İbrahimi dinlər

Xristianlıq

 • Qərb kilsəsi
  • Katolik
   • Jesuizm
   • Anqlo-Katolisizm
   • Kommuna Katolisizm
   • Müstəqil Katolisizm
   • Xarizmatik Katolisizm
   • Liberal Katolisizm
   • Neo-Marksist Katolisizm
   • Modernist Katolisizm
   • Tradisionalist Katolisizm
    • Sedevakantizm
   • Unitarianizm
   • Qərbi ezoterisizm
    • Behmenizm
    • Kaballah inancı
    • Martinizm
    • Rosikrusianizm
    • Svedenborgianizm
  • Protestant
   • Anabaptizm
    • Amiş təlimləri
    • Qutterit
    • Mennonit
    • River Bretren məktəbi
    • Şvarzenau Bretren məktəbi
    • Məsih reinkarnativ inancı
   • Anqlikanizm
    • Puritanizm
    • Latitudinarianizm
    • Yeni dalğa Anqlikan hərəkatı
    • Aşkar Evangelikanizm
   • Baptizm
    • General baptizm
    • Landmarkizm
    • Missioner baptizm
    • Primitiv baptizm
    • Reformist baptizm
   • Afro-Amerikan kilsəsi
    • Zənci teologiyası
   • Konfessizm
    • Presbiterianizm
    • Metodizm
     • Kalvinistik Metodizm
     • Müqəddəslik hərəkatı
      • Nazaren kilsəsi təlimləri
     • Qurtuluş ordusu
     • Vesleyanizm
    • Episkopalianizm
    • Bretren kilsəsi
   • Pentekostalizm
   • Lüteranizm
    • Pietizm
   • Evangelikalizm
    • Xarizmatik hərəkat
    • Dispensasionlist sionizm
    • Liberal evangelikalizm
    • Neoxarizmatik hərəkat
    • Neoevangelikalizm
    • Proqressiv evangelikalizm
    • Protestant fundamentalizm
   • Hussit
    • Moravianizm
   • Lollardizm
   • Valdensianizm
   • Amiraldizm
   • Arminianizm
    • Remonstrantizm
   • Kalvinizm
   • Xristian rekonstruksionizm
   • Konqreqasional protestantizm
   • Kontinental protestantizm
   • Neokalvinizm
   • Zvinqlianizm
   • Adventizm
    • Davidian təriqəti
    • 7-ci gün Adventist Kilsəsi
   • Xristadelfianizm
   • İqlesia ni Kristo
   • Yehovanın Şahidləri
   • Sonuncu Gün Müqəddəsləri hərəkatı
    • Mormon fundamentalizm
   • Millerizm
   • Kampbellit
 • Şərq Kilsəsi

İslam

İudaizm

 • Rəbbani
  • Konservativ İudaizm (Masorti)
  • Humanist İudaizm
  • Teşuva
  • Ortodoksal İudaizm
   • Həridi
   • Həsidi
   • Müasir Ortodoksal İudaizm
  • Rekonstruksionist İudaizm
  • Reformist İudaizm
 • Karaim
 • Samiri
 • Falaşa
 • Növhidi
 • Antik İudaizm
  • Essani
  • Farizi
  • Səddusi
  • Siqari
   • Ebioni
   • Elçisayi
   • Nəzəran
 • Səbbat
  • Frankizm

Bəhailik

 • Ortodoksal Bəhailik
  • Reginald Bəhailik
 • Kovenant Bəhailik
 • Soğomon Bəhailik
 • Remey Cəmiyyəti

Babilik

 • Əzəli

Qnostisizm

 • Manixeizm
 • Mandayizm
 • Mitraizm
 • Baqnolianizm
 • Boşnak Qnostik Kilsəsi
 • Serdonianizm
 • Kolarbazianizm
 • Simonianizm
 • Boqomilizm
 • Katarizm
 • Setianizm
  • Bazilideanizm
  • Valentinianizm
   • Bardezan Məktəbi
 • Neoqnostisizm
  • Eklesia Qnostika
  • Eklesia Qnostika Katolika

Rastafarianizm

Yezidizm

Druzizm

 • Orxoni
 • Dyayummar
 • Messait

Hind dinləri

Buddizm

 • Nikaya məktəbi
  • Hinayana təbiəti
   • Dasabhumika/Huayan
   • Avatamsaka
    • Haueom təlimləri
    • Kegon təlimləri
  • Humanistik Buddizm
  • Madhyamaka
   • Üç Peyman məktəbi
   • Conanq
   • Prasangika
   • Svatantrika
  • Niçiren Buddizm
  • Saf Torpaq Buddizmi
   • Codo Şinşu
   • Codo Şu
  • Theravada
   • Şanqharac
   • Mahasthabir
   • Duara
   • Şueqyin
   • Thudhamma
    • Vipassana
     • Mahasi Sayadau
   • Amarapura
   • Ramanna
   • Siam
   • Dhamayuttika
    • Tay Meşə Ənənəsi
     • Acahn Çah
    • Maha
     • Dhammakaya
   • Vipassana Nikaya
  • Mahayana
   • Tiantai
    • Tentai
    • Çeontae
   • Yuqotsara
   • Çan Buddizm
    • Tsaodonq məktəbi
    • Zen
     • Soto
      • Keizan
      • Cakuen
      • Giin Line
    • Linci məktəbi
     • Rinzai
     • Obaku
     • Fuke-şu
     • Uon Buddizm
    • Zen Kuan Um
    • Sanbo Kyodan
  • Vacrayana
   • Şinqon Buddizm
   • Tibet Buddizm
    • Bon
    • Geluq
    • Kaqyu
     • Daqpo Kaqyu
      • Karma Kaqyu
      • Barom Kaqyu
      • Drukpa
     • Şanqpa
    • Nyinqma
    • Sakya
    • Conanq
    • Bodonqpa
  • Navayana
   • Dalit Buddizm
  • Şambhala Buddizm
  • Triratna Buddizm
  • Yeni Kadampa Ənənəsi
  • Həqiqi Budda təlimi
   • Nipponzan-Myohoci-Daisanqa
  • Hoa Hao
  • Universal Buddizm

Hinduizm

 • Ayyavazhi
 • Linqayatizm
 • Şaivizm
 • Şaktizm
 • Şrauta
 • Smartizm
 • Savminarayan
 • Tantrizm
 • Vaişnavizm
  • Brahma Sampradaya
   • Qaudiya Vaişnavizm
   • Sri Vaişnavizm
   • Rudra Sampradaya
   • Nimbarka Sampradaya
   • Varkari Sampradaya
 • Arya Samac
 • Brahmo Samac
 • Ramakrişna
 • Thakur Anukulçantra Satsanq
 • Satya Dharma
 • Matua Mahasanqha
 • Racniş hərəkatı
 • Nyaya
 • Purma mimamsa
 • Samikhya
 • Vaişeşika
 • Uttara Mimamsa
  • Advaita Vedanta
  • İnteqral Yoqa
  • Dvaita Vedanta
  • Vişiştadvaita
 • Yoqa
  • Aştanqa
  • Bhakti
  • Cnana
  • Karma Yoqa
  • Kudalini
  • Hatha
  • Raca
  • Sahaca
  • Siddha
  • Surat Şabd
  • Tantrik Yoqa

Cainizm

 • Diqambara
  • Bispanthi
  • Diqambar Terapanth
  • Kanci Panth
  • Kanci Svami Panth
 • Svetambara
  • Murtipucaka/Deravasi
  • Sthanakavasi
  • Svetanbar Terapanth

Sixizm

 • Xalsa
  • Nihanq
 • Namdhari/Kuka Six
 • Ravidassia
 • Sahacdhari

 • Ati Mey Utaya Purana Vetantam yazıları
 • Antavarkal Manmiyam yazıları
 • Eman Patar Atipatu yazıları
  • Kotayutak Kur yazı versiyası
  • Tiru Meynnanak Koral yazı versiyası

Din-e İlahi

 • Dəbistani Məzahib
 • Sülhi Kul

İran dinləri

Zərdüştilik

Babilik

Yezdanilik

Uzaq Şərq dinləri

Konfutsizm

 • Sonq Minq Lixue
 • Xin Ru Cia

Şintoizm

 • Koşinto
 • Şuqendo
 • Yoşida Şinto

Taoizm

 • Beş Düyü Dənəsi Yolu
  • Göy Ustaları Məktəbi
   • Jengyi Dao
 • Taipinqcinq
 • Şanqqinq
 • Linqbao
 • Quanjen
  • Əjdaha Keçidi Məktəbi
 • Viliupai
 • Meişanizm
 • Faizm
 • Xuanxue

Şamanizm

 • Sibir şamanizmi
  • Mançu
  • Nqanasan
 • Hmonq Şamanizm
  • Ua Neeb
  • Txiv Neeb
 • Dukun
 • Miko
  • Aynu təlimləri
  • Ryükü təlimləri
   • Miyako
 • Mudanq
 • Malayziya Şamanizmi
  • Sabah
   • Bobohizan
   • Kadazan-Dusun
  • Saravak
   • Bomoh
   • Pavanq
 • Monqol Şamanizmi
  • Abciya
  • İduqan
 • Filippin şamanizmi
 • Türk şamanizmi
 • Jhakru
 • Astuvansalmi
 • Mun
  • Bongthing
 • Sami/Fin şamanizmi
  • Noaidi
 • Macar şamanizmi
 • Bulqar şamanizmi

Paqan dinləri

Paqanizm

 • Uzaq Şərq Paqanizmi
  • Tenqrizm
  • Mohizm
  • Konkokyo
  • Oomoto
  • Seiçonole
  • Şinmeyaişinkai
  • Tenrikyo
  • Zenrinkyo
  • Yiquandao
  • Dudeizm
  • Zenarkizm
  • Falun Qonq
  • İ Kuan-Tao
  • Xiantiandao
  • Çeondoizm
  • Daeconqizm
  • Daesun Cinrihoe
  • Qasin
  • Ceunq San Do
  • Cuçe
  • Suvunizm
  • Tsao Dai
  • Dao Buu Son Kyü Honq
  • Dao Dua
 • Neo-Afrikan Paqanizmi
  • Batuke
  • Kandomble
  • Dahomey
  • Haiti mifologiyası
  • Kumina
  • Makumba
  • Mami Uata
  • Obeah
  • Oyotunci
  • Palo
  • İfa
  • Lukumi
  • Hudu
  • Kimbanda
  • Santeria
  • Umbanda
  • Vodu
 • Ənənəvi Afrikan Paqanizmi
  • Şimali Afrika dinləri
   • Bərbər mifologiyası
  • Qərbi Afrika dinləri
   • Akan
    • Aşanti
   • Fon
   • Bori
   • Efik
   • Serer
   • Odinani
   • İsoko
   • Yoruba
   • İfa Afa Fa
  • Mərkəzi Afrika dinləri
   • Buşonqo
   • Bambuti
   • Luqbara
  • Şərqi Afrika dinləri
   • Akamba
   • Dinka
   • Lotuko
   • Masai
   • Malaqasi
   • Oromo
  • Cənubi Afrika dinləri
   • Badimo
   • Xoisan
   • Lozi
   • Tumbuka
   • Zulu
 • Mezoamerikan Paqanizmi
  • Aztek
  • Maya
   • Lakandon
  • Mikstek
  • Olmek
  • Purepeça
  • Totonak
  • Zapotek
 • Ənənəvi Amerikan Paqanizmi
  • Abenaki
  • Anişinaabe
  • Bləkfut
  • Çeroki
  • Çikasau
  • Çoktau
  • Krik
  • Krau
  • Haida
  • Hoçunk/Vinnebaqo
  • Hopi
  • İnuit
  • İrokua
  • Kitua
  • Kuksu
  • Kuakiutl
  • Lakota
  • Leni Lenape
  • Lonqhaus
  • Midevivin
  • Mivok
  • Navaxo
  • Nutka
  • Ohlone
  • Pomo
  • Pauni
  • Saliş
  • Selknam
  • Seneka
  • Tsimşian
  • Urarina
  • Ute
  • Vyandot
  • Zuti
 • Cənubi Amerika paqanizmi
  • Quarani
  • İnka
  • Xivaroan
  • Mapuçe
  • Muiska
 • Avrasiya paqanizmi
  • Batuizm
  • Benjuizm
  • Bimoizm
  • Bon
  • Pemena
  • Ua Dab
 • Okeaniya paqanizmi
  • Aluk Todolo
  • Aborigen mifologiyası
  • Balinez mifologiyası
  • Batak
   • Parmalim
  • Kaharinqan
  • Yava mifologiyası
  • Marapu
  • Sunda Vivitan
  • Modekngey
  • Nauru mifologiyası
  • Taqaloq mifologiyası
  • Taqbanva
  • Maori
   • Pai Marire
   • Ratana
   • Rinqaru
  • Rata Nui
   • Moai
   • Tanqata Manu
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023