Vikipediya ?

Neft — Vikipediya
Neft buruqları (Neft Daşları)
Neft istehsalında istifadə edilən mancanaq dəzgahı

Neft (qədim akkad dilində "napatum", yəni iylənən, alovlanan deməkdir) — əsasən karbohidrogenlərin və digər üzvi birləşmələrin mürrəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar maye. Karbohidrogenlərin qarışıqda çəki payı böyük intervalda dəyişir.

Yüngül ( aşağı və sıxlığı kiçik) neftlərdə 97%, və bitumlarda isə bu rəqəm 50%-ə qədər azala bilər. Neftin tərkibindəki karbohidrogenlər başlıca olaraq alkanlar, və müxtəlif aromatik karbohidrogenlərlə təmsil olunur. Bundan əlavə neftin tərkibində azot, oksigen, kükürdlü birləşmələr və çox cüzi miqdarda dəmir, nikel, misvanadium metallarına da rast gəlinir.

O, Yer kürəsində ən mühüm təbii enerji ehtiyatlarından sayılır. Neft elektrik enerjisinin əldə edilməsi və nəqliyyat vasitələrində yanacaq kimi istifadə edilir. Bundan əlavə neft kimya sənayesində süni materialların və başqa məhsulların alınmasında istifadə edilir. Buna görə də, o həm də "Qara qızıl" adlanır.

Neft-qaz sıralı karbohidrogen yataqlarına yerin min, 2 min metrdən 5-6 min metrə qədər dərinliklərində rast gəlinir. Adətən, bu dərinlik 1000-3000 metr təşkil edir. Yer səthinə yaxınlaşdıqca atmosfer sularının və bakteriyaların təsiri altında neft məruz qalır (biodeqradasiya) və qatılaşır. Kimyəvi tərkibinə görə neft təbii qaza və asfalta yaxındır. Bu səbəbdən də çox vaxt bu maddələr ümumilikdə də adlanırlar.

Fiziki xassələri

Neft açıq şabalıdı rəngə malikdir. Orta molekul çəkisi 220-330 q/mol həddindəir. Sıxlığı 0,65-1,05 q/sm3 olur. Sıxlığı 0,83-dən kiçik olanlara , 0,831-0,860 arasında olanlara orta, 0,860-dan yuxarı olanlara isə deyilir. Onun tərkibində çoxlu sayda üzvi maddələr olduğundan o ilə yox, maye qaynama temperaturu (>28 °C, ağır neftlərdə ≥100 °С) ilə səciyyələndirilir.

Onun tərkibinə daxil olan bəzi komponentləri əvvəlcə atmosfer təzyiqində, sonra vakuumda 450—500 °С-də, bəzi hallarda isə 560—580 °С-də qaynadaraq ayrırırlar. Neftin tərkibində parafinin həddindən asılı olaraq −60 ilə + 30 °C arasında dəyişir. böyük həddə dəyişir (1,98 ilə 265,90 мм²/с arasında). Bu, neftin tərkibində olan yüngül fraksiyalardan asılı olur. Xüsusi istilik tutumu 1,7—2,1 кJ/(кq∙К); dielektrik ötürücülüyü 2,0—2,5; elektrik keçiriciliyi 2∙10-10 ilə 0,3∙10−18 Оm−1∙сm−1 arasında olur.

Kimyəvi tərkibi

Neft təxminən 1000-dən çox komponentin qarışığından ibarətdir. Onların bir çoxunu 3 maye karbohidrogenlər (80—90 %) və azotlu, oksigenlikükürdlü heteroatomlu (4—5 %) təşkil edir. Buraya həmçinin metallar (vanadiumnikel), həll olunmuş karbohidrogen qazları (C1-C4, maksiumum 4 %-ə qədər), su ( maksiumum 10 %ə qədər), müxtəlif minerallar (xloridlər, 0,1—4000 mq/l və daha artıq), duzlarının və s. də daxildir.

Alışma temperaturu

Alışma temperaturu-neft məhsulunun buxarı ilə ətraf mühitin havasının qarışığına xaricdən alov mənbəyi (alov, elektrik qığılcımı və s.) müdaxilə etməklə qısa müddətli alov yaradan minimal temperaturdur.

Alışma temperaturunun təyini

Neft məhsullarının alışma temperaturunun təyini- ГОСТ və beynəlxalq ASTM sınaq üsulları ilə açıq və bağlı putada aparılır.

Açıq putada təyini

Neft və neft məhsullarının alışma temperaturunun açıq putada təyini- ГОСТ 4333; ASTM D92 sınaq üsulları ilə aparılır.

Alışma temperaturunun bağlı putada təyini

Neft və nef məhsullarının alışma temperaturunun bağlı putada təyini — ГОСТ 6356; ASTM D93 sınaq üsulları ilə aparılır. . Alışması yüksək temperaturlarda olan neft və neft məhsulların sınağı açıq, aşağı olan isə — bağlı putalarda aparılır.

Alovlanma temperaturu

Alovlanma temperaturu- sınanan məhsulun buxarına xaricdən alov mənbəyi (alov, elektrik qığılcımı və s.) müdaxilə etməklə sabit sönməyən alov yaradan minimal temperaturdur. Alovlanma temperaturu alışma temperaturundan 30-40 dərəcə yüksək olur.

Öz-özünə alovlanma temperaturu

Öz-özünə alovlanma temperaturu — neft məhsulunun buxarı ilə ətraf mühitin havasının qarışığını xaricdən alov mənbəyi olmadan öz-özünə alovlanan minimal temperaturdur. Özü-özünə alovlanma temperaturu alışma temperaturundan bir neçə yüz dərəcə yüksək olur.

Əmələ gəlməsi

Tarix boyu neftin necə yaranması ilə bağlı geoloqlar arasında mübahisə getmişdir. Bəzi geoloqlar neftin üzvi, digərləri isə qeyri-üzvi olduğunu demişdir. Bir qrup geoloq isə onun yaranmasında hər iki prosesin iştirak etməsinin tərəfdarı idi. Aparılmış laboratoriya müşahidələri nəticəsində neftin yüksək temperatur və təzyiq şəraitində üzvi kütlənin çevrilməsi ilə yarandığı sübut olundu. Alınmış neftin tərkibi isə üzvi maddənin toplanması, toplandığı süxurun xüsusiyyətləri, çevrilməyə başladığı dərinlik, temperatur, təzyiq və s. faktorlardan aılıdır. Bu faktorlar arasında temperatur daha əsasdır. Çünki, yalnız lazımi temperatur olduqda neft əmələ gəlməyə başlayır.

Neft məhsullarının pirolizi

Neft xammalının pirolizindən müxtəlıf karbohidrogen qarışığından ibarət neft məhsulları alınır. Bu neft məhsulları aşağıdakı qruplar üzrə təsnif olunurlar:

 1. yanacaq
 2. neft yağları
 3. neft bitumları
 4. neft həllediciləri
 5. bərk karbohidrogenlər
 6. digər neft məhsulları
 • Birinci qrup neft məhsullarına maye və qaz halında yanacaq aid edilir. Bu məhsullar ümumi neft məhsullarının 65%-nı təşkil edir.Karbohidrogen qazları,benzin,dizel və qazanxana yanacağı birinci qrupa aiddir. Mazut kimi işlədilən qazanxana yanacağından başqa bütün neft yanacaqları ciddi təmizlənmə prosesindən keçir.
 • İkinci qrupa neft yağları aiddir. Bu müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan sürtgü yağlarıdır.
 • Üçüncü qrupu sənayedə,əsasən tikinti sahəsində geniş istifadə olunan texniki neft bitumları təşkil edir.
 • Dördüncü qrupa detalların yuyulmasında,çirklənmənin aradan qaldırılmasında,boyaların durulaşdırılmasında həlledici kimi istehsalatda və məişətdə istifadə olunan neft həllediciləri aiddir.
 • Beşinci qrupa vazelin,petrolatun,serezin,parafin,ozokerit və s. kimi bərk karbohidrogenlər daxil edilmişdir. Neft pirolizin bu məhsullarının istifadə sahəsi çox genişdir: tibb,yeyinti,kağız,rezin,elektrotexniki,plastik sürtgülərin istehsalı və s. Altıncı qrupa neft kimyasında xammal kimi istifadə olunan-benzol,toluol,naftalin,ksilol,yaşıl yağ və s.kimi maddələr aiddir.

Neft emalının bir çox üsulları mövcuddur, lakin piroliz ən perspektivlisidir. Çünki bu üsul vasitəsi ilə altıncı qrupa daxil olan neft məhsullarının maksimum miqdarda alınmasını təmin edir. Piroliz prosesi neft kimya sənayesini lazımlı qədər xammalla təmin etməyə imkan verir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda neft olmadan da müxtəlif neft məhsullarını almaq üçün daha bir üsul var. Adi zibildən sintetik yanacaq alınır ki,bu da neft kimi təbii ehtiyatların qənaət edilməsinə imkan verir.

Karbohidrogen tərkibi

Neft əsasən parafinli (adi halda 30—35, bəzi hallarda 40—50%)və parafinsiz (25—75%) olmaqla iki qrupa bölünür. Az miqdarda aromatik birləşmələrə (aromatik karbohidrogenlər) malik olurlar.

Element tərkibi

Neftin tərkibinə karbohidrogenlərlə bərabər kükürdlü birləşmələr, mono və , , və həmçinin daxildirlər. Element tərkibi (%): С — 82—87,Н2 — 11—14,5, S — 0,01—6 (nadir hallarda 8-ə qədər), N — 0,001—1,8, O2 — 0,005—0,35 (nadir hallarda 1,2-yə qədər ) və s. Neftin tərkibində 50-dən artıq kimyəvi element vardır. Qeyd olunanlarla bərabər V(10−5 — 10−2%), Ni(10−4−10−3%), (2•10−2%-ə qədər) və başqaları. Bu tərkib neft hasil olunan ərazilərdən asılı olaraq dəyişir. Ona görə də, bu haqda ümumi fikir söyləmək çətindir.

Cədvəl 1. Müxtəlif neft yataqlarından hasil olunan neftin elementar tərkibi (% ilə))
Yataq Sıxlılığı, q/sм3 С Н S N O Kül
(Rusiya) 0,897 85,30 12,46 0,88 0,14 - 0,01
Qroznı (Rusiya) 0,850 85,95 13,00 0,14 0,07 0,74 0,10
Suraxanı (Azərbaycan) 0,793 85,34 14,14 0,03 - 0,49 -
Kaliforniya (ABŞ) 0,912 84,00 12,70 0,40 1,70 1,20 -

Neftin çıxarılması

 
Dənizdə neftin çıxarılması
 
Qazma baltası

Əgər neft yerin üst qatına yaxın yerləşirsə onda o sadə üsulla əldə edilə bilər. Dərinlikdə yerləşən laylara çatmaq üçün isə quyu qazılir və oraya borular salınır. Dənizdə nefti çıxarmaq üçün xüsusi tətbiqi lazım gəlir.

Yer təkini qazmaq üçün qazma baltalarından istifadə edilir. Qazma baltası uzun, bir-birinə bağlanmış boruların uc hissəsinə bağlanılır. Əksər hallarda Qazma baltası bir-brinə nisbətən bucaq altında yerləşmiş 3 dişli konus formalı diyircəkdən ibarət olur. Belə baltalar nisbətən yumşaq süxurların keçilməsi üçün tətbiq edilir.

Başqa konstruksiyalarda hərəkətli hissələr olmur. Onların kəsici hissəsi almaz, kəsici keramika və ya bərk xəlitədən hazırlanır. Baltanı dəyişmək üçün bütün borular qazılmış quyudan yerin səthinə çıxarılmalıdır. Alətin dəyişilməsinin səbəbi onun sınması və ya kəsicilik qabiliyyətinin itməsi ola bilər. Qazma baltasi qırıldıqda əvvəlcə çalışırlar ki, qazma borularının daxilinə tutqac sallasınlar ki, sınmış hissəni xaric etsinlər.

Balta poladdan hazırlanmış qazma boruları ilə birlikdə elektrik mühərriki vasitəsilə dəqiqədə 100 dövr sürətlə saat əqrəbi istiqamətində fırladılır. Qazma borularının soyudulması və əsasən də qazılmış suxur hissəciklərinin yerin səthinə qaldırmaq üçün xüsusi mayelərdən (əsasən gil məhlulundan) istifadə edirlər. Maye qazma boruları ilə quyuya vurulur, beləki, o, baltanın deşiklərindən çıxıb boru ilə quyu divarları arasında yaranan həlqəvi fəza ilə quyu ağzına doğru hərəkət edir. Süxur hissəciklərinin maye ilə quyu ağzina doğru hərəkətini təmin etmək üçün o, yüksək özlülüyə malik olmalıdır. Bu maye sudan, polimerdən və gil məhlulundan ibarət olur.

Müəyyən hallarda quyunu yatağa şaquli istiqamətdə deyil, ona müəyyən bucaq altında maili qazırlar. Bu cür quyu maili quyu adlanır. Maili quyuların qazılması üçün müasir texnika və texnologiya tətbiq olunur.

Adətən neft layda təzyiqi, yataqda olan fluidlərin və qazma zamanı quyuya vurulan maye tərəfindən yaradılan təzyiq altında yerləşir. Quyu ilk neftli-qazlı layı keçdikdə neft və ya qaz axını burğu ştanqasının yuxarı hissəsində yerləşdirilmiş xüsusi qurğunun köməyi ilə dayandırılır. Sonrakı qazmalarda neft adətən öz təzyiqi ilə xaric olunur. Neftin miqdarı azaldıqca quyuda da təzyiq aşağı düşür. Bu zaman nasoslardan istifadə edilir. Bu nasoslar mancanaqlar vasitəsilə hərəkətə gətirilir.

Azərbaycanda neftin tarixinə dair

Əsas məqalə:
 
Azərbaycanda neft buruqları. XIX əsrin sonu.

Azərbaycan neftinin tarixi kökləri çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Ərəb tarixçiləri, coğrafiyaşünasları və səyyahlarından Əhməd Əl-Bəlaruri (IX əsr) Abşerondakı iqtisadi həyatın qədimdən neftlə bağlı olduğunu göstərmiş, Əbu-İshaq İstəxri (XI–X əsrlər), Əbu-d-Həsən Əli Məsudi (X əsr) Bakının neftli torpağı, Abşeronun "ağ" və "qara" nefti haqqında məlumat vermişdir.

İtalyan səyyəhı Marko Polo (XIII–XIV əsrlər) Bakı neftinin yaxın Şərq ölkələrinə aparılması, alman diplomatı və səyyahı Adam Oleari (XVII əsr) Bakıdakı neft quyuları, türk səyyahı Evliya Çələbi (XVII əsr) neft mədənləri, neftin İrana, Orta Asiyaya, Türkiyəyə və Hindistana aparılması və neftin gətirdiyi illik gəlir haqqında məlumat vermişdir. Balaxanıdakı neft quyularından birində aşkar edilmiş daş üzərindəki yazı quyunun (35 m dərinliyində) hələ 1594-cü ildə usta Allahyar Məmmədnur oğlu tərəfindən qazılıb istifadəyə verildiyi göstərilir.

Əmin Əhməd Razinin (İran, 1601) məlumatına görə XVI əsrin əvvəllərində Bakı ətrafında 500-ə qədər belə neft çalaları və quyusu mövcud idi ki, bunlardan da həm "qara", həm də "ağ" neft çıxarılırdı. Alman səyyahı, həkim və təbiətşünası Engelbert Kempfer İsveç səfirliyinin katibi kimi 1683-cü ildə Abşeron yarımadasında Balaxanı, Binəqədi, Suraxanı yataqlarında olmuş, neftin Abşeron yarımadasından İrana, Orta Asiyaya və Şimali Qafqaza aparılmasını təsvir etmişdir. 1803-cü (1798) ildə Bakı sakini Qasımbəy Mənsurbəyov Bibiheybət yaxınlığında, dənizdə, sahildən 18 m və 30 m aralı iki neft quyusu qazdırmışdır.

AZƏRBAYCAN neft sənayesinin inkişaf tarixində bir neçə mərhələlər ayrılır ki, bunların da hər birinin özünəməxsus nailiyyətləri olmuşdur.

 • I mərhələ: 1847-ci ildən neftin mexaniki üsulla qazılmış quyulardan hasil edilməsi ilə başlanır və 1920-ci ilə kimi davam edir. 1847-1848-ci illərdə ilk dəfə Bibiheybət və sonra Balaxanı yataqlarında mexaniki üsulla qazılmış quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft alınmış və həmin ildən də Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı başlanır. XIX əsrin əvvəllərində dünyada ilk dəfə olaraq Bibiheybətdə sahildən 30 m aralı dənizdə qazılmış əl quyusundan neft hasil edilmişdir.

1859-cu ildə Bakıda ilk neftayırma zavodu (qurğusu) tikilir. 1863-cü ildə Cavad Məlikov Bakıda kerosin zavodu tikdirdi və dünyada ilk dəfə neftayırma prosesində soyuduculardan istifadə etdi. 1867-ci ildə 15 neftayırma qurğusu fəaliyyət göstərirdi. 1878-ci ildə Balaxanı yatağı ilə Bakı neftayırma zavodunu birləşdirən 12 km uzunluğunda Rusiyada ilk neft kəməri inşa edilir. 1898-ci ildə neft mədənləri ilə Bakı neftayırma zavodlarını birləşdirən neft kəmərlərinin ümumi uzunluğu 230 km idi. Bu kəmərlərdə ildə 1mln. t neft nəql edilirdi. 1883-cü ildə Bakı-Batum dəmir yolu tikilib istifadəyə verilir ki, bu da neft və neft məhsullarının Avropa ölkələrinə ixrac edilməsində mühüm əhəmiyyətə malik idi.

 • II mərhələ: 1920-ci ildə Azərbaycanda neft sənayesinin milliləşdirilməsindən sonra başlayır və 1949-cu ildə açıq dənizdə "Neft Daşları" yatağının kəşfi dövrünü əhatə edir. 1921-ci ildə neft hasilatı azalaraq 2,4 mln. tona enir. II mərhələdə axtarış-kəşviyyat işlərinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda bir sıra yeni neft yataqları (xüsusilə Qala, Buzovna-Maştağa və s.) aşkar edilib istismara verilir və neft hasilatı 1941-ci ildə 23,6 mln. tona çatdırılır.

Bu da o dövrdə SSRİ-nin neft hasilatının 76%-ni təşkil edir. 1941-1945-ci illərdə müharibə dövründə neft avadanlıqlarının və neftçi mütəxəssislərin SSRİ-nin şərq rayonlarına (Tatarıstan, Türkmənistan, Başqırdıstan və s.) köçürülməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda neft hasilatı 11,1 mln. tona düşür. 7 noyabr 1949-cu ildə Neft Daşlarında 942 m dərinlikli 1№-li quyu (Qala lay dəstəsindən) gündə 100 t hasilatla istismara daxil oldu və dənizdə neftçıxarmanın əsasını qoydu. Yataq üzrə ilk geoloq Ağa Qurban Əliyev olmuşdur.

 • III mərhələ: 1950-ci ildə "Neft Daşları" yatağının istismara verilməsi ilə Azərbaycanda dəniz neft sənayesinin inkişafı ilə başlanır və bu 1969-cu ilə kimi davam edir. Bu mərhələdə dəniz geoloji-kəşfiyyat işləri genişlənir, bir sıra neft və qaz yataqları aşkar edilib istismara verilir (Qum-dəniz, Səngəçal-Divannı-dəniz-Xərə-Zirə a.-sı, Bahar, Bulla-dəniz, Darvin küpəsi, Palçıq pilpiləsi və s.), dəniz qazma işlərinin (o cümlədən axtarış — kəşfiyyat qazmasının), hidrotexniki neft qurğularının tikilməsinin texnika və texnologiyası, dənizdə neftçıxarmanın infrastrukturu inkişaf etdirilir.
 • IV mərhələ: 1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın xalq təsərrüfatının bütün sahələri kimi neft və qaz sənayesinin də yüksək dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə səciyyələnir. 1970-80-ci illərdə neft sənauyseində tətbi ediləcək tenikanın inkişafı sayəsində dənizdən neft çıxarma prosesi genişlənir. 1975-ci ildə neft və qazın ümumi hasilatı 27,1 mln. t-a (şərti yanacaq) çatdırıldı. 80-ci illərdə üzən qazma qurğularının sayı 11-ə çatdı və onlardan istifadə nəticəsində, indi Azərbaycan neftinin əsas hissəsini təşkil edən dənizin 80-350 m dərinlkdə yatan zəngin neft ehtiyatlarına malik olan yataqlar kəşf olundu (Günəşli, Çıraq, Azəri və b.).
 • V mərhələ: SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycanda Neft hasilatı sahəsi yeni mərhələyə qədəm qoyur. Respublikada baş verən gərgin ictimai-siyasi proseslər ərəfəsində hökumət bir çox xarci investrorların Azərbaycana cəlb edilməsinə nail olur. 1994-cü il sentyavrın 20-də Bakıda Gülüstan sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yatatqlarının dərin su qatlarındakı neftin birgə işlənməsi haqqında "məhsulun pay bölgüsü" tipli müqavilə imzalandı. Müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə "Əsrin müqaviləsi" adlanmış, təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə öz əksini tapmışdıır.

Əsrin müqaviləsində dünyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məşhur neft şirkəti (, BP, , , ARDNŞ, LUKoyl, Statoyl, , , , , , Delta) iştirak etmişdir. Bununla da "Yeni neft strategiyası" və doktrinası uğurla həyata keçirilməyə başlandı. "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildi və 12 dekabr 1994-cü ildə qüvvəyə mindi. Hal-hazırda bu müqaviləyə əsasən çalışan müəssisəslərlə bilrikdə əldə edilən neftin hesabına Azərbaycan bir dövlət kimi dünyada öz mövqeyini möhkəmlətməyə nail olmuşdur.

Filmoqrafiya

 1. 1898-ci il avqustun 4-də Balaxanıda neft fontanı (film, 1898)
 2. Bibiheybətdə neft fontanı yanğını (film, 1898)
 3. Neft buruqlarında iş (film, 1907)
 4. Neft və milyonlar səltənətində (film, 1916)
 5. Qazma və neft hasilatı (film, 1917)
 6. Suraxanı neft mədənlərində yanğın (film, 1923)
 7. Bibiheybətdə qaz fontanı yanğını (film, 1925)
 8. Həyat uğrunda mübarizə (film, 1926)
 9. Müxtəlif sahillərdə (film, 1926)
 10. Oktyabrın on illiyi (film, 1927)
 11. Neft fontanı (film, 1929)
 12. Vulkan üzərində ev (film, 1929)
 13. "Azneft"in onilliyi (film, 1930)
 14. İliç Buxtasında qaz fontanı yanğını və Qara Şəhərdə neft çənlərində yanğın (film, 1930)
 15. Dənizdə neft yanğını (film, 1931)
 16. Neft beşilliyinin bolşevikləri (film, 1931)
 17. Komsomol neft cəbhəsində (film, 1932)
 18. Neft zərbəçiləri (film, 1932)
 19. Cat (film, 1933)
 20. Neft simfoniyası (film, 1933)
 21. Altıncı hiss (film, 1935)
 22. Gil məhlulu (film, 1935)
 23. Şöhrətli Azərbaycan (film, 1935)
 24. Qazma işlərində təhlükəsizlik (film, 1936)
 25. Neft keşikçiləri (film, 1937)
 26. Artyom adası (film, 1939)
 27. SSRİ-də neft (film, 1939)
 28. Qazmada rejim (film, 1940)
 29. Neft və pambıq respublikasında (film, 1940)
 30. Yeni həyat vadisi (film, 1940)
 31. Yeni horizont (film, 1940)
 32. Qaliblər adası (film, 1947)
 33. Qocaman Həmkarlar İttifaqı (film, 1947)
 34. Xəzər nefti (film, 1948)
 35. Xəzər neftçiləri (film, 1951)
 36. Neft kəşfiyyatçıları (film, 1950)
 37. Neft ustaları (film, 1955)
 38. Qara daşlar (film, 1956)
 39. Bizim Azərbaycan (film, 1959)
 40. Dənizi fəth edənlər (film, 1959)
 41. Quyunun yeraltı təmiri zamanı təhlükəsizlik texnikası (film, 1960)
 42. Neft və qaz quyularında yanğının söndürülməsi (film, 1960)
 43. Bizim Gülbala (film, 1961)
 44. Xəzərdə möcüzə (film, 1961)
 45. Mən Xəzər dənizçisiyəm (film, 1961)
 46. Neft sənayesində ştanqsız nasoslar (film, 1962)
 47. Ən birinci (film, 1963)
 48. Sənin tərcümeyi-halın (film, 1963)
 49. Yeni görüşlərədək, Müslüm! (film, 1963)
 50. Neft-qaz mədənlərində yanğının söndürülməsi (film, 1964)
 51. Dəniz neftçilərinin gündəlik işləri (film, 1965)
 52. Ən dərin (film, 1965)
 53. Dənizdə möcüzə (film, 1966)
 54. Bakı eliksiri (film, 1967)
 55. İliçin döyünən qəlbi (film, 1967)
 56. Tayqa qəhrəmanı (film, 1968)
 57. İnsan Xəzəri xilas edir (film, 1969)
 58. Appassionata (film, 1970)
 59. Neftçi Qurban (film, 1970)
 60. Fəhlə Gülbala Əliyev (film, 1971)
 61. Veteran neftçi (film, 1971)
 62. Bakı-Çələkən (film, 1973)
 63. Yunanlar (film, 1973)
 64. Ömrün ilk saatı (film, 1973)
 65. Həmişə axtarışda (film, 1974)
 66. Xəzərin polad adaları (film, 1974)
 67. İliç buxtası (film, 1974)
 68. Burada başlanmışdır (film, 1974)
 69. Neft və qaz çıxarılan rayonlarda qəza-xilasedici və bərpa işləri (film, 1974)
 70. EKSPO-75 (film, 1975)
 71. Fəhlə vüqarı (film, 1975)
 72. İki Xəzər (film, 1975)
 73. Neft Daşlarının 25 illiyi (film, 1975)
 74. Polad dirəklər üzərində şəhər (film, 1975)
 75. Səmaya yönəldilmiş (film, 1975)
 76. Yeraltı əhvalat (film, 1975)
 77. Mezozoy əhvalatı (film, 1976)
 78. Qazmada elektrotexnika kompleksləri (film, 1977)
 79. Neft laylarına istilik üsullarının təsiri (film, 1977)
 80. Sevinc buxtası (film, 1977)
 81. Vulkana doğru (film, 1977)
 82. Ali neft, qaz və neft-kimya təhsili (film, 1978)
 83. Möcüzələr adası (film, 1978)
 84. Xəzərin sərt kilometrləri (film, 1979)
 85. Neft çağırır (film, 1980)
 86. Neft və qaz quyularının əsaslı təmiri (film, 1980)
 87. Neft və pambıq magistralı (film, 1980)
 88. Üzən-yarı suya salınmış qazma qurğusu-"Şelf" (film, 1982)
 89. Xəzər: İnsanlar və neft (film, 1983)
 90. Neftayırma və neft-kimyada mikroproseslərdən istifadə olunması (film, 1984)
 91. Neft-kimya maddələri layların neft hasilatını yüksəldir (film, 1985)
 92. Torpaq haqqı (film, 1986)
 93. Adalar sahildə yaranır (film, 1988)
 94. Qara qızılın qara üzü (film, 1990)
 95. Neft Daşları (film, 1990)
 96. Qara daşların sakinləri (film, 1991)
 97. Azərbaycan və Nobel qardaşları (film, 1991)
 98. Neft maşınqayırmasının flaqmanı (film, 1992)
 99. Əsrin kontraktı (film, 1996)
 100. Neft (film, 2003)

Mənbə

 • Neftçıxarmanın texnika və texnologiyası. AzNSETLİ, Bakı, 1999. 311 Səh.
 • Azərbaycanda neft sənayesinin inkişaf tarixi
 • Əsrin müqaviləsi

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019