Vikipediya ?

Azərbaycan (tarixi ərazi) — Vikipediya
Azərbaycan Xəzər dənizinin şimalında Araz və Kür çayları Azərbaycan sərhədləri içində bəllidir. Azərbaycan bab ul-əlbabayacan uzanır (İbni Hüqəl 977)

Azərbaycan (tarixi ərazi), tarixi sənədlərdə Azərbaycan adlı bölgənin məhdüdəsi.

Azərbaycan bir inzibati, coğrafi və etnik vahidə çevrilmə yolunda müxtəlif proseslərə məruz qalıb. Keçmiş tarixçilər bu mövzuda müxtəlif rəvayətlər söyləyiblər. Bu məsələ alimlər və tarixçilər arasında neçəfikirlilik və münaqişəyə çevrilib və indiki zamanımızda milli, etnik və bəzi siyasi məsələlərə görə bu elmi və tarixi məsələ siyasi mahiyyətə malik olubdur. Bəzi qrupların iddiasına görə Araz çayının şimal hissəsi heç vaxt Azərbaycan adını daşımayıb və daima adı “Ərran” olubdur və ilk dəfə Azərbaycanın milli hökuməti tərəfindən 1918-ci ildə siyasi məqsədlər əsasında və İrana təcavuz etmək üçün “Azərbaycan” adlanıbdır. . Bir qrup tədqiqatçıların fikrincə 1920-ci ildən sonra da, Quzey Azərbaycan bolşeviklərin əlinə düşəndən sonra da, həmin siyası məqsədlər əsasında bu ad saxlanıbdır. Tarixi kitablarda Azərbaycan şəhərlərinin yerləşməsi barədə də müxtəlif fikirlər var. Məsələn: Arran və Şirvan şəhərləri gah Azərbaycandan məmləkətindən sayılırlar gah da Azərbaycandan müstəqil görsədilirlər. nəzərinə görə Azərbaycanin adı "məmləkət" və "vilayət" işlənəndə iki fərqli coğrafi anlam daşıyır. Məmləkət qavramı işlənəndə Arran və Şirvan "vilayət"ləri onun içində yerləşdirilir, ancaq "vilayət" qavramı daşıyanda "Azərbaycan məmləkəti" içindəki Arranla qonşu sayılırmış.

İlk mənbələrdə

 
Atropatena və albaniyanin əraziləri
 
Atropatena və albaniyanin əraziləri

M.ö. VIII əsrin son rübündə o vaxt Arrapha adlanan indiki Kərkük bölgəsindən Urmu gölünün cənubundakı Mazamua bölgəsinə gedən "şah yolu" haqqında fərman vermişdi ki, bu yol təmir edilsin. Fərmanın icrası ilə bağlı məlumat verən şəxs kitabənin sonunda yazır:

1. TA* ŞA-bi URU.sa-re-[e]
2 a-di URU.BAD – a-ta-na-t[e]
3 ana-ku u-pa-sa-ak
4 TA* URU.BAD – a-ta-na-t[e]
5 a-di URU.BAD –ta-li-ti
6 URU. arrap-ha!-a-a u-pa-su-ku
7 TA* URU.BAD – ta-li-ti
8 a-di ŞA-bi URU. a-za-ri
9 [a-na-ku-m]a u-pa-sa-ak…

I remove […] from Sare to Dur-Atanate, the Arraphaeans remove […] from Dur-Atanate to Dur-Taliti, [I] remove [the…] again from Dur-Taliti to Azari… .

"Mən yenidən Sare şəhərindən Dur-Atanate şəhərinə çıxıram. Arraphalılar Dur-Atanate’dən Dur-Taliti şəhərinə hərəkət edirlər. (Mən) yenidən Dur-Taliti’dən Azari şəhərinə yönəlirəm".

Göründüyü kimi, şah yolunun marşrutu Arrapha-Atanate-Taliti-Azari şəhər və ya bölgələrindən keçir. Mətni dərc edən tədqiqatçılar Azari şəhərini Mazamua bölgəsində yerləşdirirlər. Bu bölgənin tarixindən məlumdur ki, əvvəllər orada lulu, turuk (türk), zəngikuman boyları yaşayırdı. Kitabənin yazıldığı dövrdə həmin bölgə Manna dövlətinin mərkəzində idi. Ona görə də, indiki Kərkük ilə Urmu gölü arasında yerləşən Azari şəhəri və ya qalasının türk boylarından olan adı ilə adlanması təbii idi.

Azərbaycanın İslamdan öncə tarixi – siyasi coğrafiyası

Midiyalar dövrü

Midiya hökumətindən sonra "midiyad" adı bu yerlərə verildi. midiyad ölkəsi quzeydən Araz çayından başlayıb güneydən Əlvənd dağınacan imiş, doğudan Qızıl özən çayı və batıdan Urmiya gölünün düzənliyinəcən genişliyi varimiş. Mad üç qismətə bölünürmüş:

1- Birinci mad (Higmətanə), 2- İkinci mad (Rey) 3-Üçüncü mad (Urmiya gölünün ətrafındakı düzənliklər-sonralar Atorpaten)

Həmin zamanda Araz çayının quzeyində Utilər (Udinlər-Utenlər), Sudilər, Elyadikilər, Qarqoyunlularr, Ayniyanılar, Anariyakilər, Gillər, Viklər, Silovlar (Cililər), Lopinlər (Lipilər), Didirolar, Qarqarlar (Xarxarlar), Kaspilər və Sanarolar yaşayərmışlar. Bu qomların birləşməsindən Albanlar yaranıbdır

Sasanilər dövrü

Sasanilərin inzibatı bölmələri

 
Azərbaycan sərhədləri Sasanilər dövründə (6-7-inci əsrlərdə)
 
Əbureyhane biruni, Azərbazkan iranın Quzeyində

Sasanilər zamanı Azərbaycanda önəmli dəyişikliklər üz verir. Xosrov Ənuşirəvan (səltənət 531-578 M.S) (bəzi qaynaqlarda Qubad şahın zamanından ) İranı dörd yerə bölüb, dörd "sepəhbod"a tapşırır. Xəbəri bu bölmələrin tarixin Ənuşirəvandan qabaq baş verdiyin göstəribdir.

Bu bölümlər "Kust" adlanırlar. İranın kostları bunlardan ibarətidilər:

1) kust ī xwarāsān “şimala doğru kustu (Xorasan) kustu” 2)xwarwarān “güney batı kustu” 3)kust ī nēmrōz “güney doge kustu” 4)kust ī ādūrbādagān “quzey batı kostu” və ya Azərbaycan kostu

Şirvan və Aran hər ikisi ādūrbādagān kustunda yerləşirdilər və bunların şahları ādūrbādagān sepəhboduna təbiidir. Azərbaycan sərhədi iranın ən güclü sərhədidir. Hər üç sepəhbod təkcə gümüş bir təxtdə oturmağa icazələri varidi vəli ādūrbādagān sepəhbodu qızıl təxtdə əyləşirdi.

Adūrbādagān kustunun şəhristanları (pəhləvi dilində şəhristan=şəhər) . kitabında belədir:


> Azərbaycan kustu< .....

56- Azərbaycan şəhristanın Azərbaycanın sepəhbodu İran goşnəsb tikibdir.

57- Van şəhristanı Van Goləxş (Bəlaş) ın qızı ki Jeyqobqdnan izdivac edib tikib, nə Tur bəradərvəş kərəb sehrlə oranı Ərvəndəsb (Ərcasb) deji kimi əvəzləyib, öz canın qorumaq üçün.

58- Azərbaycan kustunda Gəncə şəhristanın Turanlı Əfrasiyab (Alp Ər Tonqa) tikib.

59- Amvi şəhristanın (=Amol) Zəndiq-e por mərg (Ölü dolumlu zəndiq) tikib.

60- Rey şəhristanı ..... və Zərdüşt sepitaman oğlu bu şəhristandan idi.

61- Bəğdad şəhristanın Əbu cəfər ki ona əbu dəvaniq (kafirlərin dədəsi) deyirlər tikdi.

Erməni yazıçısı "Moses Xoranac'i" yazdığı kitabı "Joseph Marquart/Markwart" Almancaya çevirib və 1901-inci ildə berlində yayıb. Bu əsərdə Adurbadgan kustu "Kapkoh" adlanıb və onun 13 məmləkəti var. Məmləkətlər belədir:

1- Atrpatakan {Atorpatkan} 2- Armn d.i.Haik {Ermən} 3-Warğan das isi Wirk {Gürcüstan} 4- Ran d.i.Aivank {Albaniya} 5-Balasakan {Biləscan-Muğan} 6- Sisakan {Siyonik-Arazın yuxarısında-Göygöləcən} 7-Are {Rey} 8- Gelan Şancan {Gilan-Zəncan} 9- Dlmunk {Deyləman} 10- Dmbavand {Dəmavənd} 11- Taprstan {Təbəristan-Mazəndəran} 12- Rvan {Royan-Xəzər dənizinın güneyində} 13- Aml {Amol-Mazəndəranda bir şəhər}

Əhməd Kəsrəvi bu kustun adın "Baxtər" yazaraq Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Aran, Qafqaz dağları, Dərbənd, Rey, Dəmavənd, Gilan, Təpurestan (Təbəristan) , Deyləman və Talışanı bu kusta tabi olmağın yazır.

Əbülqasım Firdovsi bu kustun adın "Azərabadgan" yazıbdır. Onun şerində Ərməniyyə, Ərdəbil və Gillərin yurdu bu kustda göstərilibdir.

İbni xurdazbeh (1309 H.Q) və Abū Rayhān al-Bīrūnī (9th-century) bu kustu "Azəbazkan" kimi yazıblar. İbni xurdazbehə görə Erməniyyə, Azərbican, Əl-Rey, Domavənd və dəmavənd şəhri və... "Əl-Cərbi" və Farslarin hüküməti zamanı "Azərbazkan" əsbəhbozuna tabi olublar.

Sasanilər dövründən qalan kətibə

Azərbaycanın şimal sərhədinin Sasanilər dövründə Dərbəndədək uzandığı barəsində həmin şəhərin hasarlarındakı pəhləvi yazıları məlumat verir; bu yazılar b.e. 553 -cü ilində Azərbaycandakı Sasani mərzbanı Bərzini tərəfındən tərtib edilmişdir:

Məm Ənuşirvan tərəfənindən məmur oldum, Dərbəndin quzey hissələrində, quzey qəbilələrin Azərbaycana hucumunun qabağın almaq üçün qalalar yaradam.

Azərbaycanın İslamdan sonra tarixi – siyasi coğrafiyası

Ərəb xilafəti dövründə

 
Azerbazkan espahbozu Abbasilər dövründə (9-üncü əsrdə)
 
İbni hoqəlin çəkdiyi xəritə, Azərbican vərran (اذربيجان والران) biryerdə göstərilir
 
İdrisinin çəkdiyi xəritə (1154), Azərbaycan sərhədləri Xəzər dənizinin qərb tərəfində bəllidir

Azərbaycan 22-ci hicri ilində Ərəb sipahilərinin əlinə düşdü. Ərəb sipahiləri iki tərəfdən hücumlarına davam etdirdilər. Həbib ibni muslimə Ermənistanın çox şəhrlərin ələ keçirdi, bu futuhat Ermənistandan başlanıb Qafqazın obiri yerlərində dəvam edib. Buna əsasən Ərəblər hər yeni yerə çatanda belə düşünürdülər ki Ermənistanın ardıdır, və bu məsələ bəzi kitablardada təkrar olub. Ancaq bütün qaynaqlar belə yazmayıblar .

"Ərəblərin hücumu ərəfəsində inzibati vahid olan Azərbaycan ərazısi Həmədan, , Zəncandan tutmuş Dərbəndədək uzanırdı."

Dərbəndnamə, səh. 25

Ərəblərin hücumu zamanı Azərbaycanın şimal hissəsi olan ArranSünik Gürcüstanın bir hissəsi ilə birlikdə xəzərlərin əlində idi. Azərbaycan və Arran istila edildikdən sonra, bu ölkələrin ərazisi mahiyyətcə dəyişməz qalmışdı, yalnız bu ərazinin inzibati adı dəyişilirdi. Məsələn, ibn əl-Fəqih bildirir:

"Azərbaycanın ərazisi Bərdə torpaqlarından Zəncan torpaqlarına qədərdir. Varsan Azərbaycanın son nöqtəsidir. Azərbaycanın hüdudu Araza qədərdir"

İbn əl-Fəqih, səh. 285

İbni xurdazbeh (1309 H.Q) də Sasanilər zamanı olan bölməni təkrarlayaraq belə yazır:

والجَربى بلاد الشمال ربع المملكة وكان أصبهبذ الشمال على عهد الفرس يسمى اذرباذكان أصبهبذ وفي هذا الحيّز إرمينية و آذربيجان والريّ ودُماوَنْد ومدينة دماوند شَلَنبَة قال بهرام جور‏:‏ مَنَم شير شَلَنبَه ومنم بَبْرِ تَلَه وفيه طبرستان والروبان وآمُل وسارية وشالوس واللاّرز والشِّرز وطميس ودِهستان والكلار وجيلان وبدشوارجر وملك طبرستان وجيلان وبدشوارجر يسمى جيل جيلان خراسان قال محمد بن عبد الملك‏:‏ قد خُضِبَ الفيل كعاداته لجيل جيلانِ خراسانِ والفيل لا تُخضَبُ أعضاؤه إلاّ لذي شأنٍ من الشانِ وفي هذا السقع الببْر والطيلسان والخَزَر واللان والصقالب والأبَر‏.‏

Azərbaycan dilinə tərcümə:

İbni huqəldə "Ərməniyyə vərran və Azərbicn" iqlimini belə izah edir:

فلنرجع الان الي حد بلد الروم غرباً فنصف اقاليمها الي آخر الاسلام في حد المشرق و الذي نبتدا به ارمينيه و الران و اذربيجان و قد جعلنا هذا اقليماً واحدا لانه لا يملكه الا ملك واحد فيما شاهدته في عمري و من تقدمني كابن ابي الساج و مفلح غلامه وديسم بن سادلوبه و امرزبان بن محمد المعروف باسلار.

والذي يحيط به مما يلي المشرق الجبال و الديلم و غربي بحر الخزر والذي يحيط به مما يلي المغرب حدود الارمن واللان وشي من حذ الجزيره والذي يحيط به من جهه الشمال اللان وجبال القبق والذي يحيط به من الجنوب حدود العراق و شي من حدود الجزيره


Ərəb mənbələri ArranSüniki bəzən müstəqil vilayət kimi təqdim edir, bəzən də azərbaycanın tərkibinə daxil olan mahallardan biri kimi göstərirlər. Arran Azərbaycanın tərkibində "Yuxarı Azərbaycan" (Azərbaycan əl-Ülya) adlandırılır.

Lakin ərəblər çox vaxt üç tarixi -coğrafi ərazini – Azərbaycan, Arran və bir inzibati vahiddə birləşdirərək, bir canişinlik yaradır və bunu bəzən "Erməniyyə", bəzən də "Azərbaycan" adlandırırdılar.

Azərbaycanın şimal və Cənub sərhəddlərini dəqiqliklə göstərən Təbəri yazır:

"Azərbaycan böyük ölkə olub, cənubunda Həmədan, şimalında isə Dərbənd yerləşir."

Chronique de Tabari..., Tome Troisième, , p. 494.

İstəxri isə bu məlumatı verir:

فاما ارمينيه والران واذربيجان فانا جمعناها في صوره واحده و جعلناها اقليما واحدا والذي يحيط بها مما يلي المشرق الجبال و الديلم و غربي بحر الخرز والذي يحيط بها مما يلي المغرب حدود الارمن واللان و شي من حد الجزيره و الذي يحيط بها مما يلي الشمال اللان و جبال القبق والذي يحيط بها مما يلي الجنوب حدود العراق و شي من حدود جزيره

"Biz , Arran və Azərbaycanı xəritədə birləşdirir və ona bir ölkə kimi baxırıq. Azərbaycanın sərhədləri və Zəncanın son həddinə çatan dağ silsiləsidir. Sonra bu silsilə Dinavərin son hüduduna çatır, sonra və o tərəfinədək uzanır, nəhayət, Dəcləyə yaxınlaşır, sonra isə hüdudlarını əhatə edir"

Əl-İstəxri, səh. 180-181

Azərbaycanın hər tərəfini gəzib onun xəritəsini tərtib edən İbn Havqəl İstəxrinin dediklərini tamamlayaraq, Azərbaycan, Arran və ümumi xəritəsini yaratmış və bunu "Azərbaycanın xəritəsi" adlandırmışdır. O, Xəzər dənizinin də xəritəsini çəkərək, bütün sahil ərazisini Dərbəndədək Azərbaycan adlandırmışdır.

İbn Havqəldə bu sətirləri oxuyuruq:

"Qərbə doğru, Rum sərhədlərinə tərəf çevrilib onun şərq hüdudları və islamın ən uzaq hədlərində olan vilayətləri təsvir edək. Yazmağa başladığımız ilk ölkələr , Arran və Azərbaycandır. Bu ölkələri biz bir vilayət hesab edirik. Bunları əhatə edən yerlər: şərqdən – CibalDeyləm, habelə Xəzər dənizinin qərb hissəsi; qərbdən – Armen, Allanlar hüdudu və Cəzirə ərazisinin bir hissəsi; şimaldan – Allanlar və Kəbk dağları; cənubdan – İraq hüdudu və Cəzirənin şərq hissəsidir"

İbn Havqəl, səh. 387

Hüdud əl-aləm (hicri 372-ci il; miladi 982/983-cü il; müəllifi bilinmir) coğrafi traktatında Azərbaycanın sərhədləri belə təsvir olunur:

Bu üç bölgə bir–birlərinə bitişikdir. Kənd kəsimləri bir–biriylə qarışır. Bu bölgələrin şərqində Gilan sərhədləri, cənubunda İraq və Cəzirə, qərbində Sərir və Rum sərhədləri, şimalında yenə Səririn fərqli bölgələri və Xəzərlər yerləşir.

Azərbaycan, Arran, Şirvan

Tarixi kitablarda Azərbaycan mərzləri barədə mubhəm yerlər var. Arran və Şirvan şəhrləri gah Azərbaycandan məmləkətindən sayılırlar gahda Azərbaycandan müstəqil görsədilirlər.

nəzərinə görə Azərbaycanin adı "məmləkət" və "vilayət" işlənəndə iki fərqli coğrafiyayi anlam daşıyır. Məmləkət qavramı işlənəndə Arran və Şirvan "vilayət"ləri onun içində yerləşirlər, ancaq "vilayət" qavramın daşıyanda "Azərbaycan məmləkəti" içində Arranla qonşu sayılırmış. Pərviz şahmərəsi bunu iqtasadi və alış-veriş məsələsilə ilgili bilir .

Xarəzmşahlar dövrü

Məhəmməd ibn Nəcib Bəkran "cəhan namə" kitabında ki Sultan Məhəmməd Xarəzmşaha sunulub belə izahat verir:

کر جیحونی است در حدود آذرباذکان بر سه فرسنگی شهر بردعه که آن را کر خوانند.

Çevirmə: "Kür Azərbaycan hududunda bir çaydır, Bərdədən 3 fərsəng arası var və Kür adlanır."

از آذرباذکان جنزه کنجه را خوانند هم از حدود آذرباذکان نشوی نخجوان را خوانند آذرباذکان ولایتست و قصبه آن را اردبیل خوانند.

Çevirmə:"Azərbaycandan Cənzə Kəncə dir va həm Nəşuy (Nəşvi?) Nəxcivana deyirlər və Azərbaycan vilayətdir və onun qəsəbəsi Ərdəbildir."

اندراب در آذرباذکان شهری معروفست که آنرا بردعه خوانند.

Çevirmə: Əndərab Azərbaycanda adlım bir şəhr ki onu Bərdə deyirlər."

Teymurilər dövrü

 
Naxcıvan mən kureye Azərbaycan 13.11.1400 İslah olunmuş mətn
 
Naxcıvan mən kurəyə Azərbaycan 13.11.1400

Teymurilər dövründən qalmış (1400-üncü il) bir sənəddə "Nəxcivan min kureye Azərbaycan" işarə olunur. Bu sənədddə "Xut, Şinher, Halzur, Tatef kilsəsinin mülkləri" indən söz gedir. Bu sənəd ۲۵ ربيع الاول ۸۰۳ / 13.11.1400 – 13.11.1400 yazılıb.

Sənədin Farsca yazısı belədir:

مناصب الكاء قپانات و سيسجان تومان نخچوان من كوره آذربيجان در دارالقضات معسكر ضفر اثر تصديق شده كه تمامت محدوده شش دانك املاك قريه خوط و شينهر و حالزور اول وادي رودخانه قريه اورط كه داخل ميانه سنور قريه خوط و بوردي ميشود و عبور الفاصله متيمد جاري بلسان المتعارف ابودرق ثاني يذهب الذي ذوغالودرق الي الفاصل ايضا ذوغالو زمين و ثاني عبور متصله بالماء مشهور هميد ...

Səfəvilər dövrü

 
Azerbaijan khanates all XVIII-XIX

Səfəvilər dövründə "Azərbaycan əyaləti" dörd bəylərbəyliyə bölünürmüş:

 1. Şirvan
 2. Qarabağ
 3. Çuxursəəd
 4. Təbriz

İranda səyahət edən Şardən belə yazır:

Mad Azərbaycana tabi olan Dərbənddə əla çəmənlik (otlaqlıqlar) var .

Sam mirzə Səfəvi "Töhfə–yi Sami" (968 qəməri ili) adlı təzkirəsində Mirza Kafinin tanitmasında belə yazır:

Ordubad-e Azərbaycanın böyükzadələrindəndir.

Bir də Həbibi Bərgüşadinin tanitmasında yazır:

Bər Güşadi Azərbaycandan.

 
QarabagAzSefeviDovru &
 
QarabagAzSefeviDovru islah olunmuş mətn

Qarabağın Köçəz mahalında bir mulkun şişdang sənədində "Aran Qarabağ men kureye Azərbaycan" ibarətindən istifadə olunub. Sənəd ۹۸۱ / 3.5.1573 – 22.4.1574 tarixində yazılıb.

Mətn Farscada belə yazılıb:

... تمامت ششدانك ملك قريه خزاز من اعمال كوچز توابع اران قراباغ من كوره آذربايجان مع حدود اربعه ...

"Tadiyoz yuda krosinski" (1675-1756 M.S) Polşalı keşiş (1707 dən 1725-cən İranda olub) belə yazır:

Səfəvi dövləti Şah İsmayıl Xətaidən şah Təhmasubacan 12 məmləkətə sahibidilər: birincisi Əraq-i əcəm, ikincisi Xuzistan, üçüncüsü Loristan, dördüncüsü Farsnan Kirman, beşincisi Məkran, altıncısı Simnan, yeddincisi Qəndəhar, səggizincisi Zabulistan, doqquzuncusu və onuncusu Xorasan və Mazəndəran həmdə Gilan, onbirincisi və onikincisi Azərbaycan ki ibarətdir İrəvan və Şirvana və Gürcüstanla Dağistan.

"İranın hərbi və maliyyə statistikası 1128(hicri-qəməri ildə)" Şah Sultan Hüseyn səfəvi zamanı (1716-inci ildə) Mirzə Məhəmməd Hüseyn Mostofi tərəfindən yazılmışdir və 1956 ildə tehranda yayılmışdı. Bu qaynağın dörd yerində Azərbaycanın sınırlarına toxunulur:

ساحل دويم در سرزمين ايران كناره درياي قلزم است كه از سمتي ملك روس، و از سمتي زمين ايران است. ابتداي اين دربند است كه باب‌الابواب نيز گويند از اعمال آذربايجان، و انتهاي او مشهد سر كه از اعمال مازندان است و ساحل قلزم از كناره زمين سه بيگلر بيگي نشين است:

چنانچه اول از آذربايجان دربند و بادكوبه و ساليان دويم از گيلان زمين، .....

اما خلقت آذربايجان تابع اهل روم بوده‌اند راي بعضي از اهل تاريخ آن است كه اصل آنها تركمان است قريب العهداند كه شامل ايران شده و به مذهب تشيع گرديده‌اند، مگر قليلي از اهل شيروان و شماخي كه به دستور از اهل تسن‌اند


اما سر حد روم از جانب آذربايجان جماعه از قجر افشار را در ارومي و ايروان جاده داده‌اند

آذربايجان از تبريز و مراغه و دربند و ساليان تمام و كمال سه صد هزار تومان ماليات و صادر كه بيست و چهار لك روپيه مي‌شود، نصف بابت ماليات نقدي به خزانه پادشاهي داخل مي‌شود و نصف در ملك خرج مي‌شود


Azərbaycan dilinə tərcümə:

 • İran ərazisinin ikinci sahil Qəlzəm (qılzım?) gölünün kanarlarıdır ki bir yöndən rus mülkü və ayrı yöndən iran ərazisidir. Bunun başlanışı Dərbənddir ki baboləlbabda deyirlər Azərbaycan üstündədir, və sonu Məşədsər ki Mazəndəran üstündədir və qəlzəm sahilinin kanarı üş beyglərbeyginin yeridir:

Əvvəli Azərbaicanın dərbənd və badkubə və saliyandır ikincisi Gilanzəmin.....s 404


 • Ama Azərbaycan xalqı rum əhlinə tabimişlər bəzi tarix əhlinin rəyinə görə əsilləri türkəmandır sözlər üst-üstə düşür ki irana şamil olub şiə məzhəbin qəbul ediblər, məgər Şirvan və Şamaxı əhlinin bir azı ki sünnüdürlər.s 404-405


 • Ama rum sərhəddin Azərbaycan söykənən tərəfindən qəcər və əfşar camatından urmu və irəvanda yer veriblər. s 406


 • Azərbaycan, Təbriz və Marağa və Dərbənd və Saliyan, təmam-kəmal üçyüzmin tümən maliyat cəmlənir ki igirmidörd lək rupiyə olur, yarısı nəqdi maliyat olaraq padişah xəzanəsinə keçir və yarısı mülkün özündə xərclənir. s 420

Əfşarlar dövrü

1147 – inci ildə (şəmsi il) Nadir şah bir qanlı döyüşdə Əbdullah paşaya qəlib gəlir. Məhəmməd Kazım Məvinin dediyinə görə Nadir şah bu qələbədən sonra:

تدبیر و صلاح چنان دید که: اولا معاوت به ایروان و گنجه نماییم و آن بلده را که معظم بلاد آذربایجان است تسخیر {نماید}

Çevirmə: "tədbir və səlahi ocur gördü ki: Əvvələn İrvannən Gəncəyə gedib və o şəhri ki Azzərbaycan məmləkətlərinin böyügüdür təsxir (edə).

Zəndlər dövründə

 
Kərim xanın fərmanı – əsli sənəd1
 
Kərim xanın fərmanı – əsli sənəd2

Zəndlərin hakimiyyəti dövrünə aid iki tarixi məktubda Azərbaycanın sərhədləri göstərilmişdir. Bu məktublardan biri Kərim xan Zənd, digəri isə Əlimurad xan Zənd tərəfindən yazılmışdır.Həmin məktublarda Gəncə, Qarabağ, Naxçıvan, Şirvan, həmçinin "Əlişəkər"in hakimiyyəti altında olan ərazi ; Savə, ƏrakHəmədan da daxil olmaqla, indiki İranın Mərkəzi ostan, Həmədan ostanı , Tehran ostanıQum ostanının bir qismi və üstəlik Kürdüstan ostanının şərq hissəsi və Kirmanşah ostanının üçdə biri və həmçinin Luristan ostanının bir hissəsi Azərbaycan sərhədləri daxilində təqdim edilmişdir.

Kərim Xanının naməsinin mətni

 
Kərim Xan fərmanı – İslah olunmuş mətn1
 
Kərim Xan fərmanı – İslah olunmuş mətn2

فرمان تعالی شد آنکه در این اوان عمدة المسیحیه پادری فرنسیه حکیم‏ وارد حضور و بعرض رسانید که بموجب ارقام سلاطین جنت مكان صفویه‏ انار اللّه برهانهم، همیشه پادریان فرنگیان و خلیفها در ممالک محروسه‏ ایران جا و مکان داشته هر یک برسم و آئین خویش بعبادت مشغول و تجار و سوداگران این طایفه بتجارت قیام و عشور و متوجهات حسابی خود را مهمسازی عمال خیریت اعمال دیوان مینموده‏اند، مشروط بر اینکه احدی‏ از آنها مرتکب امری که خلاف ملت مقدس اثنی عشر علیهم صلوات اللّه الملک الاکبر باشد بحسب ظاهر نکرده، احدی را هم با ایشان رجوعی نباشد. و هرگاه‏ جماعت ارامنه بآنها ضرر و نقصانی برساند بخلاف حساب متعرض احوال آنها شوند، بعد از ثبوت آن آنها را ترجمان نمایند و پادریان کرملیان‏ دو نیکان و جزونت و کنحوجی و اکوستن و غیره که در ولایت‏ آذربایجان از شیروان و قراباغ و دار السلطنه تبریز و گنجه و نخجوان و قلمرو عليشكی دار السلطنه اصفهان و الکاء فارس از شیراز و بندرعباس‏ و سایر ممالک محروسه میباشند و در هرجا که خواسته باشند توقف و سکنی کرده هر یک از ارامنه و عیسویان و اولاد ایشان که خواسته باشند نزد ایشان آمدوشد کرده تعلیم گیرند و درس بخوانند نیز ممانعت نکرده‏ چنانچه جماعت مذکوره اموات خود را در مقامی که بجهت مدفون آنها تعیین‏ مینمایند بدستور و آئین دین خود برده و دفن نمایند عایق و مانعی جهت آنها نباشد و امداد و اعانت لازمه در باره آنها به عمل آمده احدی نسبت به ایشان‏ ظلم و ستم ننماید. و در خصوص صدق ادعایات و عرض خود ارقام مذکوره را بنظر رسانند. لهذا عالیجاهان بیگلربیگیان عظام و حکام گرام و غیره عمال‏ ولایت محروسه در خصوص امور مذکوره بنحویکه حسب الارقام سلاطین‏ بشروط مذکوره مقرر شده از آنقرار معمول و عشور متوجهات حسابی تجار و سوداگران را باز یافت و تخلف از فرموده مبارک جایز نداشته مراعات ایشان را منظور دارند و در عهده شناسند.

تحریرا فی شهرشوال المكرم سنه 1177.

Kərim xan fərmanının Azərbaycanca çevirməsi:

"Fərman yüksəldi. Bu zamanlarda xristian mübəlliği (keşişi) Həkim Frənsiyə hüzura çatıb ərz etdi ki Allah hikmətini onlara öyrətmiş Səfəvi şahlarının qərarı əsasında, xristian mübəlliğlər həmişə Məmaliki Məhruse-yi İranda yerləri vardı (ev sahibi hesab olurlar) və öz adət ənənələri əsasında ibadət edib bu tayfanın tacir və alış – veriş edənləri divan sahibləriylə bir araya gəlirmişlər. Bu şərtlə ki onların heç birisi zahirdə əsnaəşər (on iki imam nəzərdə tutulur) əleyhum sələvato Allah ol molk o alakbər millətinin xilafında bir əmələ mürtəkib olmasın (12 imama qarşı çıxmasın) və heç kəsin onlara müraciəti olmasın. Və hər vaxt Erməni camati onlara zərər və ziyan yetirsə və hesab – kitab qaydasından kanara onların əhvalına mötəriz olsalar o sabit olandan sonra onları cazalandırsınlar və Kərəmliyan Do nikan və Kənhuci və Ekostin və sairə xristian mübəlliğlər ki Azərbaycan ŞirvandanQarabağ və darulsəltənə TəbrizGəncəNaxçıvan və Əlişəki qələmrovu darulsəltənə İsfəhan və "Ölkəye Fars" Şirazdan və Bəndər Abbas vilayətləri və ayrı məmaliki məhrusədə vardılar və hər yerdəki vardılar dayanıb məskunlaşsınlar Ermənilər və xristianların hər biri və onların övladları ki istəyir onların yanına gedib təlim alsın qabağı alınmasın və..... Şəvval ayı, 1177-inci il"

Zəndlə dövrundən bir ayrı mənbə

Mirza Məhəmməd Sadıq Müsəvi (Nami-e İsfahani) "Tarixe Giti Goşa تاریخ گیتی گشا" kitabında belə yazır:

رود ارس كه از مشاهير رودهايي كبيرست در وسط آذربايجان جاري و متصل به دريای خزر

Çevirmə: "Araz çayı ki böyük çayların adlımlarındandır Azərbaycanın ortasından axır Xəzə gölünə tərəf"

Qacarlar dövrü

 
Ötən əsrin əvvəllərində Parisin Sent Denis Bulvarı 18-20 ünvanında A.Tarid tərəfindən nəşr olunan xəritə

“Tarix dəftərində “ əsəri 1895-ci (hicri 1274-cü) ildə “Mirzə Əlinəqi Məşirləşkər Nayini” tərəfindən yazılıb. Əsər 2002-ci ildə Tehranda yenidən çap olunub. Bu əsərdə İran-Rus muharibəsi barədə belə yazılıb:

تا به حال به لطایف حیل چند ولایت آذربایجان را به آن دولت واگذار و هشت كرور وجه نقد از خزانه سلطانی داده یك كرور نیز بر ذمه قبول نمودند....

Azərbaycan dilinə tərcümə:

İndiyə kimi çeşidli hilələrlə Azərbaycanın neçə vilayəti o düvlətə verilib və səkkiz kurur nəqd pul səltənət xəzinəsindən və bir kururda qannama kimi qəbul olunub....S 60

“Tarix-e zolqərneyn” əsəri Mirzə Fəzlullah Xavəri Şirazi (1776-1849) tərəfində Fətəlişah zamanı yazılıbdır. Bu əsər 2002-inci il tehranda yenidən yayılıbdır. Bu əsərin bir-neçə yerində Azərbaycan sərhədlərindən danışılır:

شهرهای مشهور این شانزده ایالت از آذربایجان، تبریز و اردبیل و خلخال و مراغه و خوی و ارومی و ایروان و شوش و گنجه و نخجوان است.

اهلش (ایران) جمعا داخل طبقه اسلام، مگر ارامنه گرجستان و آذربایجان و قلیلی از طوایف مجوس یزد و كرمان

و در ازای آن همه زحمات، یك وسیع‌المساحت آذربایجان را از قاپلان كوه تا دربند، به عهده اهتمام ولیعهد دوران محول و احكام قضا به امضای صاحبقران قضا امضا، مسجل آمد

این معنی محقق است كه جماعت بد عاقبت روسیه از روزی كه پای به خاك گرجستان و حدود آذربایجان نهادند، هیچ یك از ولایات را به ضرب و زور نگشادند. شهر تفلیس را گرگین خان والی –از قراری كه ذكر شد- درگشود و ایشپخدر ولایت گنجه را به سبب حرام‌زادگی نصیب بیگ شمس‌الدینلو و ارامنه آنجا مفتوح نمود. قلعه شوشی را به سبب خرافت ابراهیم خلیل خان جوانشیر تصرف كردند و هریك از ولایات آن طرف رود ارس را به نهجی كه ایراد می‌گردد و به حیله و تزویر به دست آور{د}ند.

ذكر تسلط جماعت روسیه از روی تغلب به ولایت مغصوبه از آذربایجان و سرداری و ...

مختصر فصول عهدنامه یازده‌گانه این كه: ناپلیون ایمپراطور فرانسه، جنود روسیه را از تفلیس و سایر محالات گرجستانات و ولایات آذربایجان متصرفی ایشان به هرنوع تواند یا به جنگ یا به صلح اخراج نماید

تخلیه ولایات گرجستان و آذربایجان،

چون رای عالم آرا بر آن تعلق یافت كه در جمیع سرحد و شغور مملكت قلاع رزینه به جهت محافظت از دستبرد روسیه بسته گردد، لهذا حكم رفت كه جناب میرزا بزرگ فراهانی از آذربایجان به دربار سپهر مبانی شتابند. پس از ورود، مبلغ دویست هزار تومان زر نقد از خزانه عامره به جهت مصارف این كار عنایت رفت و حكم شد كه به دستیاری مهندسین انگریزی در حدود قارباغ و نخجوان و خوی و اردبیل و سرحد طوالش قلعه جات رفیع و خنادیق عمیق مهیا داشته ....


Azərbaycan dilinə tərcümə:

 • Bu onaltı əyalətdən Azərbaycanın adlım şəhərləri Təbriz və Ərdəbil və Xalxal və Marağa və Xoy və Urmu və İrəvan və Şuşa və Gəncə Naxcivan dır. S 14
 • (İran) əhlinin hamısı müsülmandır, məgər Gürcüstüan və Azərbaycan erməniləri və az sayda yəzd və kirman ətrafında yaşayan məcuslar…. S 16
 • …və o qədər çəkildiyi zəhmətlər əvəzində, geniş vüsətli Azərbaycanı Qaplan dağından Dərbəndəcən, dovran vəliəhdinə tapşırdı və qəza əhkamı qəza sahibqıranının imzasına yetışdi…. S 230
 • Bu söz düzdür ki rusiyyənin bəd aqibət camatı Gürcüstan və Azərbaycana girəndən, vilayətlərin heç birisin zorla almadılar. Tiflis şəhərin Gərgin xani vali –dediyimiz kimi- açdı və İşpəxdər Gəncə vilayətin Nəsib beyg şəmsəddinlu və ermənilərin haramzadəliklərilə açdı. Şuşi qalası İbrahim xəlilxan cavanşirin alçaqlıqlarıla təsərrüf etdi və ərəs çayının otayındaki vilayətləri dediklərimiz kimi və hilə və təzvirlə ələ aldılar. S 257
 • Rusiyyə camatının təqəllüb üzüylə Azərbaycanın qəsb olunmuş vilayətlərinə təsəllütünün zikiri və sərdari.... S 270
 • Onbir fəsilli əhdnaməmin xulasəsi bu ki: fıransa impiratoru Napelon, rusiyyə ərteşin Tiflis və gürcüstanın ayrı mahalları və Azərbaycanın təsərrüf olmuş vilayətlərindən hər model ki başarır cəng ya sülh yolu ilə ixrac etsin. S 270
 • Gürcüstan vilayətlərin və Azərbaycanı təxliyə…. S 257
 • Çün aləm-aranın rəyi buna oldu ki bütütn məmləkət sərhədlərində rusəyyənin təcavuzu qabağında qalalar tikilsin, ona əsasən cənabi Mirza Bozorg Fərahani Azərbaycandan dərbara istənildi. Girişdən sonar, ikiyüzmin tümən nəqd qızıl xəzanədən bu işləri görmək üçün nəzərdə tutuldu və hökm verildi ki ingilizi mühəndislər köməyilə Qarabağ və Naxcivan və Xoy və Ərdəbil hududlarında və Təvaliş hududlarında böyük qalalar və dərin xəndəqlər hazır ola…. S 309-310

Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, professor Gövhər Baxşəliyeva Misirin Dar-ül-Kütub kitabxanasında böyük əhəmiyyətə malik tarixi xəritələr aşkarlaylb.

Bu xəritələrdən birincisi (şəkil 1a, şəkil 1b) ötən əsrin əvvəllərində Parisin Sent Denis Bulvarı 18-20 ünvanında A.Tarid tərəfindən nəşr edilib. Dəmir yolları və naviqasiya xətlərini göstərmək üçün tərtib olunan bu xəritə Avropa və Asiya ölkələrini əhatə edir. Bu xəritədə Xəzər dənizinin qərb sahillərində təsvir edilən və Azərbaycan kimi təqdim edilən dövlətin ərazisi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920-ci illər) ərazisi ilə uyğun, hətta nisbətən geniş verilib .

Tarixi ərazinin bölünməsi

 
1828-dən sonra Azərbaycan

1828-inci il türkmənçay müqaviləsi əsasında, Azərbaycan iki Güney Azərbaycan (İranın quzey batısı) və Quzey Azərbaycan (Azərbaycan respublikası)a bölündü .

Güney Azərbaycanda torpaq itirməsi

Azərbaycan-Kürdüstan sınırları

Hazırda Kürdüstan ostanının sərhədləri daxilində yerləşən BicarQürvə şəhristanlarının ərazisi tarixən Azərbaycan hüdudları daxilində yerləşiblər. Bu ərazi miladdan öncə manena-midiya dövləti, sasanılər zamanı və... zamanlarda Azərbaycan sınırlarında yerləşibdir.

Qacar sülasəsinin ikinci padişahi fətəlişah zamanı (1213-1176 şəmsi, 1834-1797miladi və 1250-1212 qəməri illərində) hələ Həmdan, Zəncan və indıkı Kürdüstan iylətinə tabi olan Bicar gərus və Qürvə Azərbaycan sınırlarında yerləşirdilər. Əfzəl-əltarıx də yazılan kimi fətəli şah zamanı rəsm beləidi ki şaəzadələrin hər birisi bir vilayətin başçılığına təyin olurdular, ancaq o zaman şahzadə Dara hükümətsiz qalır, sədriəzəm Şəfi sədr belə qərara gəlir ki Qəzvin, Gərüs, Həmədan və Fəlan buluki(?) ni Azərbaycandan ayırıb Zəncanla birlikdə Xəmsə vılayət yaradsın ta şahzadə oraya hökmranlıq edə bilsin. Bu zaman xəmsə vilayətı Azərbaycana tabi qalır və şahzadə nayib-əlsəltənə nəzəri altında işə başlayir (qacarlar dönəmi Təbriz ikinci paytaxt kimi nayib-əlsəltənənin məkanidi). Fətəli şahin ölümündən sonra Məhəmmd şah hükümətə və Mirza aqası sədri-əzəmliyə çatır. Vəzir Məhəmməd sadıq xan gərüsinin ölümündən sonra 1260.qəməri ilində gərüs vilaytin nayib-əlsəltənənin ixtiyarı altından çıxardır və hükümətin müstəqil edir ta şah və sədri-əzəm eliyə bilsin oranın hakımın rahatcasına əzl və nəsb edə bilsinlər.

1325 incı qəməri ilində İranın iyalat və vilayət qanunu (qanun-e iyalat və vilayat-e İran) milli məcəlisin təsvibindən keçdi və bu qanun əsasında İran 27 iyalət və vilayətə bölündü. Bu bölünmələr əsasında gərus hələ də müstəqil bir vilayət kimi saxlanıldı. Milli hükümət Pişəvəri zamanında Gərusu ələ keçirtəməyə çalışsada dövləti nirular önündə iş qabağa apara bilmədi və bu çalışma uğursuz oldu.

1316-incı şəmsi ilində pəhləvilər ilk inzibati bölmələri (təqsımat-e siyasi) başlandı. Bu əsasda İran 10 ostan və 49 şəhristana bölündü. Bu bölmələr əsasında Gərus beşinci ostana verildi. Beşinci ostanda İlam, Kirmanşah, bicar, Sənənədəc və Şahabad yerləşirdi. 1318-incı şəmsi ilində Azərbaycan ostanı iki yerə bölünən zaman (üçüncü və dördüncü ostan) Bicar gərüs şəhristanı beşinci ostandan ayrıldı və batı Azərbaycan ostanına izafə olundu. 1325-incı şəmsi ilində Həmədan iyalətinə verildi və 1337-incı şəmsi ilində Həmədan iyalətindən ayrıldı və Kürdüstan ostanına verildi. Bu bölgə indi iki bölgəyə bölünməklə (Bicar və Qürvə) Kürdüstan iyaləti sınırlarında qalmaqdadır.

Azərbaycanla Gilan sınırları

Sasanilər zamanı Gilan ostanı Azərbaycana tabe idi.Astara şəhristanı bu ostanın son bölgəsi kimi 1339 (H.Ş) (1961 M)də Azərbaycandan ayrılıb Gilan ostanına verildi. 1386 (2008)-inci ildə bu bölgənin Ərdəbil ostanınan qaytarmığı mətrəh olsada nəhayətdə uğursuz oldu.

Mənbə

 1. Отдѣл первый. — Свѣдѣнiя арабскихь писателей о Кавказѣ, Арменiи и Адербейджанѣ. III. Ибн–Хордадбэ. IV. Кудама. V. Ибн–Рустэ. VI. Ал–Якубiй. — Переводь и примѣчанiя Н. А. Караулова, стр. 1–63. // Сборникь матеріаловь для описания мѣстностей и племень Кавказа (СМОМПК). Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа. Тифлись: Типографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ и К. Козловскаго, 1903.
 2. Birinci Bölüm. — İkinci Fasıl: Yeryüzünün İmar Edilmiş Meskûn Yerleri ve Yeryüzündeki Bazı Denizlerin, Nehirlerin ve Bögelerin Açıklanması Hakkında, sayfa 82–115. // Mukaddime. Yazan: İbn-i Haldûn. Çeviren: Halil Kendir. İstanbul: Yeni Şafak, 2004, 447 sayfa.
 3. T. C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Yazar: Sezin Orhan (Kurulay). İstanbul — 2007, 263 sayfa.

İstinadlar

 1. 2. The Formation of Ethnic Groups, page 30. // . Author: Ben Fowke. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2002, XII+228 pages. ISBN 9780333792568
 2. Vasily Bartold Bartold V.V., "Sochineniia", volume II, part ۱, "Vostochnoi Literatury" Publishers, Moscow, 1963, p. ۷۰۳
 3. رضا، عنایت الله، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 7، «اران»، چاپ اول : 1375، تهران، صص 421 تا 424
 4. ، نوشته: دکتر‌جواد‌هيئت، نشريه "وارليق"‌ـــ‌‌سال پانزدهم، شماره پائيز ١٣٧٢ تهران، ترجمه از ترکى‌آذربایجانى: دکتر‌على قره‌جه‌لو
 5. پرویز زارع شاهمرسی . آذربایجان ایران و آذربایجان قفقاز .انتشارات اختر . تبریز 1385
 6. حسن راشدی، ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران، انتشارات اندیشه نو، تهران 1386
 7. SAA, vol.5, N229, r.1-9
 8. F. Cəlilov – Azər xalqı, II cild, Bakı, 2006
 9. F. Cəlilov – Azər xalqı, II cild, Bakı, 2006, səh 10 – 18
 10.  : with English and Persian translations, Author: Touraj Daryaee, Publisher: Costa Mesa, Calif. : Mazda Publishers, 2002.
 11. (6 صفحه - از 337 تا 342) مجلات : زبان و ادبيات » چیستا » دی و بهمن 1377 - شماره 154 و 155 » نویسنده:دریایی، تورج
 12. چارسو-شمال، جنوب، مشرق، مغرب، احمد كسروي، ماهنامه پيمان، سال يكم، شماره يكم و دوم، آذرماه 1312
 13.  : with English and Persian translations, Author: Touraj Daryaee, Publisher: Costa Mesa, Calif. : Mazda Publishers, 2002.
 14. دائره‌المعارف بزرگ اسلامي جلد 8، ، ابولفضل خطيبي، شماره مقاله:3294
 15. Bu kitabın əsli pəhləvi dilində olub və miladi 7-inci əsrində qələmə alınan nüsxəsi əldədir
 16. (7 صفحه - از 169 تا 175) مجلات : هنر » مهر » آذر 1321 - شماره 73 » مترجم:هدایت، صادق
 17. (برگرفته از: شهرهاي ايران، ج2، به كوشش محمديوسف كياني، جهاد دانشگاهي، سال 1366)
 18. (Berlin, 1901) [Iran according to the Geography of Pseudo-Moses Xoranac'i]
 19. Araz qəzeti, say 101 پیشینه تاریخی اردبیل, عادل ارشادی فرد – به نقل از نشریه آراز شماره 101 (Parantez içində verilən izahat bu qaynaqdandır)
 20. Hal azırda Mazəndəran
 21. شاهنامه خاور، ج 4، ص 378 و 372
 22. وزو بره بد آذرآبادگان // كه بخشش نهادند آزادگان --- وز ارمينيه تا اردبيل // بپيمود دانا خرد بوم گيل
 23. , İbni xurdazbeh, 1309 H.Q, Lidən şəhəri, S 118-119
 24. (Arabic: الآثار الباقية عن القرون الخالية‎, Kitāb al-āthār al-bāqiyah `an al-qurūn al-khāliyah) by Abū Rayhān al-Bīrūnī, P vii
 25. والجَربى بلاد الشمال ربع المملكة وكان أصبهبذ الشمال على عهد الفرس يسمى اذرباذكان أصبهبذ وفي هذا الحيّز إرمينية و آذربيجان والريّ ودُماوَنْد ومدينة دماوند شَلَنبَة قال بهرام جور‏:‏ مَنَم شير شَلَنبَه ومنم بَبْرِ تَلَه وفيه طبرستان والروبان وآمُل وسارية وشالوس واللاّرز والشِّرز وطميس ودِهستان والكلار وجيلان وبدشوارجر وملك طبرستان وجيلان وبدشوارجر يسمى جيل جيلان خراسان قال محمد بن عبد الملك‏:‏ قد خُضِبَ الفيل كعاداته لجيل جيلانِ خراسانِ والفيل لا تُخضَبُ أعضاؤه إلاّ لذي شأنٍ من الشانِ وفي هذا السقع الببْر والطيلسان والخَزَر واللان والصقالب والأبَر‏.‏
 26. Е.А.Пахомов. Пехдлевийские надписи Дербенда, стр. 29
 27. دکتر حسین الیاری، نام شهرها و وضع راههای آذربایجان در قرون نخستین اسلامی، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، تابستان 1363، شماره مسلسل 132، ص 93
 28. İbn əl-Fəqih, BGA, V, səh. 287
 29. İbn Xordadbeh, səh. VI, 122
 30. , Əbilqasim İbni huqəl, Lidən şəhəri, 1872 inci il. S 236-237
 31. Əl-Yəqubi, Buldan, səh. 271.
 32. , İstəxəri, Lidən şəhəri, 1870-inci il (Miladi), S 236-237
 33. İbn Havqəl, səh.387
 34. İbn Havqəl, səh. 331,332
 35. دکتر حسین محمدزاده صدیق، فرضیه زبان آذری و کسروی، انتشارات تکدرخت، ، ص 47 1389
 36. حدود العالم من المشرق الي المغرب، تهران، ١٣٤٠، به كوشش منوچهر ستوده، با مقدمه بارتولد، چاپ دانشگاه تهران، ص ١٥٧

  مشرق این ناحیت (=آذربایجان) حدود گیلان است و جنوب وی حدود عراق است و جزیره، و مغرب وی حدود روم است و سریر، و شمال وی حدود سریر است و خزران. و این جای هاست. بسیار با نعمت ترین ناحیت هاست اندر اسلام. و ناحیت آبادان و با نعمت بسیار و آب های روان و میوه های نیکو و جایگاه بازرگانان و غازیان ...

 37. 35. Azerbaycan Bölgesi ve Şehirleri Hakkında Bilgi, sayfa 138. // Hudûd El-Âlem'e Göre 10. Asırda Türk Boyları. T. C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Yazar: Sezin Orhan (Kurulay). İstanbul — 2007, 263 sayfa.
 38. نجیب بکران ٔ محمد بن. جهان نامه . مسکو . 1960. انستیتوی ملل آسیا ص 38
 39. Papazian, Akop Davidovich. Persidskie dokumenty Matenadarana: II Kupchie (14-16 vv.). Erevan: Izdatel'stvo Akademii Nauk Armianskoi SSR, 1968. 55-57, 251-53, 413-16, 513-14
 40. "Frontier nomads of Iran: a political and social history of the Shahsevan" Autor: Richard Tapper, Cambridge University Press, 1997, ISBN 0 521 58336 5 hardback
 41. "Russian Azerbaijan, 1905-1920: The shaping of national identity in a muslim community" Autor: Tadeusz Swietochowski, Cambridge University Press, 1985, ISBN 0 521 26310 7 hardback, ISBN 0 521 52245 5 paperback
 42. "Russia and Iran, 1780-1828" Autor: Muriel Atkin, University of Minnesota Press, 1980, ISBN 0 8166 0924 1
 43. سیاحتنامه شاردن. ترجمه محمد عباسی. امیرکبیر. 1350. جلدسوم. تهران. ص 16
 44. . تذکره تحفه سامی. به تصحیح رکن الدین همایون فرخ. شرکت سهامی علمی. تهران. بی تا. ص 357
 45. Papazian, Akop Davidovich. Persidskie dokumenty Matenadarana: II Kupchie (14-16 vv.). Erevan: Izdatel'stvo Akademii Nauk Armianskoi SSR, 1968. 116-17, 316-17, 485-87, 582
 46. سفرنامه کروسینسکی، (یادداشتهای کشیش لهستانی عصر صفوی) ترجمه عبدالرزاق بیگ دنبلی (مفتون) با مقدمه و تصحیح دکتر مریم امیراحمدی، انتشارات توس، تهران، 1363، ص 56
 47. آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 صص397-421
 48. آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 ص 404
 49. آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 صص404-405
 50. آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 ص 406
 51. آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 ص 420
 52. مروی. محمد کاظم (وزیر مر). عالم آرای نادری. به تصحیح محمد امین ریاحی. علم. تهران. 1369. ص 380
 53. مفخم، محسن. "اسناد و مکاتبات تاريخى." بررسى‌هاى تاريخى ٢، ٣-۴ (١٣۴۶): ۳۶۳-۳۶۶. ۳۶۵-۶۶
 54. قائم مقامى، جهانگير. يکصد و پنجاه سند تاريخى: از جلايريان تا پهلوى. تهران: چاپخانۀ ارتش شاهنشاهى ايران، ١٣۴٨: ۱۰۳-۱۰۴.
 55. اسناد و مکاتبات تاریخی: فرمان علی مرادخان (٢ صفحه – از ١٥١ تا ١٥٢ و 366-365). نشريه بررسی های تاریخی – دی ١٣٤٦ – شماره ١١ . نويسنده: مفخم، محسن (وابسته به : نشريه ستاد بزرگ ارتشتاران- كميته تاريخ نظامي. دو ماهنامه بررسی های تاریخی، تاريخ و تحقيقات ايرانشناسي، قطع : کتابی. هيئت رئيسه افتخاري: تيمسار سپهبد اسدالله صنيعي، تيمسار فريدون جم، دكتر عاليخاني. هيئت مديره: تيمسار سپهبد غلامرضا ازهاري، تيمسار سپهبد علي كريملو، تيمسار سرلشگرحسين رستگار نامدار. هيئت تحريريه: آقاي دكتر خانبابا بياني، دكتر عباس زرياب خوئي، سيدمحمد تقي مصطفوي، سرهنگ دكتر جهانگير قائم مقامي)
 56. قائم مقامي، جهانگير، يكصد و پنجاه سند تاريخي از جلايريان تا پهلوي، تهران، چاپخانه ارتش، ١٣٤٨.
 57. آز‌ربايجان ين تاريخ و مده‌نييه‌تينين بورژووا ساختالاشديريجيلارينا قارشي. پروفئسور شٶوكه‌ت تاقييئوا٬ باكي. ١٩٧٨
 58. موسوی، ميرزا محمد صادق (نامی اصفهانی)، تاريخ گيتی گشا، به تصحيح سعيد نفيسی، تهران، انتشارات اقبال، 1366 ص 110
 59. میرزا علینقی مشیر لشكر نایینی، ماثرالصدریه، در دفتر تاریخ؛ مجموعه اسناد و مدارك تاریخی به كوشش: ایرج افشار تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار ، تاریخ رساله 1274، 1380 ص 60
 60. میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 14
 61. میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 16
 62. میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 230
 63. میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 257
 64. میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 270
 65. میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 309-310
 66. , Author Alireza Asgharzadeh, Edition illustrated, Publisher Palgrave Macmillan, 2007 , ISBN 1403980802, 9781403980809 , Length 249 pages, P 18
 67. , BCSIA studies in international security Author Brenda Shaffer, Edition illustrated, Publisher MIT Press, 2002, ISBN 0262692775, 9780262692779, Length 248 pages, P xii
 68. / محمد کامیار . _ تهران : شرکت توسعه کتابخانه های ایران , 1380 . 366 ص . : مصور , نقشه , جدول , عکس .
 69. / محمد کامیار . _ تهران : شرکت توسعه کتابخانه های ایران , 1380 . 366 ص . : مصور , نقشه , جدول , عکس .
 70. چنلی بئل درگی سی، 3 - اونجو سای، باتی آزربایجان ین اوزل سایی
 71. تاریخچه آستارا

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019