik)
  • Xəlil Məmməd oğlu Məmmədov (iqtisadçı)

Sosializm yarışı qabaqcıllarına (18 nəfər)

 • Əmir Müslüm oğlu Rəhimov (SSRİ Kimya və Neft Maşınqayırma Nazirliyinin leytenant Şmidt adına zavodu poladəritmə sexinin termistlər briqadiri)
 • Məmməd Mütəllim oğlu Qənbərov (Xəzər Dəniz Neft Birliyi Səngəçal Dəniz Qazma İdarəsinin buruq ustası)
 • İlyas Barxudar oğlu Quliyev (Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 3 nömrəli tikinti-quraşdırma tresti 30 nömrəli tikinti idarəsinin kompleks briqadasının briqadiri)
 • Aleksandr İvanoviç Semyonov (SSRİ Cihazqayırma, Avtomatlaşdırma Vasitələri və İdarəetmə Sistemləri Nazirliyi Bakı cihazqayırma zavodu alət sahəsinin tornaçısı)
 • Allahverdi Əhəd oğlu Süleymanov (V. İ. Lenin adına Azərbaycan boru-prokat zavodu marten sexinin poladəridəni)
 • Humay Məşədmehdiqulu qızı Hüseynova (Azərbaycan SSR Yeyinti Məhsulları Sənayesi Nazirliyi Bakı biskvit fabrikinin şərq şirniyyatı sexinin briqadiri)
 • Firidun Oruc oğlu Rzayev (Azərbaycan SSR Neftayırma və Neft Kimyası Sənayesi Nazirliyi Bakı şin zavodunun avtomobil şinləri quraşdıranı)
 • Asmik Levonovna Poqosyan (Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin 26 Bakı komissarı adına Qarabağ ipək kombinatının baramaaçanı)
 • Qəzənfər Kərim oğlu Əliyev (Azərbaycan dəmir yolu Kirovabad stansiyası lokomotiv deposunun maşinisti)
 • İsrafil Mehdi oğlu Əhmədov (Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 5 nömrəli tresti mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin suvaqçı-rəngsazı)
 • Boran Habil oğlu Quliyev (Xanlar rayonundakı "Qırmızı Samux" sovxozunun baş çobanı)
 • Səadət Əbdülhüseyn qızı Yəhyayeva (Cəlilabad rayonundakı R. Axundov adına üzümçülük sovxozunun briqadiri)
 • Lətif İsmayıl oğlu Muxtarov (Tovuz rayonundakı Mirbəşir Qasımov adına sovxoz-texnikumun üzümçülük briqadasının briqadiri)
 • Hümbət Məmməd oğlu Əliyev (Bərdə rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun pambıqçılıq briqadasının briqadiri)
 • Timofey Qureyeviç Kozlovtsev (İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozun yemçilik briqadasının briqadiri)
 • Hacı Xalıq oğlu Əliyev (Lənkəran rayonundakı B. O. Abbasov adına sovxozunun tərəvəzçilik briqadasının briqadiri)
 • Lena Baxşiyevna Qulyan (DQMV-nin Mardakert rayonundakı "Leninavan" sovxozunun sağıcısı)
 • Əli Nağı oğlu Əliyev (Naxçıvan MSSR-in Naxçıvan rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun tütünçülük briqadasının briqadiri)

1980-ci illər

1980

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (16 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (28 nəfər)

 • Cahangir Abbas oğlu Kərimov (SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü) — Ümumi dövlət və hüquq nəzəriyyəsinə dair əsərlər silsiləsi üçün
 • Ziya Musa oğlu Bünyadov (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki) — "Azərbaycanda Atabəylər dövləti" monoqrafiyası üçün
 • Məmmədəmin Adil oğlu Qazıyev (tarix elmləri doktoru) — V. İ. Leninin şagirdlərinə və silahdaşlarına, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizlərə həsr edilmiş əsərlər silsiləsi üçün
 • Klinik-diaqnostik laboratoriya tədqiqat üsullarına dair əsərlər silsiləsi üçün:
 • "3038" pambıq sortunun yetişdirilməsi və istehsalatda geniş tətbiq edilməsi üçün:
  • Əmir Musa oğlu Hüseynov (seleksiyaçı)
  • Nəzifə Hüseyn qızı Yusifova (seleksiyaçı)
  • Şaban Kərim oğlu Cəfərov (seleksiyaçı)
  • Zaur Ələkbər oğlu Rəhimov (entomoloq)
 • Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadə (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki) — neft və qaz çıxarılmasında texnoloji proseslər texnikasına dair əsərlər silsiləsi üçün
 • Neft və qaz quyularını hermetikləşdirən və 400–1.000 atmosfer yoxlama təzyiqinə davam gətirən avadanlığın tökmələrindən ötrü yeni poladların və texnoloji proseslərin kompleks tədqiqi, işlənib hazırlanması və sənayedə tətbiqi üçün:
  • Səbzəli Rza oğlu Məmmədov (mühəndis-metallurq)
  • İlyas Məcid oğlu Məmmədov (tökmə istehsalatı texnoloqu)
  • Cabbar Cabbar oğlu Məmmədov (tökmə istehsalatı texnoloqu)
  • İdris Əli oğlu Qasımov (poladəridən)
 • Mineral su yataqlarından sənaye üçün karbohidrogen qazı istehsalının texnologiyasının işlənib hazırlanması və respublikanın xalq təsərrüfatında onun tətbiqi üçün:
  • Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev (kimya elmləri doktoru)
  • İman Qurban oğlu Abdullayev (iqtisadçı)
  • Ramazan İsmayıl oğlu Əliquliyev (geologiya-mineralogiya elmləri namizədi)
  • Arif Xanəli oğlu Əhmədov (texnika elmləri namizədi)
  • Azad Şəfi oğlu Məmmədov (mühəndis-mexanik)
  • Məmmədsultan Mövsüm oğlu Məmmədyarov (geologiya-mineralogiya elmləri namizədi)
  • Məhərrəm Əli oğlu Məmmədyarov (kimya elmləri doktoru)
 • Bakı neftinin və başqa neftlərin benzin fraksiyalarından və qaz kondensatlarından katalitik riforminq üsulu ilə benzol alınması prosesinin tədqiqi, sənayedə tətbiqi və onun yaxşılaşdırılması yolları üçün:
  • Nikolay Mixayloviç İndyukov (texnika elmləri doktoru)
  • Rəfiqə İsgəndər qızı Həsənova (texnika elmləri namizədi)
  • İqor İvanoviç Sidorçuk (texnika elmləri namizədi)
  • Fəridə Cəfər qızı Rüstəmbəyova (mühəndis-kimyaçı-texnoloq)
  • Fikrət Məmməd oğlu Sadıqov (kimyaçı)
  • Vidadi Həsən oğlu Həsənzadə (kimya elmləri namizədi)
  • Ramiz Səfər oğlu Çəlilov (mühəndis-texnoloq)

Sosializm yarışı qabaqcıllarına (21 nəfər)

 • Kərəm Salman oğlu Məmmədov (Azərbaycan SSR Əlvan Metallurgiya İdarəsi Sumqayıt alüminium zavodunun elektrolizçilər briqadiri)
 • Əli Əmir oğlu İsmayılov ("Xəzərdənizneftqazsənaye" Birliyinin Neft Daşları Dəniz Qazma İdarəsi "28 Aprel" daimi platformasının rəisi)
 • Ağaxan Qərib oğlu Ağayev (Ümumittifaq Əsas Kimya Müəssisələri Birliyi Sumqayıt superfosfat zavodunun baş aparatçısı)
 • Məhərrəm Bəhlul oğlu Əbdüləliyev ("İttifaqneftmaş" Sənaye Birliyinin "Bakı fəhləsi" zavodunun elektrik qaynaqçısı)
 • Gennadi Aleksandroviç Smirnov ("İttifaqneftmaş " Sənaye Birliyinin P. Montin adına zavodunun tornaçısı)
 • Əminə Qanan qızı Əliyeva (SSRİ Elektrotexnika Sənayesi Nazirliyi "İttifaqtransformator" Sənaye Birliyinin Bakı mayesiz transformatorlar zavodunun mexanizm quraşdırma sexinin transformator quraşdırıcısı)
 • Nikolay Fyodoroviç Burlov (Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin N. Nərimanov adına Bakı Trikotaj İstehsal Birliyinin usta köməkçisi)
 • Rəhilə Hadı qızı Vəliyeva (Azərbaycan SSR Yeyinti Məhsulları Sənayesi Nazirliyi Bakı biskvit fabrikinin tort istehsalı briqadiri)
 • Gülbala Məhəmməd oğlu Məhərrəmov (Azərbaycan SSR Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyi Qaradağ tikinti materialları kombinatında daşdoğrayan maşınlar maşinisti)
 • Düşəri Xudaverdi oğlu Abbasov (Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 3 nömrəli tikinti-quraşdırma tresti 34 nömrəli tikinti idarəsinin kompleks briqadasının briqadiri)
 • Salman Əsəd oğlu Məmmədov (Azərbaycan SSR Baş Quraşdırma və Xüsusi Tikinti İşləri İdarəsi neft kimyası qurğularını quraşdırma trestinin birinci Bakı quraşdırma idarəsinin elektrik qaynaqçısı)
 • Həsən Abbas oğlu Abbasov (Bakı dəniz limanı doker-mexanizatorlarının kompleks briqadasının briqadiri)
 • Teyyubə Hüseyn qızı Əliyeva ("Azərmeyvətərəvəz" Birliyi Ordubad aqrar-sənaye birliyinin konserv zavodunun qapaqbağlayanı)
 • Ümüd Turab oğlu Şükürov (Azərbaycan dəmir yolu Bakı yük stansiyasının qatar tərtibçisi)
 • Lüdmila Sergeyevna Ohacanyan (Azərbaycan SSR Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin Mardakert rayonundakı Partiyanın XXII qurultayı adına üzümçülük sovxozunun üzümçüsü)
 • Muğdad Cəlil oğlu Musayev ("Azərmeyvətərəvəz" Birliyinin Masallı rayonundakı "Kommunizm yolu" sovxozunun 2 nömrəli çaybecərmə briqadasının briqadiri)
 • Əkbər Şirin oğlu Abdullayev (Azərbaycan SSR Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin Ağdam rayonundakı H. Hacıyev adına üzümçülük sovxozu 8 nömrəli üzümçülük briqadasının briqadiri)
 • İslam Bilal oğlu Eyvazov (Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bərdə rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun pambıqçılıq briqadasının briqadiri)
 • Ömər Nuru oğlu Muradov (Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Sabirabad rayonundakı "Avrora" kolxozunun taxılçılıq briqadasının briqadiri)
 • Suqra Qənbər qızı Mədədova (Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Ağcabədi rayonundakı Caparidze adına kolxozunda pambıqçılıq briqadasının briqadiri)
 • Abdulla Səlim oğlu Zalov (Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Jdanov rayonundakı "Dostluq" qoyunçuluq sovxozunda qoyunçuluq briqadasının briqadiri)

1982

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (15 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (18 nəfər)

 • "Azərbaycan SSR-in dəniz kondensat yataqları ehtiyatlarının hesablanmasının elmi metodlarının yaradılması, tətbiq edilməsi və yataqların işlədilməsinin layihələşdirilməsi" əsəri üçün:
 • "Azərbaycanda uşaq və yeniyetmələrdə ilkin arterial hipertoniya və hipotoniyanın yayılmasının inkişaf mexanizminin öyrənilməsi, kliniki gedişinin xüsusiyyətləri, yeni müalicə və profilaktika üsullarının işlənməsi və tətbiqi" əsəri üçün:
  • Adilə Əvəz qızı Namazova (SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü)
  • Əlifağa Adil oğlu Hacıyev (tibb elmləri doktoru)
  • Məhərrəm Əhəd oğlu Bayramov (tibb elmləri doktoru)
  • Zemfira Hacıbaba qızı Hüseynova (tibb elmləri namizədi)
 • "Kiçikdispersli alüminium-silikat katalizatorunun iştirakı ilə yüksək keyfiyyətli birbaşa axın reaktorlarında neft xammalının ikipilləli katalitik krekinq prosesinin tədqiqi, işlənib hazırlanması və sənayedə tətbiqi" əsəri üçün:
  • Vahab Səfər oğlu Əliyev (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki)
  • Musa İsmayıl oğlu Rüstəmov (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü)
  • Yevgeni İvanoviç Pryanikov (texnika elmləri namizədi)
  • Mirzə Əjdər oğlu Abdullayev (texnika elmləri namizədi)
  • Əbdülhüseyn Məmmədcəfər oğlu Hüseynov (Vladimir İliç adına Yeni Bakı neftayırma zavodunun direktoru)
  • Ağarəfi Mənsim oğlu Zərbəliyev (Vladimir İliç adına Yeni Bakı neftayırma zavodunun baş operatoru)
  • İzrail Davidoviç Şlyaxovski (Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya Müəssisələrini Layihələşdirmə İnstitutunun baş layihə mühəndisi)

Sosializm yarışı qabaqcıllarına (21 nəfər)

 • Orucəli Ağgül oğlu Rəhimov ("Azərneft" İstehsalat Birliyi Şirvan Neft və Qazçıxarma İdarəsinin quyuları yeraltı təmir ustası)
 • Adil Nuru oğlu Hüseynov (Biləcəri lokomotiv deposunun elektrovoz maşinisti)
 • Kiçikxanım Ağasəf qızı Abdullayeva (N. Nərimanov adına Bakı Trikotaj İstehsal Birliyinin toxucusu)
 • Firudin Arıx oğlu Məmmədov ("Üzvi sintez" İstehsal Birliyinin aparatçısı)
 • Ələsgər Heybət oğlu Ələkbərov (Neft və Kimya Müəssisələrini Avtomatlaşdırma Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu M. İ. Kalinin adına təcrübə zavodunda 2 nömrəli sexin çilingəri)
 • Akif Hənifə oğlu Cəbrayılov ("Tu-154" təyyarəsinin komandiri)
 • Yusif Qaraş oğlu Nəsibov (Yevlaxdakı 2703 nömrəli avtomobil dəstəsinin yük avtomobili sürücüsü)
 • Şahabəddin Sədir oğlu Mirzəbəyov (S. M. Kirov adına maşınqayırma zavodunun dəmirçisi)
 • Mirzə Məhərrəm oğlu Abbasov (Kirovabad alüminium zavodunun briqadiri)
 • Mixail İvanoviç Semyonov (V. İ. Lenin adına "Yeni Bakı" neftayırma zavodunun baş operatoru)
 • İdris Əli oğlu Dadaşov (Sənaye Tikintisi Nazirliyi 1 nömrəli trestinin 17 nömrəli tikinti idarəsi ÜİLKGİ-nin 60 illiyi adına təsərrüfat hesablı kompleks briqadasının briqadiri)
 • Ağakərim Muxtar oğlu Bağırov (Xəzər Dəniz Gəmi Təmiri İstehsal Birliyi Paris kommunası adına baş istehsal vahidi mexanizm sexinin çilingər-gəmi təmirçiləri briqadiri)
 • Saday Musa oğlu Məmmədov (Azərbaycan Neft Kimyası Qurğularını Quraşdırma Tresti Sumqayıt ikinci quraşdırma idarəsinin elektrik qaynaqçısı)
 • Ağamusa Arzuman oğlu Vahidov (Azərbaycan SSR Geologiya İdarəsi Binə–Hövsan dəstəsinin sənaye və termal suların axtarışı və kəşfiyyatı ekspedisiyasının buruq ustası)
 • Həlimə Muxtar qızı Qarayeva (Naxçıvan MSSR Ordubad rayonundakı M. F. Axundov adına kolxozun sağıcısı)
 • Vağarşak Mardiyeviç Ağabekyan (Martuni rayonundakı "Kommunizm" kolxozu südçülük fermasının sağıcısı)
 • Şamil Bəylər oğlu Mehdiyev (Bərdə rayonundakı "Moskva" kolxozu pambıqçılıq briqadasının briqadiri)
 • Nəzakət Əhməd qızı Qafarova (Şəki rayonundakı "Qafqaz" kolxozunun tütünçüsü)
 • Buludxan Samidxan oğlu Həsənov (26 Bakı komissarı adına sovxozun briqadiri)
 • Hüseynəli Cəbrayıl oğlu Balayev (Xaçmaz rayonundakı 26 Bakı komissarı adına 1 nömrəli sovxozun tərəvəzçilik briqadasının briqadiri)
 • Allahverdi Qüdrət oğlu Həbibov (Lənkəran rayonundakı Partiyanın XXIV qurultayı adına sovxozun çaybecərmə briqadasının briqadiri)

1984

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (12 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (14 nəfər)

 • Tamilla Haşım qızı Musayeva (tarix elmləri doktoru) — "İnqilab və Azərbaycanda xalq maarifi" monoqrafiyası üçün
 • Ramiz Əli oğlu Mustafayev (texnika elmləri doktoru) — "Karbohidrogenlərin yüksək hal parametrlərində istilik fiziki xassələri" monoqrafiyası üçün
 • İqtisadi-riyazi modellər və hesablama texnikası vasitələri yaradılması və onların xalq təsərrüfatında planlaşdırma və idarəetmə məsələlərinin həllində geniş tətbiqi üçün:
  • Cahangir Əlikram oğlu Babayev (texnika elmləri doktoru)
  • Yunis Abbasəli oğlu Mahmudov (texnika elmləri namizədi)
  • Şamil Əlabbas oğlu Səmədzadə (iqtisad elmləri doktoru)
  • Məmməd Əbdülkərim oğlu Mustafazadə (iqtisad elmləri doktoru)
  • Bədirxan Sarı oğlu Musayev (iqtisad elmləri doktoru)
  • Qorxmaz Cahangir oğlu İmanov (iqtisad elmləri doktoru)
 • Sumqayıt "Kimyasənaye" İstehsal Birliyində işləyən algilbenzolsulfonat istehsalatının təkmilləşdirilməsi üçün:
  • Əlisəttar Şirəli oğlu Əliyev (Sumqayıt "Kimyasənaye" İstehsal Birliyinin işçisi, iqtisadçı-mühəndis)
  • Zülfü Kazım oğlu Sadıqov (Sumqayıt "Kimyasənaye" İstehsal Birliyinin işçisi, mühəndis-texnoloq)
  • Təbrik Müzəffər oğlu Quliyev (Sumqayıt "Kimyasənaye" İstehsal Birliyinin işçisi, kimyaçı)
  • Əliqulu İltifat oğlu Kərimov (Sumqayıt "Kimyasənaye" İstehsal Birliyinin işçisi, algilləşdirmə aparatçısı)
  • Azat Salexoviç Qaysin (Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin neft, neftayırma, neft kimyası və kimya sənayesi şöbəsi müdirinin müavini)
  • Vladimir Maksimoviç Yuryev (Dövlət Elmi Tədqiqat Xlor İstehsalatlarını Layihələşdirmə İnstitutunun bölmə müdiri)

Sosializm yarışı qabaqcıllarına (21 nəfər)

 • Böyük əmək nailiyyətiləri, işin yüksək səmərəliliyi və keyfiyyəti üçün:
  • Əlövsət Zülfü oğlu Rəhimov ("Xəzərneftqazsənaye" Ümumittifaq Birliyi Səngəçal Dəniz Qazma İdarəsinin buruq ustası)
  • Kaspar Baba oğlu Mirəliyev (Azərneft Birliyi Əzizbəyov Neft və Qazçıxarma İdarəsinin əsaslı təmir ustası)
  • Əhməd Şirəli oğlu Həmidov (Oktyabr inqilabının 50 illiyi adına "Üzvi sintez" İstehsal Birliyinin çilingərlər briqadiri)
  • Adil Muxtar oğlu Məmmədov (Vladimir İliç adına Yeni Bakı neftayırma zavodu 41 nömrəli qurğusunun baş operatoru)
  • Lüdmila İvanovna Snisarenko (SSRİ-nin 50 illiyi adına Kirovabad alüminium zavodunun aparatçılar briqadiri)
  • Adna Hüseyn oğlu Adnayev ("İttifaqneftmaş" Ümumittifaq Sənaye Birliyi Volodarski adına zavodunun kompleks briqadasının briqadiri)
  • Kərim Kəlbiş oğlu Bağırov (sənaye sularının və termal suların axtarılması və kəşf edilməsi ekspedisiyasının Neftçala hidrogeoloji kəşfiyyat dəstəsinin buruq ustası)
 • Böyük əmək nailiyyətiləri, xammala və materiallara qənaət işinə şəxsi kömək, işin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və texnikadan səmərəli istifadə olunması üçün:
  • Eldar Müseyib oğlu Abdullayev (Mingəçevir yol tikintisi maşınları zavodunun tornaçı-karuselçisi)
  • Firuzə Məmmədağa qızı Məlikova (SSRİ-nin 60 illiyi adına Bakı mayesiz transformatorlar zavodunun qarqara sarıyıcısı)
  • Kamal Əbdüləli oğlu Kazımov (2 nömrəli yol tikintisi və təmiri tresti 3 nömrəli yol tikintisi idarəsinin avtoqreyder maşinisti)
  • Əsəd Hacı oğlu Abbasov (8 nömrəli Azərbaycan Kənd Tikintisi Tresti 24 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin kompleks briqadasının xarratlar briqadiri)
  • İnşallah Əkbər oğlu Qurbanov (sənaye müəssisələri tikintisini mexanikləşdirmə tresti 1 nömrəli ixtisaslaşdırılmış mexanikləşdirmə idarəsinin buldozerçi maşinistlər briqadiri)
  • Tərlan İsrafil qızı Əliyeva (Kirovabad xalça-mahud kombinatının toxucusu)
  • Mikayıl Duman oğlu Məmmədov (Kirovabad yol distansiyasının yol ustası)
 • Böyük əmək müvəffəqiyyətləri, yaradıcılıq təşəbbüsü və fəallıq, yüksək və sabit pambıq, tərəvəz, tütün məhsulları və heyvandarlıq məhsulları əldə edilməsi üçün:
  • Hüseynağa Ağababa oğlu Babayev (Neftçala rayonundakı "1 May" kolxozu pambıqçılıq briqadasının briqadiri)
  • Əziz Rəsul oğlu Həmidov (Qutqaşen rayonundakı "Qutqaşen" kolxozu tütünçülük briqadasının briqadiri)
  • Sümayə Hidayət qızı Adışirinova (Şəki rayonundakı təsərrüfatlararası damazlıq heyvandarlıq müəssisəsinin maşınla sağım ustası)
  • Hüseynağa İbrahim oğlu Bəhramov (Astara rayonundakı Şahağacı tərəvəzçilik sovxozu tərəvəzçilik briqadasının briqadiri)
  • Qənirə Yusif qızı Abbasova (Zərdab rayonundakı K. Marks adına kolxozun pambıqçısı)
  • Nəsrulla Qurban oğlu İbadov (Şahbuz rayonundakı C. Cabbarlı adına sovxozun çobanı)
  • Nvard Nersesovna Melkumyan (Əsgəran rayonundakı N. Stepanyan adına kolxozun sağıcısı)

1986

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (24 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (15 nəfər)

 • Sara Balabəy qızı Aşurbəyli (tarix elmləri doktoru) — "Şirvanşahlar dövləti (VI–XVI əsrlər)" monoqrafiyası üçün
 • Ağamusa Ağası oğlu Axundov (filologiya elmləri doktoru) — "Azərbaycan dilinin fonetikası" monoqrafiyası üçün
 • "Neft layları fizikası" dərsliyi üçün:
 • "Antiferromaqnetiklərin optik spektroskopiyası" silsilə əsərləri üçün:
  • Yuhənnas Mirhəsən oğlu Seyidov (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru)
  • Firudin Məmmədəli oğlu Həşimzadə (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru)
  • Məmməd Nuru oğlu Abdullayev (fizika-riyaziyyat elmləri namizədi)
  • [ru] (Ukrayna SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru)
 • Səpələnmiş tunc tozlarından istifadə etməklə məişət kondisionerlərinin ventilyatorlu mühərriklərinin süzmə podşipniklərinin hazırlanmasının texnologiyasının işlənib hazırlanmasına və tətbiq edilməsinə görə:
  • Xanoğlan İman oğlu İmanov (Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun "Konstruksiyalı materiallar və korroziyanın texnologiyası" kafedrasının müdiri, texnika elmləri namizədi)
  • Aqil İsa oğlu Babayev (Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun "Konstruksiyalı materiallar və korroziyanın texnologiyası" kafedrasının assistenti)
  • Fuad Xəlil oğlu Quliyev ("Bakı kondisioner" istehsalat birliyinin baş direktoru)
  • Vaqif Abbas oğlu Heydərov ("Bakı kondisioner" istehsalat birliyinin baş mühəndisi)
  • Yakov Borisoviç Şlimak ("Bakı kondisioner" istehsalat birliyinin baş metallurqu)
  • Eduard Rza oğlu Rzayev ("Bakı kondisioner" istehsalat birliyinin baş mühəndisinin müavini)

Sosializm yarışı qabaqcıllarına (21 nəfər)

 • Əməkdə qazandığı böyük nailiyyətlərə, istehsalatın daxili ehtiyatlarının axtarışı və istifadəsində şəxsi xidmətlərinə görə:
  • Qədir Həşim oğlu Qələndərov ("Xəzərdənizneftsənaye" ÜİB "Artyomneftqaz" NQÇİ-nin quyuların yeraltı təmiri ustası)
  • Rasim Şərifəli oğlu Rəhimov ("Azərneft" İB "Qaradağneft" NQÇİ-nin neft və qaz çıxarma ustası)
  • Elxan Məhəmməd oğlu Əzizov (Oktyabr inqilabının 50 illiyi adına Sumqayıt "Üzvi sintez" istehsalat birliyinin aparatçısı)
  • Ağazay Güləli oğlu Əliyev ("Qafqazenerjiquraşdırma" tresti Mingəçevir quraşdırma idarəsinin çilingər-quraşdırıcılar briqadiri)
  • Akif İlyas oğlu Hüseynov (Azərbaycan komsomolunun 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodunun təsərrüfat hesablı kompleks-ikitərəfli briqadasının briqadiri)
  • Nəbi Süleyman oğlu Binnətov (leytenant Şmidt adına maşınqayırma zavodunun ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat hesablı briqadanın briqadiri)
  • Fatma Ağagül qızı Əsgərova (leytenant Şmidt adına maşınqayırma zavodunun priborlar qaynaqçısı)
 • Əməkdə qazandığı böyük nailiyyətlərə, xammal və materiallara qənaət etdiyinə, buraxılan məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və texnikadan səmərəli istifadə işində şəxsi xidmətlərinə görə:
  • Əli Mikayıl oğlu Novruzov (Kiçik Qafqaz geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası Qızıl-bulaq geoloji kəşfiyyat partiyasının dağ-mədən ustası)
  • Roza Tarxanovna Petrosyan (26 Bakı komissarları adına Qarabağ ipək kombinatının toxucusu)
  • Nəriman Zaman oğlu Əhmədov (V. İ. Lenin adına Şəki ipək istehsalat birliyinin baramasarıyıcısı)
  • Qalina Kirilovna İrzayeva (S. Orconikidze adına Kirovabad toxuculuq kombinatının toxucusu)
  • Tofiq Hüseyn oğlu Bağırov (Azərbaycan dəmir yolu Biləcəri lokomotiv deposunun elektrovoz maşinisti)
  • Vahid Əlihüseyn oğlu Səlimov ("Xəzərdənizgəmitəmiri" Gəmi Təmiri İB Zakfederasiya istehsalar vahidinin tornaçısı)
  • Gəray Gülmalı oğlu Zeynalov ("Bakıbaştikinti" ev tikmə sənayesi istehsalat birliyi ETK-1-in quraşdırıcılar briqadiri)
 • Əməkdə qazandığı böyük müvəffəqiyyətlərə, yaradıcılıq təşəbbüsü və fəallığına, kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq məhsullarından yüksək və sabit məhsul əldə etdiyinə görə:
  • Ziyət Murad qızı Əbdülkərimova (Zaqatala rayon İliç adına kolxozun tütünçüsü)
  • Kifayət Mahiyəddin qızı Zeynalova (Ağdam rayon V. İ. Lenin adına kolxozun sağıcısı)
  • Məmmədnəbi Məhəmməd oğlu Daşdəmirov (Göyçay rayon M. Əzizbəyov adına kolxozun taxılçılıq briqadasının briqadiri)
  • Sevda Kərim qızı Kərimova (Ağdaş rayon Q. Hacıyev adına kolxozun pambıqçısı)
  • Cavid Böyükağa oğlu Qasımov (Salyan rayon "Oktyabr" adına kolxozun pambıqçılıq briqadasının briqadiri)
  • Həməndar Musa oğlu Əbilov (Xanlar rayon "Bolqarıstan" üzümçülük sovxozunun üzümçülər briqadiri)
  • Həsən Musa oğlu Əliyev (Naxçıvan MSSR İliç rayon Frunze adına sovxozun taxılçılıq briqadasının briqadiri)

1988

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (9 nəfər)

Elm və texnika sahəsində (22 nəfər)

 • Püstə Əzizağa qızı Əzizbəyova (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, tarix elmləri doktoru) — Bakı Kommunasının və onun komissarlarının fəaliyyətinə həsr olunmuş işlər silsiləsi üçün
 • 1970–1986-cı illərdə dərc edilmiş "Halkokenid və oksid yarımkeçiricilərin elektron rəqs hallarının spektroskopiyası. Elektrik və deformasiya sahələrinin təsiri" işlər silsiləsi üçün:
 • Azərbaycan SSR-in neft və qaz yataqları perspektivli strukturları xəritəsi üçün:
 • İsmayıl Teymur oğlu Abbasov (tibb elmləri doktoru) — həzm orqanları xəstəliklərinin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına aid işlər silsiləsi üçün
 • Elektrik mühərriklərinin maqnit dövrəsi vərəqələri istehsalının metala qənaət edən yeni texnologiyasının və avadanlığının yaradılması və tətbiqi üçün
  • Firidun Seyfəddin oğlu Ağazadə (Ümumittifaq Elektrik Maşınqayırma Texnologiyası Elmi Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnstitutu Bakı filialının direktoru)
  • Albert Mixayloviç Akopov (Ümumittifaq Elektrik Maşınqayırma Texnologiyası Elmi Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnstitutu Bakı filialının şöbə müdiri)
  • Nazim Səməd oğlu Muradov (Ümumittifaq Elektrik Maşınqayırma Texnologiyası Elmi Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnstitutu Bakı filialının şöbə müdiri)
  • Əli Yusif oğlu Qaraxanov (Azərelektromaş İstehsalat Birliyinin keçmiş baş direktoru)
  • Elman İbniyamin oğlu Əliverdiyev (Azərelektromaş İstehsalat Birliyinin keçmiş baş mühəndisi)
  • Fazil Nəcəf oğlu İsmayılov (Azərelektromaş İstehsalat Birliyinin baş mühəndisinin keçmiş müavini)
  • Zirəddin Vahid oğlu Qədiməliyev (Azərelektromaş İstehsalat Birliyinin Azərbaycan komsomolunun 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodu sex rəisinin keçmiş müavini)
  • Nazim Nadir oğlu Hüseynov (Azərelektromaş İstehsalat Birliyinin Azərbaycan komsomolunun 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodu ştamplama sexinin sazlayıcısı)

Sosializm yarışı qabaqcıllarına (20 nəfər)

 • Əməkdə böyük nailiyyətlərə, istehsalın daxili ehtiyat mənbələrinin axtarılmasına və bu ehtiyatlardan istifadə olunmasına şəxsi köməyə görə:
  • Kamal Əlirza oğlu Arazov (Kirovabad lokomotiv deposunun elektrovoz maşinisti)
  • Barat Sultan oğlu İbrahimov (Sovet Azərbaycanının 60 illiyi adına Sumqayıt alüminium zavodu elektroliz sexinin sazlayıcılar briqadiri)
  • Şahin Səfiqulu oğlu Qazıxanov (Bakı Elektroməişətcihaz İstehsalat Birliyi SSRİ-nin 50 illiyi adına Bakı soyuducular zavodu quraşdırıcı-çilingərlər briqadiri)
  • Boris Yakovleviç Klimenko (Azərbaycan SSR Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi mexanizm təmiri zavodunun elektrik qaynaqçısı)
  • Armais Qabrieloviç Osipova (1 nömrəli Bakı mebel fabrikinin xarratlar briqadiri)
  • Güləhməd Hüseyn oğlu Ramazanov (Azərelektroterm İstehsalat Birliyi Bakı elektrotermik avadanlıq zavodunun tornaçısı)
  • Əlihüseyn Veysəl oğlu Fərmanov (Azərbaycan SSR Avtomobil Yollarının Tikintisi və İstismarı Nazirliyinin 3 nömrəli yol tikintisi-təmiri tresti 17 nömrəli yol tikintisi idarəsinin maşinisti)
 • Əməkdə böyük nailiyyətlərə, xammala və materiallara qənaət etmək, buraxılan məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və texnikadan səmərəli istifadə etmək işinə şəxsi köməyə görə:
  • Oqtay Əlisəttar oğlu Bağırov (Keşlə maşınqayırma zavodunun frezerçisi)
  • Lyubov Vasilyevna Baruşeva (Volodarski adına Bakı tikiş fabrikinin tikişçisi)
  • Avtandil Dayandur oğlu Vəliyev (Sov. İKP XXII qurultayı adına Bakı neftayırma zavodunun briqadiri)
  • Həsənağa Qasım oğlu Qasımov (Azərbaycan Mülki Aviasiya İdarəsinin Yevlax aviasiya müəssisəsi AN-2 təyyarəsinin komandiri)
  • Rafiq Cabbar oğlu Məmmədov (Azərbaycan SSR Tikinti Nazirliyi 5 nömrəli tresti 101 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin quraşdırıcılar briqadiri)
  • Sərxoş Hacağa oğlu Məmmədov (Azərneft Birliyinin Əli Bayramlı Qazma İdarəsi Kürsəngi dərin istismar qazma ekspedisiyasının buruq ustası)
  • Cəfər Fərzəli oğlu Fərzəliyev (Xəzərgəmitəmir İstehsalat Birliyi Paris Kommunası adına baş istehsal vahidinin kəmər çəkənlər briqadiri)
 • Əməkdə böyük müvəffəqiyyətlərə, yaradıcılıq təşəbbüsünə və fəallığına, kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və sabit məhsul, yüksək heyvandarlıq məhsulları götürülməsinə görə
  • Əli Pənah oğlu Abbasov (Ağdam rayonundakı Natəvan adına sovxozunun qoyunçular briqadiri)
  • Əlikişi Balakişi oğlu Əliyev (Astara rayonundakı Partiyanın XXII qurultayı adına sovxozun tərəvəzçilər briqadiri)
  • Radə Əbdü qızı Baxışova (Zərdab rayonundakı H. Zərdabi adına kolxozun pambıqçısı)
  • Tamara Samvelovna Qalteyan (Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Mardakert rayonundakı Partiyanın XXII qurultayı adına sovxozun üzümçüsü)
  • Tofiq İsmayıl oğlu Dəmirov (Jdanov rayonundakı S. M. Kirov adına kompleks mexanikləşdirilmiş pambıqçılıq briqadasının briqadiri)
  • Mahiyə Mollaəli qızı Məcidova (Dəvəçi rayonundakı Kuybışev adına sovxozun maldarlar briqadasının sağıcısı)

1990-cı illər

1991

1990-cı il üzrə Dövlət mükafatları 1991-ci ilin may ayında Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı olaraq ilə verilmişdir.

Ədəbiyyat, incəsənət və arxitektura sahəsində (22 nəfər)

 1. Respublika Dövlət mükafatları haqqında əsasnaməyə görə əvvəlki Dövlət mükafatlarının verildiyi vaxtdan beş il keçmədiyinə görə Həsənağa TurabovRamiz Fətəliyevə mükafatlar təqdim edilməmişdir.

Elm və texnika sahəsində (29 nəfər)

 • Xəzər dənizinin dərinliyində iri neft və qaz yataqlarının aşkara çıxarılmasının və onlardan istifadə olunmasının sürətləndirilməsini təmin edən elmi-texniki kompleksin yaradılmasına və tətbiqinə görə:
  • Qurban Abasqulu oğlu Abbasov (Xəzərneftqaz İstehsal Birliyinin baş direktoru)
  • İmran Mustafa oğlu Hacıyev (layihə baş mühəndisi)
  • Əmir Əsəd oğlu Qasımov (kəşfiyyat qazma idarəsinin rəisi)
  • Arif Məmməd oğlu Cəfərov (Dövlətdənizneftqaz Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun şöbə müdiri)
  • Əhməd Əbdülmanaf oğlu Zeynalov (Xəzərneftqaz İstehsal Birliyi baş direktorunun müavini)
  • Ələkbər Bağır oğlu Süleymanov (Dövlətdənizneftqaz Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu direktorunun müavini)
  • Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə (Xəzərneftqaz İstehsal Birliyi baş direktorunun müavini)
 • "Azərbaycan təbaşir dövrünün paleontologiyası və stratiqrafiyası" silsilə əsərlərə görə:
  • Akif Ağamehdi oğlu Əlizadə (Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki)
  • Xəlil Əliyulla (geologiya-mineralogiya elmləri doktoru)
  • Qurban Mirzəmrəli oğlu Əliyev (geologiya-mineralogiya elmləri namizədi)
  • Rüfət Nədəli oğlu Məmmədzadə (geologiya-mineralogiya elmləri namizədi)
  • Musa Mirzə oğlu Əliyev (akademik) (ölümündən sonra)
  • Əbdülhəmid Yusif oğlu Xəlilov (geologiya-mineralogiya elmləri doktoru) (ölümündən sonra)
 • Azərbaycanda heyvanların, quşların və balıqların başlıca parazit xəstəlikləri profilaktikasının elmi əsaslarının hazırlanmasına və tətbiqinə görə:
  • Yaqub Hüseyn oğlu Hacıyev (V. İ. Lenin adına Ümumittifaq "Lenin" ordenli Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü)
  • Musa Əbdülrəhman oğlu Musayev (Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki)
  • Nəriman Mikayıl oğlu Şirinov (baytarlıq elmləri doktoru)
  • Tofiq Kərrar oğlu Mikayılov (biologiya elmləri doktoru)
  • Abbasəli Qasım oğlu Məmmədov (biologiya elmləri doktoru) (ölümündən sonra)
  • Ənvər Əsgər oğlu Ağayev (baytarlıq elmləri doktoru)
  • İsmayıl Ələkbər oğlu Sadıqov (biologiya elmləri doktoru)
 • Dəniz dibinin öyrənilməsi, sualtı obyektlərin aşkara çıxarılması və onlara nəzarət edilməsi üçün müstəqil hidroakustik informasiya sisteminin yaradılması sahəsində kompleks işlərə görə:
  • Aydın Həsən oğlu Abdullayev (fizika-riyaziyyat elmləri doktoru)
  • Fikrət Mikayıl oğlu Allahverdiyev (texnika elmləri namizədi)
  • Rüstəm Kamal oğlu Quluzadə (Kosmik Tədqiqatlar Elm-İstehsal Birliyinin kiçik elmi əməkdaşı)
  • Tamara Aleksandrovna Lobjanidze (Kosmik Tədqiqatlar Elm-İstehsal Birliyinin elmi əməkdaşı)
  • Arif Şəfayət oğlu Mehdiyev (fizika-riyaziyyat elmləri doktoru)
  • Telman İnayət oğlu Nizamov (texnika elmləri namizədi)
  • Arif Mircəlal oğlu Paşayev (Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü)
 • Məmmədova Fəridə Cəfər qızı (tarix elmləri namizədi) — "Qafqaz Albaniyasının siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası" monoqrafiyasına görə
 • Qurbanov Afat Məhəmməd oğlu (Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü) — "Azərbaycan dilinin onomalogiyası" monoqrafiyasına görə

İstehsalat qabaqcıllarına (21 nəfər)

 • Əməkdə böyük müvəffəqiyyətlərinə, işin yüksək səmərəliyinə və keyfiyyətinə görə:
  • Xələf Bayram oğlu Bünyadov (Azərneft İstehsal Birliyi Əli Bayramlı Qazma İşləri İdarəsinin buruq ustası)
  • Ənvər Əziz oğlu İslamov (Bakı Elektrikməişətçihaz İstehsal Birliyi Sumqayıt kompressor zavodunun ştamplama sexinin sazlayıcılar briqadiri)
  • Əlövsət Qədir oğlu Cahangirov (M. D. Hüseynov adına Gəncə xalça kombinatının usta köməkçisi)
  • Tofiq Ağamirzə oğlu Mehdiyev (Bakı modelli ayaqqabı fabrikinin pəstahçısı)
  • İkram Xudakərim oğlu Nəbiyev (Azərneftmaş Elm-İstehsal Birliyi Y. Qasımov adına maşınqayırma zavodunun metalkəsəni)
  • Lazım Əzim oğlu Qəniyev (Kommunsənayesu İstehsal-İstismar Birliyinin qəza-bərpa işləri üzrə çilingəri)
  • Müseyib Əmirşah oğlu Əhmədov (Azəravtoehtiyatlar Təkrar Ehtiyatlar Tədarükü İstehsal Birliyinin sürücüsü)
 • Əməkdə böyük nailiyyətlərinə, xammala və materiallara qənaət edilməsi işinə şəxsi köməyinə, buraxılan məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşmasına və texnikadan səmərəli istifadə olunmasına görə:
  • Suliddin Cahangir oğlu Cahangirov (V. İ. Lenin adına Bakı Toxuçuluq-Tikiş İstehsal Birliyi toxuçuluq fabrikinin toxucusu)
  • Nərgiz Nəsib qızı İsgəndərova (Sumqayıt xovlu iplik fabrikinin əyiricisi)
  • Məmməd Rüstəm oğlu Qasımov (M. D. Hüseynov adına Gəncə xalça kombinatının toxucusu)
  • Ramiz Əlişir oğlu Salamov (N. Nərimanov adına Bakı Trikotaj İstehsal Birliyi corab-toxuma sexinin usta köməkçisi)
  • Xəlil Xələf oğlu Quliyev (Azərelektroterm Elm-İstehsal Birliyi Bakı ağır elektrik qaynaq avadanlığı zavodunun metal konstruksiyaların quraşdırılması üzrə çilingəri)
  • Fərman Qərib oğlu İsmayılov (Sov. İKP XXII qurultayı adına Bakı neftayırma zavodunun böyük operatoru)
  • Asif Bağı oğlu Hüseynov (Azərbaycanın "Azal" Aviasiya Xətləri Konserni Gəncə aviasiya müəssisəsinin texniki)
 • Əməkdə böyük müvəffəqiyyətlərinə, yüksək kənd təsərrüfatı məhsulu və heyvandarlıq məhsulu alınmasında yaradıcı təşəbbüskarlığına və fəallığına görə:
  • Bafa Surət oğlu Əliyev (Bakı ət kombinatı mal-qaranın ilkin emalı sexinin rəisi)
  • Şövkət Qurban qızı Cəfərova (Abşeron rayonundakı Hövsan süd sovxozunün sağıcısı)
  • Arif Hüseyn oğlu Quliyev (Ucar rayonu pambıqtəmizləmə zavodunun mişar təmiri sexinin hamarlayıcılar briqadiri)
  • Elmira Musa qızı Məmmədova (Xanlar rayonu aqrar kombinatının yardımçı təsərrüfatının sağıcısı)
  • Ayna Musa qızı Mehdiyeva (Sabirabad rayonu konserv zavodunun emal sexinin fəhləsi)
  • Misir Məhəmməd oğlu Mehdiyev (Qazax rayonundakı Vaqif adına üzümçülük sovxozunun briqadiri)
  • Arif Məmmədəli oğlu Səmədov (Beyləqan rayonundakı Q. Səmədov adına kolxozun qoyunçuluq briqadasının çobanı)

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура, елм вә техника саһәсиндә 1970-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында // Коммунист. № 228 (14529). 30 сентјабр 1970-ҹи ил. С. 1.
 2. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1972-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (15010). 28 апрел 1972-ҹи ил. С. 1.
 3. Елм вә техника саһәсиндә 1972-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (15010). 28 апрел 1972-ҹи ил. С. 1.
 4. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1974-ҹү ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (15620). 28 апрел 1974-ҹү ил. С. 1.
 5. Елм вә техника саһәсиндә 1974-ҹү ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (15620). 28 апрел 1974-ҹү ил. С. 1.
 6. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1976-ҹы ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП Мәркәзи Комитәсинин вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 98 (16227). 28 апрел 1976-ҹы ил. С. 1.
 7. Елм вә техника саһәсиндә 1976-ҹы ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП Мәркәзи Комитәсинин вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 98 (16227). 28 апрел 1976-ҹы ил. С. 1.
 8. Сосиализм јарышынын габагҹылларына 1976-ҹы ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП Мәркәзи Комитәсинин вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 98 (16227). 28 апрел 1976-ҹы ил. С. 1.
 9. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1978-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (16840). 28 апрел 1978-ҹи ил. С. 1.
 10. Елм вә техника саһәсиндә 1978-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (16840). 28 апрел 1978-ҹи ил. С. 1.
 11. Сосиализм јарышы габагҹылларына 1978-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (16840). 28 апрел 1978-ҹи ил. С. 1.
 12. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1980-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 97 (17433). 24 апрел 1980-ҹи ил. С. 1.
 13. Елм вә техника саһәсиндә 1980-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 97 (17433). 24 апрел 1980-ҹи ил. С. 1.
 14. Сосиализм јарышы габагҹылларына 1980-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 97 (17433). 24 апрел 1980-ҹи ил. С. 1.
 15. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1982-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП Мәркәзи Комитәси вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 119 (18053). 22 мај 1982-ҹи ил. С. 1.
 16. Елм вә техника саһәсиндә 1982-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП Мәркәзи Комитәси вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 120 (18054). 23 мај 1982-ҹи ил. С. 1.
 17. Сосиализм јарышы габагҹылларына 1982-ҹи ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП Мәркәзи Комитәси вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 120 (18054). 23 мај 1982-ҹи ил. С. 1.
 18. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә Азәрбајҹан ССР-ин 1984-ҹү ил Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (18988). 28 апрел 1984-ҹү ил. С. 1.
 19. Елм вә техника саһәсиндә Азәрбајҹан ССР-ин 1984-ҹү Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (18988). 28 апрел 1984-ҹү ил. С. 1.
 20. Сосиализм јарышы габагҹылларына Азәрбајҹан ССР-ин 1984-ҹү Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (18988). 28 апрел 1984-ҹү ил. С. 1.
 21. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1986-ҹы ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында // Азәрбајҹан Совет Сосиатист Республикасы Һөкумәтинин гәрарлары күллијјаты. № 7–8. Бакы. 1986. С. 5–6.
 22. Елм вә техника саһәсиндә 1986-ҹы ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында // Азәрбајҹан Совет Сосиатист Республикасы Һөкумәтинин гәрарлары күллијјаты. № 7–8. Бакы. 1986. С. 4–5.
 23. Сосиализм јарышы габагҹылларынын 1986-ҹы ил Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафатлары илә тәлтиф едилмәси һаггында // Азәрбајҹан Совет Сосиатист Республикасы Һөкумәтинин гәрарлары күллијјаты. № 7–8. Бакы. 1986. С. 2–3.
 24. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә Азәрбајҹан ССР-ин 1988-ҹи ил Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (20568). 28 апрел 1988-ҹи ил. С. 1.
 25. Елм вә техника саһәсиндә Азәрбајҹан ССР-ин 1988-ҹи ил Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (20568). 28 апрел 1988-ҹи ил. С. 1.
 26. Сосиализм јарышы габагҹылларына Азәрбајҹан ССР-ин 1988-ҹи ил Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан КП МК-нын вә Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин гәрары // Коммунист. № 100 (20568). 28 апрел 1988-ҹи ил. С. 1.
 27. Әдәбијјат, инҹәсәнәт вә архитектура саһәсиндә 1990-ҹы ил Азәрбајҹан Республикасы Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында // Коммунист. № 100 (21468). 28 мај 1991-ҹи ил. С. 3.
 28. Елм вә техника саһәсиндә 1990-ҹы ил Азәрбајҹан Республикасы Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында // Коммунист. № 100 (21468). 28 мај 1991-ҹи ил. С. 3.
 29. Истеһсалат габагҹылларына 1990-ҹы ил Азәрбајҹан Республикасы Дөвләт мүкафатларынын верилмәси һаггында // Коммунист. № 100 (21468). 28 мај 1991-ҹи ил. С. 3.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023