Vikipediya ?

Fransa tarixi — Vikipediya

Fransa tarixiQərbi Avropanın ən böyük şəhərlərindən biri idi. Onun tarixi (V—VIII əsrlər), Karolinqlər (VIII—X əsrlər), (X—XIV əsrlər) və Valua kimi tanınan dörd kral sülaləsinin hakimiyyət dövrlərini əhatə edir. Hələ qədim zamanlardan bəri şəhər üç şərti hissəyə bölünmüşdü (Site adası, şimal sağ sahili və cənub sol sahili); bu ərazilərin hər birisi öz fərdi inkişaf xüsusiyyətlərinə malik idi.

Fransa dövlət gerbi
Bu məqalələr ölkə seriyasındandır
Tarixə qədərki Fransa
Antik Fransa
Roma Qalliyası (e.ə. 220481)
Orta əsrlər Fransası
Sülalələr:
Merovinqlər (481751)
Karolinqlər (751987)
(9871328)
Valua (13281589)
Burbonlar (15891792, 18141848)
İnqilaba qədərki Fransa
Yüzillik müharibə (1337-1453)
Jakeriya üsyanı (1358)
Nant razılaşması
Fransa mütləqiyyəti (16431789)
Müasir Fransa
Böyük Fransa inqilabı (17891799)
Yakobinlər (17931794)
Konvent (17921795) (Jirondistlər, Montanyarlar)
Əbukir dəniz döyüşü (1798)
Əbukir döyüşü (1799)
Fransa Direktoriyası
Birinci Fransa Respublikası (17921804)
Birinci imperiya (18041814)
Tilsit sülhü (1807)
Burbon restavrasiyası (18141830)
İyul monarxiyası (18301848)
İkinci Fransa Respublikası (18481852)
İkinci imperiya (18521870)
Üçüncü Fransa Respublikası (18701940)
Paris Kommunası (1871)
Dreyfus işi (1894-1906)
Vişi rejimi (19401944)
Fransa Respublikasının Müvəqqəti Hökuməti (19441946)
Dördüncü Fransa Respublikası (19461958)
Beşinci Fransa Respublikası (1958)

Fransa portalı

Fransa orta əsrlərdə

Ölkənin birləşdirilməsi uğrunda mübarizə

XI əsrdə Fransa iri və xırda feodal mülklərinə parçalanmışdı. Ölkənin şimal-şərq torpaqları ParisOrleanla birlikdə krala məxsus idi. Kral bütün ölkə üçün qanun verə bilməzdi, vergi toplamaq hüququna malik deyildi. Hətta vassallar da kral torpaqlarında qəsrlər tikirdilər. Kral öz mülkündən əldə etdiyi gəlirin hesabına yaşayırdı. Onun qoşunu və işləyən məmurları yox idi.

X-XI əsrlərdə Avropanın hər yerində olduğu kimi, Fransada da kənd təsərrüfatı və irəliləyiş yarandı. Şəhərlər meydana gəldi, vilayətlərşəhərlər arasında əmək bölgüsü yarandı, ticarət inkişaf etdi. Normandiyada dəmir filizi, ŞampanBurqundiyada taxılkətan parça istehsal olunurdu. Əmək bölgüsüticarət vilayətlər arasında əlaqə, ölkənin birləşməsi üçün şərait yaratdı.

Feodalların pula ehtiyacı artdı, feodallar ilə əvəz etdilər. Kəndlilər yüksək ödəniş müqabilində şəxsi asılılıqdan azad olurdular. Vergilərin artırılmasına qarşı üsyanlar baş verirdi. Orta və xırda feodallar bu üsyanın qarşısını ala bilmirdilər, onlar bu üsyanı yatırtmaq üçün krala arxalanırdılar. və tacirlər aradan qaldırılmasına, şəhərlilər xilas olmağa çalışırdılar. Şəhərlilər feodaldan xilas olmaq üçün krala müraciət edir, ona pulla, silahlı dəstələrlə kömək edirdilər.

Beləliklə, krallar şəhərlilərə, və tacirlərə, orta və xırda feodallara, kəndlilərə arxalanaraq ölkəni birləşdirməyə başladılar. Fransa kralı ölkənin birləşdirilməsində İngiltərə ilə toqquşdu. Hələ XI əsrdə Normandiya hersoqu işğalçı Vilhelm İngiltərəni tutdu və onun kralı oldu. Onun varisləri Fransa ərazisinin çoxunu ələ keçirdilər. Lakin XIII əsrin əvvəllərində ingilis kralının Fransadakı mülkləri də, Normandiya, Tuluza qraflığı Fransa kralı tərəfindən tutuldu. Yalnız Akvitaniya hersoqluğunun bir hissəsi İngiltərənin əlində qaldı. Fransa mərkəzləşmiş dövlətə çevrildi. Ölkənin bütün ərazisi kralın hakimiyyəti altında birləşdirildi. Hersoqqraflar əvvəlki itirdilər. Kralın daimi qoşunu var idi və illik vergi toplayırdı. Nəticədə da inkişaf edirdi. Bütün bunlar XV əsrdə Fransada yaranmış mərkəzləşmiş dövlətin əsas əlamətləri idi.

Baş məclis. Silki monarxiya

 
Parisdə olan dəmir pullar

Ölkədə hamı kralın təbəəsi idi. Əhali 3 silkə bölünmüşdü. Hüquqları və vəzifələri eyni olan insan qruplarına deyilir; silkin hüquq və vəzifələri nəsildən­ nəslə keçirdi. Fransada mövcud olan 1-ci silkə ruhanilər daxil idi. Onların vəzifəsi ibadət etmək və s. idi. 2-ci silkə zadəganlar daxil idi. Onların kralı və onun təbəələrini düşməndən qorumaq idi. Ruhanilərzadəganlar vergidən azad idilər. 3-cü silkə ölkənin qalan əhalisi: kəndlilər, , şəhərlilər və b. daxil idi. Onları varlı şəhərlilər təmsil edirdi.

XIV əsrdə IV Gözəl Filippin (1285-1314) dövründə Fransanın birləşdirilməsi başa çatdı. Şampan vilayətiNavarra kral torpaqlarına birləşdirildi. kilsə torpaqları üzərinə vergi qoydu. Nəticədə kralla Roma papası arasında baş verdi. Kralın səfiri Romada papanın qəsrinə girib onu təhqir etdi. Papanın hakimiyyəti zəiflədi, kral hakimiyyəti gücləndi.

Kral IV Filipp papaya qarşı mübarizədə köməyinə arxalanmaq üçün 1302-ci ildə Baş Ştatları çağırdı. Kral papaya qarşı mübarizədə arxalanırdı. Baş Ştatlar ruhani, zadəganvarlı şəhərlilərin nümayəndələrinin iştirakı ilə çağırılırdı. Kral yeni vergi qoyanda Baş Ştatları çağırırdı. arasında Baş Ştatların dövlət işlərinə təsirini azaldırdı. XIV-XVI əsrlərdə Fransada ali orqanı Baş Ştatlar idi. XIV əsrdə Fransada silki mütləqiyyət (monarxiya) - mərkəzləşmiş feodal dövləti yarandı. Bu dövlətdə kral hakimiyyəti nümayəndələrinin yığıncağına arxalanırdı. Bu monarxiya dövlətinin birinci mərhələsi idi. Bu mərhələdə kral hakimiyyəti kifayət qədər güclü deyildi. O, ölkəni köməyi olmadan idarə edə bilməzdi.

Yüzillik müharibə

Bu müharibə 1337-1453-cü illərdə olmuş və 100 ildən çox davam etmişdi. Yüzillik müharibənin səbəbləri ingilis kralının Fransada itirdikləri geri almaq, Flandriya üstündə rəqabət, ingilis kralının Fransa taxtına iddiası idi. oğlanları öləndən sonra Fransa kralının kişi nəsli kəsildi. İngiltərə kralı Fransa kralının uzaq qohumu idi. Ona görə də İngiltərə kralı Fransa taxtını ələ keçirmək hüququna malik olduğunu iddia edirdi.

Fransız cəngavərləri yaxşı silahlanmışdılar, lakin nizam-intizama tabe olmurdular. Onların hər biri ayrılıqda vuruşur və nəticədə həlak olurdular. Cəngavərlərin muzdla tutulmuş əsgərləri görməyə gözü yox idi. İngilislər də yaxşı silahlanmışdılar. Atlı cəngavərlərlə piyada əsgərlər arasında möhkəm nizam-intizam və əlaqə var idi. İngilislər yaxşı donanmaya malik idilər. İngilis ox atanları 600 m məsafədəki hədəfə ox atır, 200 m aralıdakı cəngavərlərin zirehini oxla deşirdilər.

İngilislər Normandiyanı tutdular. 1346-cı ildə Fransanın şimal-şərqində Kresi adlı yerdə baş vermiş döyüşü fransızlar uduzdu. 1356-cı ildə Luara çayının cənubundakı yaxınlığında fransız qoşununun əsas qüvvəsi məğlub oldu və kral başda olmaqla fransız feodalları əsir düşdülər.

«Jaklar» üsyanı

İşğalçı ingilis əsgərləri və Fransa əsgərləri ölkəni talan etdilər. Vergilərin artmasına qarşı 1358-ci ildə Fransanın şimal-şərqində «Jaklar» (Jakeriya) üsyanı başlandı. Üsyana Gilyom Kal başçılıq edirdi. Feodallar Kalı danışığa dəvət etdilər, danışığa gəlmiş Kalı qandalladılar, sonra edam etdilər. Zadəganlar xəyanət etdilər, şəhər əhalisi üsyana qoşulmadı. Başsız qalmış üsyançılara divan tutuldu. Jakeriya üsyanı nəticəsində feodallar mükəlləfiyyəti artırmağa cürət etmədilər, kəndlilərin şəxsi asıldıqdan azad olması prosesi sürətləndi. Artıq XV əsrdə Fransada az təhkimli kəndli qalırdı.

Yüzillik müharibənin sonu

Fransa kralı ağır toplar düzəltdirdi, donama yaratdı. Avropada gedən bu yüzillik müharibədə ilk dəfə qala divarlarını dağıdan ağır toplar meydana gəldi. İngilislər məğlub edildi. Lakin fransız feodalları arasında qızışan çəkişmələr 1415-ci ildə Azenkur vuruşmasında fransızları məğlubiyyətə düçar etdi, ölkənin şimali ingilislərin əlinə keçdi. Burqundiya hersoqunun ingilislərin tərəfinə keçməsi, fransızların vəziyyətini ağırlaşdırdı. İngilislər Parisi tutdular. İngiltərənin azyaşlı kralı Fransanın da kralı elan edildi. İngilislər cənuba irəlilədilər və Orleanı mühasirəyə aldılar. Orleanın tutulması ölkənin cənubuna yol acırdı və Fransanın taleyi həll olunurdu.

 
İşğalçılarla mübarizədə Janna D Arkın böyük rolu olmuşdur.

Özünü itirmiş hakim çıxış yolu tapa bilmirdi. Ölkəni partizan müharibəsi bürüdü. İşğalçılara qarşı müharibədə Janna D Arkın böyük xidməti oldu. O, şahzadənin yanına getdi və onunla görüşdü. Əyanlar başa düşdülər ki, Janna döyüşçülərdə ruh yüksəkliyi yarada bilər. Jannaya bir dəstə cəngavər verdilər. O, 1429-cu ildə Orleanı mühasirədən azad etdi. Orleanın mühasirədən azad edilməsi müharibənin gedişində dönüş yaratdı. Jannanın təkidi ilə Reyms şəhəri tutuldu. Fransa kralları hələ qədimdən bəri burada tacqoyma mərasimi keçirirdilər. Şahzadənin burada təntənəli tacqoyma mərasimi oldu.

Fransa qabiliyyətli müharibə aparırdı. Sadə kəndli qızının şöhrəti əyanları narahat edirdi. Janna burqundlarla vuruşa-vuruşa Kompyen qalasına doğru çəkilirdi. Qalanın komendantı asma körpünü qaldırdı. Janna Kompyen meşəsində əsir düşdü, ingilislər onu məhkəməyə verdilər, fransız yepiskopları onu cadugərlikdə ittiham edib tonqalda yandırmağa məhkum etdilər. 0, 1431-ci ilin mayında Ruan şəhərində tonqalda yandırıldı. Sonralar Janna xristian dini tərəfindən müqəddəslər sırasına daxil edildi.

1453-cü ildə yüzillik müharibə qurtardı. Hər iki ölkə arasında sülh bağlandı. Təkcə Kale limanı 1558-ci ilə kimi ingilislərin əlində qaldı. Xalqın qəhrəmanlıq səyləri Fransanı yadellilərin işğallarından azad etdi.

IX Lüdoviq. Fransanın birləşdirilməsinin başa çatması.

Yüzillik müharibədən sonra Fransada feodal dağınıqlıq gücləndi. Kral XI Lüdoviq (1461-1483) dövründə Burqundiya hersoqu igid Karlın başçılığı altında gizli sui-qəsdçilər ittifaqı yaradıldı. O, 12 il XI Lüdoviqə qarşı açıq müharibə apardı. Lüdoviq onun əsgərlərini öz tərəfinə çəkib qalib gəldi və onu öldürdü. Burqundiya, Marsel, Bretanda Fransaya birləşdirildi. Beləliklə, XV əsrin sonunda Fransanın birləşdirilməsi başa çatdı. XI Lüdoviq 1614-cü ildə Baş Məclisi sonuncu dəfə çağırdı. Daha onu çağırmağa ehtiyac görmürdü. Çünki onun güclü ordusu var idi, bütün ölkə mərkəzləşmiş dövlətdə birləşdirilmişdi və kral hakimiyyəti möhkəm və təhlükəsiz idi. Ölkədə təsərrüfat, mədəniyyət dirçəlib inkişaf edirdi. Lion şəhəri Fransanın ipəkçilik mərkəzinə çevrilmişdi.

XI əsr Fransa krallığı

 • İri və xırda feodal mülklərinə parçalanması;
 • Paris və Orlean şəhəri daxil olmaqla ölkənin şimal şərqindəki torpaqları əhatə etməsi;
 • Xırda və orta feodallarına kral hakimiyyətini müdafiə etməsi;
 • Normandiya və Tuluzanın birləşdirilməsi (XIII əsr);
 • Silki quruluşun mövcud olması (ruhanilər, zadəganlar, yerdə qalan bütün əhali).

IV Gözəl Filippin dövrü (1285-1314)

 • Fransa torpaqlarının birləşdirmə prosesinin davam etdirilməsi;
 • Şampan və Navvaranın birləşdirilməsi;
 • Kilsə torpaqlarına vergi qoyması;
 • Roma Papası ilə münaqişəyə girməsi;
 • Baş Ştatların çağrılması (1302-ci il).

Yüzillik müharibə (1337-1453)

 • Kresi döyüşü (1346-cı il);
 • Puatye döyüşü (1356-cı il);
 • Müvəqqəti sülhün bağlanması (1360-cı il);
 • Azenkur döyüşü (1415-ci il);
 • Janna D Arkın xalq hərəkatına rəhbərlik etməsi;
 • Orleanın mühasirədən azad edilməsi (1429-cu il);
 • Janna D Arkın edam edilməsi (1431-ci il).

Jaklar üsyanı (1358)

 • Feodallara qarşı yönəlməsi;
 • Kortəbii və plansız hərəkət etmələri;
 • Aralarında birliyin olmaması;
 • Krala inanmaları;
 • Bütün Fransanı əhatə etməməsi;
 • Şəhər əhalisinin qoşulmaması;
 • Zadəganların xəyanət etməsi;
 • Gilyom Kalın rəhbərlik etməsi;
 • Xəyanət nəticəsində məğlub olması

XI Lüdoviqin dövrü (1461-1483)

XI Lüdoviq Burqundiya hersoqu igid Karlı məğlub edərək Fransanın birləşdirilməsini başa çatdırır. Onun dövründə Burqundiya, MarselBretan Fransaya birləşdirilir. XVI əsrdə Fransada sənaye və ticarət inkişaf edir və manufakturaların sayı artırdı. Vergilərin toplanmasında “iltizam hüququ” mövcud idi. Borc faizləri, iltizam hüququ və mənfəətli vəzifələr tutmaq burjuaziyanın gəlir mənbəyi idi.

Kardinal Reşelyenin dövrü (1624-1642)

 • Katolik kilsənin başçısı olması;
 • XIII Lüdoviqin birinci naziri olması;
 • Mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək siyasətinin möhkəmləndirmək siyasəti-nin aparılması;
 • Duelin ləğv edilməsi;
 • Mütləqiyyətin möhkəmləndirilməsi;
 • Vergilərin artırılması;
 • Feodal qəsrlərinin sökülməsi.

Qeydlər

 1. Ölkədə təsərrüfat, mədəniyyət dirçəlib inkişaf edir.
 2. Digər dövlətlərdə də inkişaf etmişdi.
 3. The word was most likely created by Parisians of the lower popular class who spoke *argot*, then *parigot* was used in a provocative manner outside the Parisian region and throughout France to mean Parisians in general.
 4. XIV əsrin əvvələrində Fransada silki mütləqiyyətli mərkəzləşdirilmiş feodal dövləti yarandı.
 5. Fransa ilə İngiltərə arasındakı ərazi mübahisələri yüzillik müharibəyə səbəb olmuşdur.
 6. 1453-cü ildə İngiltərə və fransa arasında sülh müqaviləsi bağlandı.
 7. Jaklar üsyanından sonra kəndlilərin təhkimçilikdən azad edilməsi sürətləndi.

İstinadlar

 1. , Часть первая. Париж и его обитатели. XIII–XV века
 2. , Часть первая. Глава первая
 3. , including and .
 4. INSEE. (fransız). İstifadə tarixi: 7 January 2018.
 5. . insee.fr. Insee.
 6. INSEE. (fransız). İstifadə tarixi: 4 April 2017.
 7. INSEE.fr statistics, retrieved July 2017
 8. INSEE. (fransız). İstifadə tarixi: 25 September 2016.
 9. INSEE. (fransız). İstifadə tarixi: 25 September 2016.
 10. INSEE. (fransız). İstifadə tarixi: 25 September 2016.
 11. . RATP (Paris metro operator). 21 December 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 25 September 2016.
 12. . Japan Today. 6 February 2013. İstifadə tarixi: 22 April 2017.
 13. The Art Newspaper Visitor Figures 2016, 29 March 2016
 14. on
 15. . səh. 25
 16. . səh. 132
 17. . səh. 201
 18. . səh. 167
 19. . səh. 37
 20. . səh. 55
 21. . səh. 535
 22. . səh. 88–104
 23. . səh. 262
 24. . səh. 36–40
 25. . səh. 28–9
 26. . səh. 27
 27. . səh. 210–11
 28. . səh. 154–167
 29. . səh. 12
 30. . Encyclopædia Britannica Online. İstifadə tarixi: 23 November 2014.
 31. . səh. 121–130
 32. Du Fresne de Beaucourt, G., Histoire de Charles VII, Tome I: Le Dauphin (1403–1422), Librairie de la Société bibliographiqque, 35 Rue de Grenelle, Paris, 1881, pp. 32 & 48
 33. (French). Le Monde. 15 January 2015. İstifadə tarixi: 15 January 2015. ()
 34. (French). Le Figaro. 11 January 2015. İstifadə tarixi: 11 January 2015. ()
 35. . Reuters. 14 November 2015. İstifadə tarixi: 14 November 2015.
 36. . səh. 577
 37. . səh. 582
 38. . səh. 42–3
 39. . səh. 590–591
 40. Library, C. N. N. . CNN. İstifadə tarixi: 20 June 2017.
 41. Mueller, Joerg (26 July 2017). . www.historicgermany.travel. İstifadə tarixi: 26 July 2017.
 42. . səh. 11.
 43. . səh. 1.
 44. .
 45. . səh. 295.
 46. .
 47. . səh. 272.
 48. . səh. 563.
 49. . səh. 70.
 50. . səh. 217.
 51. Twinning started by then independent municipality , now continued by borough Aachen-Kornelimünster/Walheim. . İstifadə tarixi: 3 November 2016.
 52. . səh. 718
 53. . səh. 45
 54. . DHL. DHL. 9 December 2014. İstifadə tarixi: 26 March 2017.
 55. . Aachen.de. 23 fevral 2018. İstifadə tarixi: 21 noyabr 2014.
 56. . Travelinho.com.
 57. . səh. 28
 58. 9.
 59. . Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. 23 August 2016. İstifadə tarixi: 26 March 2017. Die Post will ihren gesamten Fuhrpark auf Elektro-Autos umstellen. Bis dahin dauert es noch. Einen wichtigen Schritt hat das Unternehmen nun aber gemacht.
 60. Weiss, Richard (24 March 2017). . Waterloo Region Record. Kitchener, Ontario. İstifadə tarixi: 26 March 2017.
 61. . Paris: Marie de Paris. 3 April 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 10 September 2016.
 62. . 8 February 2007 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27 May 2010.
 63. . Mairie de Paris. 11 October 2007 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 October 2007.
 64. . Mairie de Paris. 25 December 2008 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 October 2007.
 65. (PDF). Roma – Relazioni Internazionali Bilaterali (fransız). Paris: Commune Roma. 30 January 1956. İstifadə tarixi: 10 September 2016.
 66. (PDF). Roma – Relazioni Internazionali Bilaterali (fransız). Rome: Commune Roma. 1 October 2014. İstifadə tarixi: 10 September 2016.
 67. . International Monetary Fund.
 68. . .
 69. . United Nations Development Program. İstifadə tarixi: 14 January 2017.
 70. . World Bank. France: World Bank. İstifadə tarixi: 1 September 2016.
 71. . Doingbusiness.org. İstifadə tarixi: 2017-11-21.
 72. . Journaldunet.com. İstifadə tarixi: 18 July 2017.
 73. .
 74. . . 2012. İstifadə tarixi: 23 July 2013.
 75. . Salaryaftertax.com. İstifadə tarixi: 2017-03-27.
 76. . . 2012. İstifadə tarixi: 23 July 2013.
 77. . CIA World Factbook.
 78. . İstifadə tarixi: 2017-07-09.
 79. . Standard & Poor's. January 6, 2017. İstifadə tarixi: 2015-06-06. Note: this source is continually updated.
 80. . Moody's Investors Service. 2015-09-18. İstifadə tarixi: 2017-09-23.
 81. . İstifadə tarixi: 2014-12-12.
 82. . . 2017-04-11. İstifadə tarixi: 2017-09-25.
 83. . data.worldbank.org (ingilis). İstifadə tarixi: 2017-12-20.
 84. (PDF). 17 February 2015 tarixində (PDF) arxivləşdirilib.
 85. (PDF). 20 August 2010 tarixində (PDF) arxivləşdirilib.
 86. (PDF). 2014. 17 December 2014 tarixində (PDF) arxivləşdirilib.
 87. . Forbes. May 2015.
 88. . FRANCE 24. 28 September 2012. İstifadə tarixi: 27 November 2012.
 89. John, Mark (26 October 2012). . Reuters. İstifadə tarixi: 27 November 2012.
 90. . BBC News. 13 January 2012.
 91. Deen, Mark (12 July 2013). . Bloomberg.
 92. Deenpattern dots, Mark (12 December 2014). . Bloomberg.com. Bloomberg. İstifadə tarixi: 12 March 2015.
 93. . . İstifadə tarixi: 23 April 2010.
 94. . Environmental Indicators: Greenhouse Gas Emissions. United Nations. August 2009.
 95. . 24 December 2007 tarixində arxivləşdirilib.
 96. (PDF). Bureau of Labor Statistics. 7 November 2012. İstifadə tarixi: 13 April 2014.
 97. Paul Krugman (28 January 2011). . The New York Times. İstifadə tarixi: 13 April 2014.
 98. . CNN. İstifadə tarixi: 21 July 2011.
 99. . BBC News. 11 April 2006. İstifadə tarixi: 21 July 2011.
 100. . Rsa.gouv.fr. 17 July 2010 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 9 August 2010.
 101. Organisation for Economic Co-operation and Development (2012). (PDF). İstifadə tarixi: 29 June 2013.
 102. ; Cette, Gilbert; Cohen, Élie; (2007). (PDF) (fransız). Paris: Conseil d'analyse économique. səh. 55. ISBN 978-2-11-006946-7. İstifadə tarixi: 1 September 2008.

Həmçinin bax

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019