Davranış iqtisadiyyatı psixoloji, idraki, emosional, mədəni və sosyal faktorların insanların və qurumların qərar verməsi üzərindəki təsirlərini və bunun klassik nəzəriyyənin qurduğu sistemdən nə qədər fərqliləşdiyini öyrənən iqtisadiyyatın yeni alt sahəsidir.

İqtisadiyyat
Əsas kateqoriyalar
Mikroiqtisadiyyat
Makroiqtisadiyyat
İqtisadi təlimlər tarixi
İqtisadi metodologiya
Alternativ iqtisadiyyat
Texniki metodlar
Riyazi iqtisadiyyat
Ekonometrika
Təcrübi iqtisadiyyat
Milli Hesablar Sistemi
Sahələr və alt sahələr
Təhsil
Səhiyyə
Əmək
Oyunlar nəzəriyyəsi
Artım
Kənd təsərrüfatı
Təbii ehtiyatlar
İqtisadi sistem
Beynəlxalq


Davranış iqtisadiyyatı əsas olaraq iqtisadi agentlərin məhdud rasionallığı ilə maraqlanır. Bu elm sahəsinidəki modellər, adətən, özündə psixologiya, nevrologiya və ilə bağlı fikirləri birləşdirir. Davranış iqtisadiyyatının tədqiqi bazar qərarlarının necə qəbul edildiyini və ictimai seçimə səbəb olan mexanizmləri əhatə edir. Burada üzərində çalışılan 3 əsas sahə var:

 • : İnsanlar qərarlarının 95%-ni zehni qısayolları və ya ümumi qəbul edilən fikirləri istifadə edərək verir.
 • : Zehni filtrləri təşkil edən qəlib hadisələr və stereotiplərin bir araya gəlməsi fərdlərin hadisələri başa düşməsinə və bunlara necə cavab verməsinə əsaslanır.
 • : Bura səhv qiymətləndirmə və qeyri-rasional qərar vermələr daxildir.

2002-ci ildə psixoloq Deniel Kaneman "psixoloji tədqiqatları iqtisadi elmlə, xüsusən də qeyri-müəyyənlik altında insanın mühakiməsi və qərar qəbul etməsinə dair fikirlərlə birləşdirdiyinə görə" İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı ilə təltif edilmişdi ". 2013-cü ildə isə, iqtisadiyyatçı Robert Şiller "aktiv qiymətlərinin empirik analizinə görə" ( sahəsində) İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını qazanmışdı..Son olaraq 2017-ci ildə Riçard Taler "davranış iqtisadiyyatına verdiyi töhfələrə və iqtisadi nəzəriyyəni pozan qeyri rasional insan davranışları üzərindəki qabaqcıl işinə görə" bu mükafata layiq görülmüşdü.

Tarixi

 
"Əxlaqi münasibətlər nəzəriyyəsi" əsərinin sahibi, iqtisadiyyatçı Adam Smit

Klassik iqtisadiyyat dövründə mikroiqtisadiyyat psixologiya ilə sıx bağlı idi. Məsələn, Adam Smit ədalət və ədalət narahatlıqları da daxil olmaqla, fərdi davranışların psixoloji izahlarını təklif edən Əxlaqi münasibətlər nəzəriyyəsi (ing. The theory of Moral Sentiments) əsərini yazdı. [9] Ceremi Bentam faydalılığın psixoloji əsasları haqqında ətraflı yazılar qeydə almışdı. Daha sonralar neoklassik iqtisadiyyatın inkişafı zamanı iqtisadiyyatçılar iqtisadi agentlərin düşünmə təbiəti və psixologiyasını göz ardı edərək bu sahəni təbiət elmlərindən biri kimi göstərməyə çalışdılar. Davranışları əsaslı və rasional olan konsepsiyasını inkişaf etdirdilər.

Françis Edgevort, Vilfredo Paretoİrvinq Fişer kimi neoklassik iqtisadiyyatçılar isə iqtisadiyyat sahəsində psxiloji tədqiqatlar apardılar. İqtisadi psixologiya ayrı bir elm sahəsi olaraq 20-ci əsrdə Qabriel Tarde, Corc Katona, və Laslo Qarainin əsərlərində özünü göstərdi. Gözlənilən yararlı və güzəştli faydalı modellər müvafiq olaraq verilən qeyri-müəyyənlik və aralıq istehlakı ilə əlaqədar qərar vermə prosesində sınanan fərziyyələr yaradaraq qəbul edilməyə başlandı. Müşahidə olunan və təkrarlanan anomaliyalar nəticə etibariylə bu fərziyyələri şübhə altına aldı və 1953-cü ildə ilk dəfə təqdim etdiyi gözlənilən faydalı fərziyyəyə zidd olan Alays paradoksunu ortaya çıxardı.

1960-cı illərdə , davranış modellərinin əksinə bir məlumat emal cihazı olaraq yaranan problemlərə daha düzgün həllər tapmağa başladı. Vard Edvards, Amos Tverski və Deniel Kaneman kimi psixoloqlar risk və qeyri-müəyyənlik altında qərar vermə idrak modellərini rasional davranışın iqtisadi modelləri ilə müqayisə etməyə başladılar.

Məhdud rasionallıq

 
Herbert Saymon,1978 İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı

fərdlər qərar verərkən rasionallıqlarının qərar probleminin təqib edilmə çətinliyi, idrak sərhədləri və mövcud zamanla limitləndiyi düşüncəsidir. Bu düşüncəyə görə qərar qəbul edənlər optimal deyil, qənaətbəxş bir həll yolu axtararaq məmnunluq hissi keçirirlər. . Herbert Saymon qərar vermənin riyazi modelini çıxarmaq üçün məhdud rasionallıq fikrini ortaya atdı. Bu, qərar qəbul etməni əldə olan məlumat ilə optimal seçimi tapmağın tamamilə rasional prosesi olaraq tədqiq edən "optimallaşdırma kimi rasionallıq"la tamamlanır. Saymon bir tərəfi ətraf mühitin strukturlarını, digəri isə idrak məhdudiyyətimizi göstərən qayçı analogiyasından istifadə edərək düşüncəmizin əldə olan məhdud qaynaqları necə kompensasiya etdiyini göstərdi.

Məhdud rasionallıq göstərir ki, insan zehni qısa yollardan istifadə edərək bəzən tam optimal olmayan qərarlar verə bilir. Davranış iqtisadiyyatçıları insan qərar verməsinin effektivliyini artırmağa kömək edəcək zehni qısa yolların xəritəsini çıxarmağa çalışırlar. Bu düşüncənin ilk dəyərləndirməsi və Riçard Talerdən gəldi. Sansteyn və Taler seçim memarlığının insan agentləri ilə əlaqəli rasionallıq baxımından dəyişdirilməsini tövsiyə edir. Onların geniş istinad verilən fikrinə görə insanların daha sağlam qərarlar verə bilmə ehtimalını artırmaq üçün faydalı qidalar daha görünən yerlərdə olmalıdır. Yüngül təkan nəzəriyyəsi adlanan bu nəzəriyənin bəzi tənqidçilərinə görə bu dəyişikliklər insanı daha yanlış qərarlar verməyə şövq edir.


Gözlənti nəzəriyyəsi

 
Deniel Kaneman

1979-cu ildə Deniel Kaneman və neoklassik nəzəriyyədən yaranan iqtisadi qərar vermənin fərqli ayrılıqlar göstərdiyini izah etmək üçün idrak psixologiyasından istifadə edərək Gözlənti Nəzəriyyəsi: Risk Altında Qərar Vermənin Təhlili adlı kitabı yazdı. Gözlənti nəzəriyyəsi düzəltmə mərhələsi və dəyərləndirmə mərhələsi olmaqla 2 mərhələdən ibarətdir.

Düzəltmə mərhələsində riskli vəziyyətlər müxtəlif heuristika istifadə edərək sadələşdirilir. Qiymətləndirmə mərhələsində riskli alternativlər aşağıda göstərilən müxtəlif psixoloji prinsiplərdən istifadə etməklə qiymətləndirilir:

 • İstinad asılılığı: Nəticələri qiymətləndirərkən qərar qəbul edən şəxs "istinad səviyyəsi"ni nəzərə alır. Nəticələr sonra istinad nöqtəsi ilə müqayisə edilir və istinad nöqtəsindən daha böyük olduqda "qazanc" və istinad nöqtəsindən az olduqda "zərər" kimi təsnif edilir.
 • Zərərin pisliyi: Eyni miqdarda qazanc və zərər əldə etmə ehtimalı olan fərd zərəri daha böyük hesab edərək qazancdan uzaqlaşır. 1992-ci il məqaləsind Kaneman və Tverski zərər itkisinin ortalama əmsalını 2.25, yəni itkilərin eyni miqdardakı qazancdan təqribən 2.25 qat daha çox olduğunu ortaya çıxardı.
 • Qeyri-xətti ehtimal ağırlıqlandırılması: Qərar qəbul edənlər kiçik ehtimalları daha böyük və böyük ehtimallara daha kiçik ehtimal ağırlığı verərək tərs S şəkilli "ehtimal ağırlıq funksiyası" na səbəb olurlar.
 • Qazanclara və itkilərə həssaslığın azalması: İstiqamət nöqtəsinə nisbətdə qazanc və zərərin ölçüsü mütləq dəyərdə artdıqca qərar qəbul edən şəxsin faydasına və ya məmnuniyyətinə marjinal təsiri azalır.

Gözlənti nəzəriyyəsi gözlənilən faydalılıq nəzəriyyəsi və dərəcəli gözlənilən asılı fayda nəzəriyyəsinin izah edə biləcəyi hər şeyi izah edə bilir. Bundan əlavə, mövcud qərar nəzəriyyələrinin izah etməkdə çox çətinlik çəkdikləri fenomenləri izah etmək üçün də gözlənti nəzəriyyəsindən istifadə edilir. Bunlara arxa əyilmə əmək təklifi əyriləri, asimmetrik qiymət elastikliyi, vergidən yayınmasəhm qiymətləri və birgə hərəkəti daxildir.

1992-ci ildə Risk və Qeyri-müəyyənlik jurnalında Kaneman və Tverski məcmu gözlənti nəzəriyyəsi adlandırdıqları gözlənti nəzəriyyəsinə yenidən baxdılar. Yeni nəzəriyyə gözlənti nəzəriyyəsində düzəltmə mərhələsini ləğv etdi və yalnız qiymətləndirmə mərhələsinini qəbul etdi.

Psixoloqlar artıq güvən, proyeksiya qərəzi və məhdud diqqətin təsiri kimi psixoloji əlamətləri gözlənti nəzəriyyəsinin bir hissəsi olaraq qəbul edirlər. Bu sahədə əldə edilən digər nəaliyyətlərə Çikaqo Universitetində bir konfransın keçirilməsi, Rüblük İqtisadiyyat jurnalının ("Amos Tverskinin xatirəsinə") davranış iqtisadiyyatı ilə bağlı xüsusi nəşri və Kanemanın 2002-ci ildə "psixoloji tədqiqatlardan iqtisadi elmə, xüsusən də qeyri-müəyyənlik altında insanın mühakiməsi və qərar qəbul etməsinə dair fikirləri birləşdirdiyinə görə" Nobel mükafatı göstərilə bilər.

Aralıq seçim

Davranış iqtisadiyyatı aralıq seçim məsələsinə tətbiq edildi. Aralıq seçim qərar vermək və bu qərarın fərqli bir vaxtda ortaya çıxaracağı təsirləri göstərmək kimi açıqlanır. Aralıq seçim davranışı Corc Ainslinin diqqət çəkən müşahidələrindən biri olan və daha sonra , Ted Odonoq və Mettyu Rabin tərəfindən inkişaf edirilən hiperbolik endirimdə də də göstərildiyi kimi böyük ölçüdə ziddiyətlidir. Hiperbolik endirim yaxın zamanda olan endirimlərə olan meyilliyi izah edir. Bu nəzəriyyənin kobudca demək istədiyi şey insanların daha qısa zaman aralıqlarında daha az səbrli olduğudur.

Digər araşdırma sahələri

 
Davranış iqtisadiyyatçısı

Davranış iqtisadiyyatının digər sahələri üstünlüklərdə uyğunsuzluq göstərmədən fayda funksiyasının modelini zənginləşdirir. , Armin Falk və Rabin mükəmməl eqoistliyin fərziyyəsini zəiflədərək ədaləti, bərabərsizliyi və qarşılıqlı altruizmi tədqiq etdi. Bu iş xüsusilə əmək haqqı təyin edilməsinə aiddir. Qnizi və Rustiçini tərəfindən "daxili motivasiya" və Akerlof və Kranton tərəfindən "şəxsiyyət" mövzusunda görülən işlər iqtisadi agentlərin şərti olaraq gözlənilən faydaya əlavə olaraq, şəxsi və sosial normaları qəbul etməkdən də fayda əldə etdiyini ortaya qoyur. Aqqarvalın fikrincə, rasional tarazlıqdan davranışsal sapmalara əlavə olaraq, bazarlarlar gecikmiş cavablardan, axtarış xərclərindən, şəriklərin bir-birlərinə təsir etməsindən və bazar davranışındakı davranışsal təsirləri ayırmağı çətinləşdirən digər sürtünmələrdən əziyyət çəkir.

Şərti gözlənilən fayda fərdin idarəetmə illüziyasına sahib olduğu və xarici hadisələrin ehtimalını hesabladığı və buna görə də xarici hadisələrə təsir etmək üçün heç bir səbəb qabiliyyətinə malik olmadıqları halda da onların faydasını öz fəaliyyətlərinin bir funksiyası kimi hesablaya bildiyi düşüncə formasıdır.

Davranış iqtisadiyyatı "Təxmin edilə bilən irasionallıq" kitabının uğur qazanması ilə populyarlıq qazanmağa başladı. İntizam təcrübəçiləri genişzolaqlı xəritələşdirmə kimi kvazi-ictimai siyasət mövzularını araşdırdılar.

Davranış iqtisadiyyatının istifadəsinə süni intellekt və maşın öyrənməsindəki tətbiqlər üçün istehlakçı qərar qəbul etmə prosesinin modelləşdirilməsi daxildir. Həmçinin, bu sahə mal təchizatının idarə edilməsində də istifadə edilir.

Təbii sınaqlar

Bioloji nöqteyi-nəzərdən baxdıqda insan davranışları birja böhranları ilə müşayiət olunan zamanı və səhm qiymətləri tarixi yüksəklikləri aşdıqda yaranan iqtisadi şar (bubble) artım zamanı eynidir. Bu dövrlərdə bazar iştirakçılarının əksəriyyəti özləri üçün yeni bir şey görürlər və bu, istər-istəməz onların endokrin profillərində və motivasiyalarında baş verən dəyişikliklərlə birlikdə stress reaksiyasına səbəb olur. Nəticə davranışdakı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləridir. Bu, iqtisadiyyata və maliyyəyə təsir edən davranışların davranış iqtisadiyatınından istifadə etməklə müşahidə edilə bildiyi və dəyişkən bir halda ziddiyət yaratdığı nümunədir.

Davranış iqtisadiyyatının faydası birjalara bənzər mühitlərdən kənarda da tətbiq olunur. Eqoist düşüncə, "yetkin davranışlar" və s. cinayəti gizlətmə içərisində müəyyən edilə və müxtəlif növ qanuni çatışmazlıqlar və laqeydlik müşahidə və aşkar edilə bilər. Dolaylı nəticələrin bilinən olub-olmaması fərqli praktiki model və üsullarla da ölçülə bilər. Davranış iqtisadiyyatının istifadəsi çox genişdir, ancaq tez-tez etibarlılığını yoxlamaq lazım gəlir. Yeniliyin stressor kimi rolunun düzgün qiymətləndirilməməsi bazar araşdırması üçün mövcud yanaşmaların əsas çatışmazlığıdır. Gündəlik az stres şəraitində və streslərə cavab olaraq insan davranışının bioloji olaraq təyin olunmuş difazizmlərini nəzərə almaq lazımdır.

Tənqidlər

Davranış iqtisadiyyatını tənqi edənlər, adətən, iqtisadi agentlərin rasionallığını vurğulayırlar. Onlar dəfələrlə müşahidə olunan davranışın bazar vəziyyətinə tətbiq olunmasının məhdud olduğunu, öyrənmə imkanları və rəqabətin ən azından rasional davranışa yaxın olduğunu iddia edirlər.

Digər tənqidçilər qeyd edirlər ki, perspektiv nəzəriyyəsi kimi idrak nəzəriyyələri ümumiləşdirilmiş iqtisadi davranış deyil, qərar qəbuletmə modelidir və yalnız təcrübə iştirakçılarına və ya sorğu iştirakçılarına təqdim olunan birdəfəlik qərar qəbul etmə problemlərinə şamil olunur.

Diqqəti çəkən bir məsələ, ritorikanın çox olmasına baxmayaraq, davranış iqtisadiyyatı ilə bağlı tutarlı bir nəzəriyyənin hələ də səsləndirilməməsidir. Davranış iqtisadiyyatçıları vahid fikir səsləndirənə qədər bu sahə müşahidə toplusu olaraq qəbul ediləcəkdir.

Deyvid Qal bu məsələlərin bir çoxunun davranış iqtisadiyyatının insanların necə davrandıqlarını başa düşmək əvəzinə, davranışların standart iqtisadi modellerden necə sapdığını anlamağa baş yorduğu üçün ortaya çıxdığını düşünür. Davranışın niyə baş verdiyini başa düşmək ümumiləşdirilmiş biliklərin yaradılması, elmin məqsədi üçün vacibdir.O, davranış iqtisadiyyatını "marketinqin zəfəri" adlandırdı və xüsusilə, zərərdən qaçma nümunəsini göstərdi.

Ənənəvi iqtisadçılar davranış iqtisadiyyatının geniş istifadə etdiyi eksperimental və sorğu əsaslı metodlara şübhə ilə yanaşırlar. İqtisadçılar bir qayda olaraq iqtisadi dəyərin müəyyənləşdirilməsində göstərilən üstünlüklərdən (tədqiqatlardan) daha üstününü vurğulayırlar. Təcrübələr və tədqiqatlar sistematik qərəz, strateji davranış və təşviq uyğunluğu olmaması baxımından risklidirlər.

Sahə üzrə çalışan önəmli şəxslər

İqtisadiyyat Maliyyə Psixologiya
Corc Akerlof Malkolm Beykr Corc Eynsli
Verner Bont Nikolas Barberis
Paul Qrauve
Linda Babkok Robert Vişni Eldar Şafir
Douqlas Berinheym Andrey Şleyfer Pol Slovik
Kolin Kamerer Riçard Pitirson Con Steddon
Armin Falk Terrans Odin Deniel Kaneman
Riçard Taler Laszlo Qarai
Herbert Saymon Vard Edvards
Lourens Sammers Andryu Lo Ed Diyener
Robert Saqden Robert Preçter Valer Mişel
Mettyu Rabin Maykl Mobusin Qerd Ciqenzer
Ernst Fehr Robert Şiller
Vernon Smit Deyvid Hirşleyfer Drazen Prelek

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. Lin, Tom C. W. "A Behavioral Framework for Securities Risk". Seattle University Law Review. SSRN. 16 April 2012. SSRN .
 2. . 2016-03-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-09-23. in
 3. Minton, Elizabeth A.; Kahle, Lynn R. . Business Expert Press. 2013. ISBN 978-1-60649-704-3. 2019-12-22 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-09-23.
 4. . Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2008-10-14.
 5. . Nobel Foundation. 2017-06-02 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-07-01.
 6. Appelbaum, Binyamin. . The New York Times. 2017-10-09. 2020-05-19 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-11-04.
 7. Carrasco-Villanueva, Marco. . Lucidez (ispan). 2017-10-18. 2019-09-25 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-10-31.
 8. Ashraf, Nava; Camerer, Colin F.; Loewenstein, George. (PDF). . 19 (3). 2005: 131–45. doi:. 2012-04-17 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-12-20..
 9. Tarde, G. (French). 1902. 2011-02-10 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-09-23.
 10. Katona, George. . Literary Licensing, LLC. 2011. ISBN 978-1-258-21844-7. 2022-05-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-09-23.
 11. . Archival Collections. 2008-04-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-04-25.
 12. Gigerenzer, Gerd; Selten, Reinhard. . MIT Press. 2002. ISBN 978-0-262-57164-7. 2021-09-16 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-09-23.
 13. Thaler, Richard H., Sunstein, Cass R. . Yale University Press. April 8, 2008. ISBN 978-0-14-311526-7. OCLC .
 14. Thaler, Richard H., Sunstein, Cass R. and Balz, John P. Choice Architecture. April 2, 2010. doi:. SSRN .
 15. Wright, Joshua; Ginsberg, Douglas. . Library of Law & Liberty. February 16, 2012. July 5, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: September 24, 2019.
 16. Sunstein, Cass. . Oxford University Press. 2009. ISBN 9780199793143. 2022-05-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-09-24.
 17. Tversky, Amos; Kahneman, Daniel. . Journal of Risk and Uncertainty. 5 (4). 1992: 297–323. doi:. ISSN . 2021-01-17 at the Wayback Machine
 18. . Nobelprize.org. 10 April 2008 tarixində . İstifadə tarixi: 2008-04-25.
 19. Aggarwal, Raj. "Animal Spirits in Financial Economics: A Review of Deviations from Economic Rationality". International Review of Financial Analysis. 32 (1). 2014: 179–87. doi:.
 20. Grafstein R. . Political Psychology. 16 (1). 1995: 63–80. doi:. JSTOR .
 21. Shafir E, Tversky A. "Thinking through uncertainty: nonconsequential reasoning and choice". Cognitive Psychology. 24 (4). 1992: 449–74. doi:. PMID .
 22. . Telco 2.0. March 17, 2010. 2021-05-11 tarixində . İstifadə tarixi: 2010-09-23. ... Sara Wedeman's awful experience with this is instructive....
 23. Cook, Gordon; Wedeman, Sara. . Community Broadband Networks. July 1, 2009. 2022-03-12 tarixində . İstifadə tarixi: 2010-09-23.
 24. . Singular Me, LLC. 2017. 2017-11-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-12. ... machine learning and deduction engine that uses the latest data science and big data algorithms in order to generate the content and conditional rules (counterfactuals) that capture customer's behaviors and beliefs....
 25. Timm Schorsch, Carl Marcus Wallenburg, Andreas Wieland, (2017) "The human factor in SCM: Introducing a meta-theory of behavioral supply chain management", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 47 Issue: 4, pp. 238–262, 2023-07-06 at the Wayback Machine
 26. Myagkov; Plott. (PDF). 1997. 2015-12-22 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2019-10-01.
 27. (ingilis). 2022-08-26 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-11-16.

Mənbələr

 • Ainslie, G. . Psychological Bulletin. 82 (4). 1975: 463–96. doi:. PMID .
 • ; ; Vishny, R. . Journal of Financial Economics. 49 (3). 1998: 307–43. doi:. 20 April 2008 tarixində . İstifadə tarixi: 2008-04-25.
 • (PDF). The Journal of Political Economy. 76 (2). 1968: 169–217. doi:.
 • Benartzi, Shlomo; (PDF). The Quarterly Journal of Economics. 110 (1). 1995: 73–92. doi:. JSTOR .
 • Cunningham, Lawrence A. "Behavioral Finance and Investor Governance". Washington & Lee Law Review. 59. 2002: 767. doi:. ISSN .
 • Daniel, K.; ; Subrahmanyam, A. (PDF). Journal of Finance. 53 (6). 1998: 1839–85. doi:.
 • ; Vartiainen, Hannu. . Princeton University Press. 2012. ISBN 978-1-4008-2914-9.
 • Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter, redaktorlar . Macmillan. 1988. ISBN 978-0-935859-10-2.
  • Augier, Mie. .
  • Bernheim, B. Douglas; Rangel, Antonio. .
  • Bloomfield, Robert. .
  • Simon, Herbert A. .
 • Genesove, David; Mayer, Christopher. (PDF). Quarterly Journal of Economics. 116 (4). March 2001: 1233–1260. doi:.
 • ; Behavioral Economics // . 2001. 1094–1100. doi:. ISBN 9780080430768.
 • . Identity Economics: "An Alternative Economic Psychology" // Reconsidering Identity Economics (ingilis). New York: Palgrave Macmillan US. 2016-12-01. 35–40. doi:. ISBN 9781137525604.
 • McGaughey, E. . 2014. SSRN . İstifadə tarixi: 2018-06-02.
 • Hens, Thorsten; Bachmann, Kremena. . Wiley Finance Series. 2008. ISBN 978-0-470-77999-6.
 • Hogarth, R. M.; Reder, M. W. Rational Choice: The Contrast between Economics and Psychology. Chicago: University of Chicago Press. 1987. ISBN 978-0-226-34857-5.
 • ; . . Econometrica. 47 (2). 1979: 263–91. CiteSeerX . doi:. JSTOR .
 • ; Diener, Ed. Well-being: the foundations of hedonic psychology. . 2003.
 • Kirkpatrick, Charles D.; Dahlquist, Julie R. Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians. Upper Saddle River, NJ: Financial Times Press. 2007. ISBN 978-0-13-153113-0.
 • . . Harvard University Press. 1997. 7–. ISBN 978-0-674-70758-0.
 • . Utility of Gains and Losses: Measurement-theoretical and Experimental Approaches. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers. 2000. ISBN 978-0-8058-3460-4.
 • ; Smith, Vernon L. . 1. Elsevier. 2008. Chapter-preview 2012-09-10 at Archive.today.
 • . (PDF). Journal of Economic Literature. 36 (1). 1998: 11–46. September 27, 2011 tarixində (PDF) arxivləşdirilib.
 • Shefrin, Hersh. (PDF). International Journal of Forecasting. 18 (3). 2002: 375–382. doi:.
 • . W. W. Norton. 2006. ISBN 978-0-393-06977-8.
 • . . New York: Oxford University Press. 1999. ISBN 978-0-19-829228-9.
 • Behavioral Economics // . 1. 1987. 221–24.
 • ; Mullainathan, Sendhil. // (redaktor ). (2nd). Indianapolis: . 2008. ISBN 978-0-86597-665-8. OCLC .
 • . Le Concurrentialiste.

Xarici keçidlər

 • 2014-03-19 at the Wayback Machine
 • , of the Stirling Behavioural Science Centre at
 • – Colin F. Camerer and George Loewenstein
 • , MSc in Behavioural Economics at the University of Essex
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023