Qeyd: Dəyişiklikləri yayımladıqdan sonra etdiyiniz dəyişikliklərin görünməsi üçün brauzerinizin keşinin təmizlənməsi lazım ola bilər.

 • Firefox / Safari: Reload düyməsinə basılı tutarkən Shift düyməsinə basın, və ya Ctrl+F5 və ya Ctrl+R (Mac üçün ⌘-R )
 • Google Chrome: Ctrl-Shift-R (Mac üçün ⌘-Shift-R)
 • Internet Explorer / Edge: Ctrl düyməsini basılı tutarkən Refresh düyməsinə basın, və ya sadəcə Ctrl+F5
 • Opera: Ctrl+F5.
// <nowiki>
( function () {
	

var clientProfile = $.client.profile();
var hotkey = clientProfile.platform === 'mac' ? 'Ctrl+Shift+W' : 'Ctrl+Alt+W';
var strings = {
	name: 'Vikiləşdirici',
	tooltip: 'Vikiləşdirici — mətnin avtomatik vikiləşdirilməsi (' + hotkey + ')',
	summary: 'vikiləşdirici',
	fullText: 'Vikiləşdirici səhifədəki bütün mətnə tətbiq olunacaq. Davam edilsin?',
	talkPage: 'Vikiləşdirici müzakirə səhifələrinə tam tətbiq edilə bilmir.'
};
window.wfPlugins = window.wfPlugins || [];
window.wfPluginsT = window.wfPluginsT || [];

// Function takes an input or text as an argument. If it is absent, it uses $( '#wpTextbox1' )
// as an input.
window.Wikify = function ( inputOrText ) {
	'use strict';

	var text, isInput, $input, caretPosition, textScroll,
		txt = '',
		hidden = [],
		winScroll = document.documentElement.scrollTop,
		$CodeMirrorVscrollbar = $( '.CodeMirror-vscrollbar' );

	// Check what's in the first parameter
	if ( typeof inputOrText === 'string' ) {
		text = inputOrText;
	} else {
		isInput = ( inputOrText &&
			( ( inputOrText.nodeType && inputOrText.value !== undefined ) || // node
				( inputOrText.prop && inputOrText.prop( 'nodeType' ) ) // jQuery object
			)
		);
		$input = $( isInput ? inputOrText : '#wpTextbox1' );
	}


	// FUNCTIONS

	function r( r1, r2 ) {
		txt = txt.replace( r1, r2 );
	}

	function hide( re ) {
		r( re, function ( s ) {
			return '\x01' + hidden.push( s ) + '\x02';
		} );
	}

	function hideTag ( tag ) {
		hide( new RegExp( '<' + tag + '( [^>]+)?>[\\s\\S]+?<\\/' + tag + '>', 'gi' ) );
	}

	function hideTemplates() {
		hide( /\{\{([^{]\{?)+?\}\}/g );
		var pos = 0,
			stack = [],
			tpl,
			left,
			right;
		while ( true ) {
			left = txt.indexOf( '{{', pos );
			right = txt.indexOf( '}}', pos );
			if ( left === -1 && right === -1 && !stack.length ) {
				break;
			}
			if ( left !== -1 && ( left < right || right === -1 ) ) {
				stack.push( left );
				pos = left + 2;
			} else {
				left = stack.pop();
				if ( typeof left === 'undefined' ) {
					if ( right === -1 ) {
						pos += 2;
						continue;
					} else {
						left = 0;
					}
				}
				if ( right === -1 ) {
					right = txt.length;
				}
				right += 2;
				tpl = txt.substring( left, right );
				txt = txt.substring( 0, left ) +
					'\x01' + hidden.push( tpl ) + '\x02' +
					txt.substr( right );
				pos = right - tpl.length;
			}
		}
	}
	
	function processLink( link, left, right ) {
		left = left.replace( /[ _\u00A0]+/g, ' ' ).trim();
		if ( left.match( /^(?:Kateqoriya|Şəkil|File|Fayl) ?:/ ) ) {
			return '[[' + left + '|' + right + ']]';
		}
		right = right.replace( / {2,}/g, ' ' ).trim();
		var inLink = right.substr( 0, left.length );
		var afterLink = right.substr( left.length );
		var uniLeft = left.substr( 0, 1 ).toUpperCase() + left.substr( 1 );
		var uniRight = ( right.substr( 0, 1 ).toUpperCase() + right.substr( 1 ) ).replace( /[_\u00A0]/g, ' ' );
		if ( uniRight.indexOf( uniLeft ) === 0 && afterLink.match( /^[a-züəı\-]*$/ ) ) {
			return '[[' + inLink + ']]' + afterLink;
		} else {
			return '[[' + left + '|' + right + ']]';
		}
	}

	function processText() {
		var i,
			u = '\u00A0'; // non-breaking space
		if ( mw.config.get( 'wgNamespaceNumber' ) % 2 || mw.config.get( 'wgNamespaceNumber' ) === 4 ) { // is talk page
			var sigs = txt.match( /\d\d:\d\d, \d\d? \S{3,8} 20\d\d \(UTC\)/g );
			if ( sigs && sigs.length > 1 ) {
				alert( wmTalkPage );
				return;
			}
		}

		hideTag( 'nowiki' );
		hideTag( 'pre' );
		hideTag( 'source' );
		hideTag( 'syntaxhighlight' );
		hideTag( 'templatedata' );

		hideTag( 'code' );
		hideTag( 'kbd' );
		hideTag( 'tt' );

		hideTag( 'graph' );
		hideTag( 'hiero' );
		hideTag( 'math' );
		hideTag( 'timeline' );
		hideTag( 'chem' );
		hideTag( 'score' );
		hideTag( 'categorytree' );
		hideTag( 'inputbox' );
		hideTag( 'mapframe' );
		hideTag( 'maplink' );

		r( /( |\n|\r)+\{\{(·|•|\*)\}\}/g, '{{$2}}' ); // before {{·/•/*}}, usually in templates
		r( /\{\{\s*[Şş]ablon:([\s\S]+?)\}\}/g, '{{$1}}' );
		r( /[\u00A0 ]+(\{\{\s*([Rr]ef-[a-z\-]+?|[Ee]n icon|[Cc]hecked|[Vv]|[Yy]oxlanılıb)\}\})/g, '$1' );
		r( /<[\/\\]?(hr|br)( [^\/\\>]+?)?? *[\/\\]?>/gi, '<$1$2>' );
		r( /<noinclude>\s*(\{\{[dD]ocpage\}\})\s*<\/noinclude>/g, '$1' );
		r( /(\n)(\s+)([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺"\[*#\-–—])/g, '$1$1$3' ); // sətrin əvvəlindəki boşluqlar
		r( /(\n)(\s+)({)/g, '$1$3' );
		r( /(\n)(\s+)(\n)/g, '$1$1' ); // boş sətirdəki boşluqlar
//		r( /(})(\n)(')/g, '$1\n\n$3' ); // giriş hissədə şablonla preambula boşluğu
//		r( /(})(')/g, '$1\n\n$2' ); // giriş hissədə şablonla preambula boşluğu (bitişik olduqda)
		r( /(­|‎)/g, '' ); // səhifələrdə qalan qırmızı nöqtə
		r( /(¬)/g, '' ); // səhifələrdə qalan ¬ simvolu
		r( /(\[\[[^\{\]|\n]+){{!}}([^\{\]|\n]+\]\])/g, '$1|$2' );
		r( /(\])({)/g, '$1 $2' );
		
		r( /(Ģ)/g, 'ş' ); //OCR xətasından gələn simvol
		
		//BIRTH-DEATH DATES
		r( /\{\{(| )[Dd]oğum(_| )tarixi(| )\|(| )(\d*)(| )\}\}(\n)/g, '$5\n' );
		r( /\{\{(| )[Dd]oğum(_| )tarixi(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )\|(| )\}\}(\n)/g, '$5\n' );
		r( /\{\{(| )[Dd]oğum(_| )tarixi(| )\|(| )(\d+)(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )(\d*)(| )\}\}(\n)/g, '$11.$8.$5\n' );
		r( /\{\{(| )[Dd]oğum(_| )tarixi(_| )və(_| )yaşı(| )\|(| )(\d+)(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )(\d*)(| )\}\}(\n)/g, '$13.$10.$7\n');
		
		r( /\{\{(| )[Vv]əfat(_| )tarixi(| )\|(| )(\d*)(| )\}\}(\n)/g, '$5\n' );
		r( /\{\{(| )[Vv]əfat(_| )tarixi(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )\|(| )\}\}(\n)/g, '$5\n' );
		r( /\{\{(| )[Vv]əfat(_| )tarixi(| )\|(| )(\d+)(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )(\d*)(| )\}\}(\n)/g, '$11.$8.$5\n');
		r( /\{\{(| )[Vv]əfat(_| )tarixi(_| )və(_| )yaşı(| )\|(| )(\d+)(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )(\d*)(| )\|(| )(\d*)(| )\}\}(\n)/g, '$13.$10.$7\n' );
		
		// Keçid verilmiş tarixlər
		if (["İlin günləri", "İllər"].some(c => mw.config.get("wgCategories").includes(c)) || mw.config.get("wgPageName").includes("vəfat_edənlərin_siyahısı")) { // Tarix və X ildə vəfat edənlər məqalələrində keçidləri silməmək
		r( /\[\[(\s+|)(\d+)(\s+)([Yy]anvar|[Ff]evral|[Mm]art|[Aa]prel|[Mm]ay|[İi]yun|[İi]yul|[Aa]vqust|[Ss]entyabr|[Oo]ktyabr|[Nn]oyabr|[Dd]ekabr)(\s+|)\]\]/g, '$2 $4');
		r( /\[\[([Yy]anvar|[Ff]evral|[Mm]art|[Aa]prel|[Mm]ay|[İi]yun|[İi]yul|[Aa]vqust|[Ss]entyabr|[Oo]ktyabr|[Nn]oyabr|[Dd]ekabr)\]\]/g, '$1');
		r( /\[\[(\d+)(-|–|—)(ci|cı|cu|cü)\s(il|illər)\]\]/g, '$1-$3 $4');
		r( /\[\[(\d+)(-|–|—)(ci|cı|cu|cü)\s(il|illər)\|(\w*)\]\]/g, '$5');
		r( /(\[\[)(\d+)(\]\])(\s|)(-|–|—)(\s|)(ci|cı|cu|cü)/g, '$2-$7');
		r( /\[\[(\d+)\]\]/g, '$1');
		r( /\[\[(E|e).ə. (\d+)\]\]/g, '$1.ə. $2');
		r( /\[\[(\s+|)(\d+)(\s+|)\|(\s+|)([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı\-\–\— ]+)(\s+|)\]\]/g, '$5'); // [[1985|1985-ci il]] → 1985-ci il
		r( /\[\[(\s+|)(\d+)(\s+|)([Yy]anvar|[Ff]evral|[Mm]art|[Aa]prel|[Mm]ay|[İi]yun|[İi]yul|[Aa]vqust|[Ss]entyabr|[Oo]ktyabr|[Nn]oyabr|[Dd]ekabr)(\s+|)\|(\s+|)([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı\-\–\— ]+)(\s+|)\]\]/g, '$7'); // [[25 may|mayın 25]]-i → mayın 25-i
		}
		//"Şəkil yoxdur"ları silmək
		r( /[Şş]əkil(_| )yoxdur(-qadın|-kişi|-film|).(jpg|svg)/g, '' );
		r( /[Nn]o(_| )image(_| )available-az.svg/g, '' );

		for ( i in window.wfPluginsT ) {
			if ( window.wfPluginsT.hasOwnProperty( i ) ) {
				window.wfPluginsT[i]( txt, r );
			}
		}

		hideTemplates();
		hide( /^[ \t].*/mg );
		hide( /(https?|ftp|news|nntp|telnet|irc|gopher):\/\/[^\s\[\]<>"]+ ?/gi );
		hide( /^#(redirect|İSTİQAMƏT(LƏNDİRMƏ)?)/i );
		hideTag( 'gallery' );


		r( / +(\n|\r)/g, '$1' ); // spaces at EOL
		txt = '\n' + txt + '\n';

		// LINKS
		r( /(\[\[:?)(category|kateqoriya):( *)/ig, '$1Kateqoriya:' );
		r( /(\[\[:?)(module|module):( *)/ig, '$1Modul:' );
		r( /(\[\[:?)(template|şablon):( *)/ig, '$1Şablon:' );
		r( /(\[\[:?)(image|şəkil|file):( *)/ig, '$1Fayl:' );
		
		// Linked years, centuries and ranges
		r( /(\(|\s)(\[\[[12]?\d{3}\]\])[\u00A0 ]?(-{1,3}|–|—) ?(\[\[[12]?\d{3}\]\])(\W)/g, '$1$2–$4$5' );
		r( /(\(|\s)(\[\[[IVX]{1,5}\]\])[\u00A0 ]?(-{1,3}|–|—) ?(\[\[[IVX]{1,5}\]\])(\W)/g, '$1$2–$4$5' );
		r( /(\d+)(\s+|)(-|–|—)(\s+|)(ci|cı|cu|cü)/g, '$1-$5'); // 1918 -ci → 1918-ci
		r( /(\d+)(\s+|)(ci|cı|cu|cü)(\s+)/g, '$1-$3$4'); // 1918 ci / 1918ci → 1918-ci
		r( /(\d+)(–|—)(ci|cı|cu|cü)/g, '$1-$3');
		
		r( /\[\[(\d+)(-|–|—)(\d*)\]\]/g, '$1–$3'); // yanlışlıqla [[1950-1951]] formasında yazılarsa
		
		//sıra saylarının düzəlişi
		r( /(\d+)-ç(i|ı|u|ü)(\s+)/g, '$1-c$2$3');
		r( /(\s)0-(ci|cu|cü)(\s+)/g, ' 0-cı$3');
		r( /(1|2|5|7|8|20|50|70|80)-(cı|cu|cü)(\s+)/g, '$1-ci$3');
		r( /(6|40|60|90)-(ci|cu|cü)(\s+)/g, '$1-cı$3');
		r( /(9|10|30)-(cı|ci|cü)(\s+)/g, '$1-cu$3');
		r( /(3|4|100|200|300|400|500|600|700|800|900)-(cı|ci|cu)(\s+)/g, '$1-cü$3');

		// Ay adları kiçiklə
		r( /(\s+)Yanvar(\s+)(\d+)/g, '$1yanvar$2$3');
		r( /(\s+)Fevral(\s+)(\d+)/g, '$1fevral$2$3');
		r( /(\s+)M(art|ay)(\s+)(\d+)/g, '$1m$2$3$4');
		r( /(\s+)A(prel|vqust)(\s+)(\d+)/g, '$1a$2$3$4');
		r( /(\s+)(I|İ)(yun|yul)(\s+)(\d+)/g, '$1i$3$4$5');
		r( /(\s+)Sentyabr(\s+)(\d+)/g, '$1sentyabr$2$3');
		r( /(\s+)Oktyabr(\s+)(\d+)/g, '$1oktyabr$2$3');
		r( /(\s+)Noyabr(\s+)(\d+)/g, '$1noyabr$2$3');
		r( /(\s+)Dekabr(\s+)(\d+)/g, '$1dekabr$2$3');
		
		// Nice links
		r( /(\[\[[^|[\]]*)[\u00AD\u200E\u200F]+([^\[\]]*\]\])/g, '$1$2' ); // Soft Hyphen & DirMark
		r( /\[\[ *([^|[\]]+?) *\| *('''''|'''|'')([^'|[\]]*)\2 *]]/g, '$2[[$1|$3]]$2' ); // move fomatting out of link text
		r( /\[\[ *([^|[\]]+?) *\| *«([^»|[\]]*)» *\]\]/g, '"[[$1|$2]]"' ); // move quotation marks out of link text
		r( /\[\[ *([^|[\]]+?) *\| *„([^“|[\]]*)“ *\]\]/g, '"[[$1|$2]]"' );
		r( /\[\[ *([^|[\]]+?) *\| *"([^"|[\]]*)" *\]\]/g, '"[[$1|$2]]"' );
		r( /\[\[([^|[\]\n]+)\|([^|[\]\n]+)\]\]/g, processLink ); // link shortening
		r( /\[\[ *([^|[\]]+)([^|\[\]()]+?) *\| *\1 *\]\]\2/g, '[[$1$2]]' ); // text repetition after link
		r( /\[\[ *(?!Şəkil:|Kateqoriya:)([a-zA-Zа\u00A0-\u00FF %!\"$&'()*,\-—.\/0-9:;=?\\@\^_`’~]+) *\| *([^\|\[\]]+) *\]\]([a-zа]+)/g, '[[$1|$2$3]]' ); // "
		hide( /\[\[[^\]|]+/g); // only link part

		// TAGS
		r( /<<(\S.+\S)>>/g, '"$1"' ); // << >>
		r( /(«|»|“|”|„)/g, '"' );
		r( /(su[pb]>)-(\d)/g, '$1−$2' ); // ->mənfi
		r( /<(b|strong)>(.*?)<\/(b|strong)>/gi, "'''$2'''" );
		r( /<(i|em)>(.*?)<\/(i|em)>/gi, "''$2''" );
		r( /^<hr ?\/?>/gim, '----' );
		r( /[\u00A0 \t]*<ref(?:\s+name="")?(\s|>)/gi, '<ref$1' );
		r( /(\n== *[a-z\s\.:]+ *==\n+)<references *\/>/ig, '$1{' + '{İstinad siyahısı}}' );
		r( /<references ?\/?>/g, '{{İstinad siyahısı}}' );
		r( /\{\{reflist\}\}/g, '{{İstinad siyahısı}}' );
		r( /\{\{Istinad siyahısı\}\}/g, '{{İstinad siyahısı}}' );
		r( /\{\{Xarici istinadlar\}\}/g, '{{Xarici keçidlər}}' );
		r(/<nowiki><\/nowiki>/g, '');
		r(/<nowiki( |)\/( |)>/g, '')
		hide( /<[a-z][^>]*?>/gi);

		hide( /^(\{\||\|\-).*/mg); // table/row def
		hide( /(^\||^!|!!|\|\|) *[a-z]+=[^|]+\|(?!\|)/mgi); // cell style
		hide( /\| +/g); // formatted cell

		r( /[ \t\u00A0]{2,}/g, ' ' ); // double spaces

		// Entities etc. → Unicode chars
		if ( mw.config.get( 'wgNamespaceNumber' ) !== 10 ) {
			r( /&(#x[0-9a-f]{2,4}|#[0-9]{3,4}|[0-9a-z]{2,8});/gi, function ( s ) {
				var t = document.createElement( 'textarea' );
				t.innerHTML = s;
				var c = t.value;
				if ( c.length === 1 && c.charCodeAt( 0 ) > 127 || s === '&#x20;' ) {
					return c;
				}
				return s;
			});
		}
		r( /\(tm\)/gi, '™' );
		r( /\.\.\./g, '…' );
		r( /(^|[^+])\+-(?!\+|-)/g, '$1±' );
		r( /~=/g, '≈' );
		r( /\^2(\D)/g, '²$1' );
		r( /\^3(\D)/g, '³$1' );
		r( /\skv\.\s*([dsmnk]?m|mkm)([\s\.,;:)])/g, u + '$1²$2' );
		r( /\skub\.\s*([dsmnk]?m|mkm)([\s\.,;:)])/g, u + '$1³$2' );
		r( /((?:^|[\s"])\d+(?:[\.,]\d+)?)\s*[xх]\s*(\d+(?:[\.,]\d+)?)\s*([m]{1,2}(?:[\s"\.,;?!]|$))/g, '$1×$2' + u + '$3' );
		r( /\s+×\s+/g, u + '×' + u );
		r( /№№/g, '№' );
		r( /(\))(\()/g, '$1 $2' );
		r( /(\]\])(\()/g, '$1 $2' );
		r( /(,)([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])/g, '$1 $2' ); // vergüldən sonra hərf gəldikdə verilən boşluq
		r( /(\.)([A-ZÜİÖƏÇŞВЕӘКМНОРСТУХ])/g, '$1 $2' ); // nöqtədən sonra böyük hərf gəldikdə verilən boşluq
//		r( /(-|–|—)(\n)([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı"\[\(\,\.])/g, '$3' ); // yarımçıq qalmış sətir
//		r( /([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı"\[\(\,\.])(\n)([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı"\[\(\,\.])/g, '$1 $3' ); // yarımçıq qalmış sətir

		// Headings
		r( /^(=+)[ \t\f\v]*(.*?)[ \t\f\v]*=+$/gm, '$1 $2 $1' ); // add spaces inside
		r( /([^\r\n])(\r?\n==.+==\r?\n)/g, '$1\n$2' ); // add empty line before
		r( /(==.+==)[\r\n]{2,}(?!=)/g, '$1\n' ); // remove empty line after
		r( /^== (?:(.+[^.])\.|(.+):) ==$/gm, '== $1$2 ==' );
		r( /^== '''(?!.*'''.*''')(.+)''' ==$/gm, '== $1 ==' );

		// Hyphens and en dashes to pretty dashes
		r( /(\s)-{1,3} /g, '$1— ' ); // hyphen -> &mdash;
		r( /(\d)--(\d)/g, '$1—$2' ); // -> &mdash;
		r( /(\s)-(\d)/g, '$1−$2' ); // hyphen -> minus

		// Year and century ranges
		r( /(\(|\s)([IVX]{1,5})[\u00A0 ]?(-{1,3}|—) ?([IVX]{1,5})(?![\w\-])/g, '$1$2–$4' );
		r( /(\d+)(\s+|)(-|—)(\s|)(\d+)/g, '$1–$5' );
		r( /(\d+)(-)(\s)/g, '$1 — ' );
		r( /(yanvar|fevral|mart|aprel|may|iyun|iyul|avqust|sentyabr|oktyabr|noyabr|dekabr)(\s+)(-|–|—)(\s+)(yanvar|fevral|mart|aprel|may|iyun|iyul|avqust|sentyabr|oktyabr|noyabr|dekabr)(\s+)/g, '$1–$5$6' );
		r( /(yanvar|fevral|mart|aprel|may|iyun|iyul|avqust|sentyabr|oktyabr|noyabr|dekabr)(\s+)(\d+)(–)(\d+|)(\s+|)(yanvar|fevral|mart|aprel|may|iyun|iyul|avqust|sentyabr|oktyabr|noyabr|dekabr)/g, '$1 $3 $4 $5 $7' );

		//ISBN
		r( /(\d+)(-|–|—)(\d+)(-|–|—)(\d+)(-|–|—)(\d+)(-|–|—|)(\d+|)/g, '$1-$3-$5-$7$8$9' );

		// Insert/delete spaces
		r( /^([#*:]+)[ \t\f\v]*(?!\{\|)([^ \t\f\v*#:;])/gm, '$1 $2' ); // #* işarələrindən əvvəl boşluq
		r( /([№§])(\s*)(\d)/g, '$1' + u + '$3' );

		// inside ()
		r( /\( +/g, '(' );
		r( / +\)/g, ')' );

		// Temperature
		r( /([\s\d=≈≠≤≥<>—("'|])([+±−\-]?\d+?(?:[.,]\d+?)?)(([ °\^*]| [°\^*])(C|F))(?=[\s"').,;!?|\x01])/gm, '$1$2' + u + '°$5' ); // '

		// Dot → comma in numbers
		r( /(\s\d+)\.(\d+[\u00A0 ]*[%‰°×])/gi, '$1,$2' );

		// kiril və latın qarışdırılarsa
		// ilk hərflər
		r( /(\s|"|-|\()А([a-züöəçşğı])/g, '$1A$2');
		r( /(\s|"|-|\()а([a-züöəçşğı])/g, '$1a$2');
		r( /(\s|"|-|\()В([a-züöəçşğı])/g, '$1B$2');
		r( /(\s|"|-|\()Е([a-züöəçşğı])/g, '$1E$2');
		r( /(\s|"|-|\()е([a-züöəçşğı])/g, '$1e$2');
		r( /(\s|"|-|\()Ә([a-züöəçşğı])/g, '$1Ə$2');
		r( /(\s|"|-|\()ә([a-züöəçşğı])/g, '$1ə$2');
		r( /(\s|"|-|\()К([a-züöəçşğı])/g, '$1K$2');
		r( /(\s|"|-|\()к([a-züöəçşğı])/g, '$1k$2');
		r( /(\s|"|-|\()М([a-züöəçşğı])/g, '$1M$2');
		r( /(\s|"|-|\()Н([a-züöəçşğı])/g, '$1H$2');
		r( /(\s|"|-|\()О([a-züöəçşğı])/g, '$1O$2');
		r( /(\s|"|-|\()о([a-züöəçşğı])/g, '$1o$2');
		r( /(\s|"|-|\()Р([a-züöəçşğı])/g, '$1P$2');
		r( /(\s|"|-|\()р([a-züöəçşğı])/g, '$1p$2');
		r( /(\s|"|-|\()С([a-züöəçşğı])/g, '$1C$2');
		r( /(\s|"|-|\()с([a-züöəçşğı])/g, '$1c$2');
		r( /(\s|"|-|\()Т([a-züöəçşğı])/g, '$1T$2');
		r( /(\s|"|-|\()У([a-züöəçşğı])/g, '$1Y$2');
		r( /(\s|"|-|\()у([a-züöəçşğı])/g, '$1y$2');
		r( /(\s|"|-|\()Х([a-züöəçşğı])/g, '$1X$2');
		r( /(\s|"|-|\()х([a-züöəçşğı])/g, '$1x$2');
		
		// orta hərflər
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])а([a-züöəçşğı])/g, '$1a$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])е([a-züöəçşğı])/g, '$1e$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])ә([a-züöəçşğı])/g, '$1ə$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])к([a-züöəçşğı])/g, '$1k$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])һ([a-züöəçşğı])/g, '$1h$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])о([a-züöəçşğı])/g, '$1o$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])р([a-züöəçşğı])/g, '$1p$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])с([a-züöəçşğı])/g, '$1c$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])у([a-züöəçşğı])/g, '$1y$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])х([a-züöəçşğı])/g, '$1x$2');
		
		// ortada böyük hərflər — sol ümumi, sağ dəqiq
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])А([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1A$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])В([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1B$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])С([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1C$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])Е([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1E$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])О([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1O$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])Х([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1X$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])У([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1Y$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])Р([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1P$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])К([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1K$2');
		r( /([A-ZÜİÖƏÇŞ])Ә([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1Ə$2');
		
		// ortada böyük hərflər — sol dəqiq, sağ ümumi
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])А([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1A$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])В([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1B$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])С([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1C$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])Е([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1E$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])О([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1O$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])Х([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1X$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])У([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1Y$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])Р([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1P$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])К([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1K$2');
		r( /([DFGİLNQRSUVZÜİÖƏÇŞ])Ә([A-ZÜİÖƏÇŞ])/g, '$1Ə$2');

		// orta hərflər (qoşa ehtimallı)
		r( /а([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'a$1');
		r( /е([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'e$1');
		r( /ә([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'ə$1');
		r( /к([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'k$1');
		r( /о([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'o$1');
		r( /р([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'p$1');
		r( /с([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'c$1');
		r( /у([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'y$1');
		r( /х([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])/g, 'x$1');
		
		// orta hərflər (qoşa ehtimallı)
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])а/g, '$1a');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])е/g, '$1e');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])ә/g, '$1ə');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])к/g, '$1k');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])о/g, '$1o');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])р/g, '$1p');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])с/g, '$1c');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])у/g, '$1y');
		r( /([bdfghjqlmnrstvzuüöəçşğı])х/g, '$1x');
		
		// yekun hərflər
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])а(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1a$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])е(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1e$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])ә(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1ə$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])к(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1k$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])о(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1o$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])р(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1p$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])с(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1c$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])у(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1y$2');
		r( /([A-Za-zÜüİÖöƏəÇ窺ğı])х(\s|,|\.|:|"|-)/g, '$1x$2');
		
		// yekun böyük hərflər
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]A)/g, '$1A');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]В)/g, '$1B');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]С)/g, '$1C');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]Е)/g, '$1E');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]О)/g, '$1O');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]Х)/g, '$1X');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]У)/g, '$1Y');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]Р)/g, '$1P');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]К)/g, '$1K');
		r( /([ÜİÖƏÇŞ]Ә)/g, '$1Ə');
		
		// yanlış yazılmış sözlər, orfoqrafiya pozuntuları
		r( /(\s|\n)(B|b)ugün(\s+)/g, '$1$2u gün ');
		r( /(\s|\n)(Ç|ç)atışmamazlı/g, '$1$2atışmazlı');
		r( /(\s|\n)(E|e)htiyyac/g, '$1$2htiyac');
		r( /(\s|\n)(E|e)htiyyat/g, '$1$2htiyat');
		r( /(\s|\n)(L|l)ahiyə/g, '$1$2ayihə');
		r( /(\s|\n)(M|m)əhşur/g, '$1$2əşhur');
		r( /(\s|\n)(T|t)əxris/g, '$1$2ərxis');
		r( /(\s|\n)(T|t)övsiyyə/g, '$1$2övsiyə');
		r( /(\s|\n)(Y|y)alnış/g, '$1$2anlış');
		r( /(\s|\n)(Z|z)əyif/g, '$1$2əif');
		r( /(\s|\n)(Ə|ə)lbətdə/g, '$1$2lbəttə');
		r( /(\s|\n)(H|h)azırki/g, '$1$2azırkı');
		r( /(\s|\n)(F|f)akultə/g, '$1$2akültə');
		r( /(\s|\n)(H|h)eyyət/g, '$1$2eyət');
		r( /(\s|\n)(M|m)ühüt/g, '$1$2ühit');
		r( /(\s|\n)(M|m)üdür/g, '$1$2üdir');
		r( /(\s|\n)(P|p)alkovnik/g, '$1$2olkovnik');
		r( /(\s|\n)(H|h)ökümət/g, '$1$2ökumət');
		r( /(\s|\n)(H|h)ök(ü|u)mran/g, '$1$2ökmran');
		r( /(\s|\n)(S|s)inifi/g, '$1$2infi');
		r( /(\s|\n)(F|f)ikiri/g, '$1$2ikri');
		r( /(\s|\n)(N|n)əaliyyət/g, '$1$2ailiyyət');
		r( /(\s|\n)(A|a)bu-hava/g, '$1$2b-hava');
		r( /(\s|\n)(Ə|ə)ləxsus/g, '$1$2ləlxüsus');
		r( /(\s|\n)(B|b)aşlanğıç/g, '$1$2aşlanğıc');
		r( /(\s|\n)(B|b)əyənat/g, '$1$2əyanat');
		r( /(\s|\n)(A|a)rtış/g, '$1$2rtım');
		r( /(\s|\n)(H|h)ərbiçi/g, '$1$2ərbçi');
		r( /(\s|\n)(T|t)ağım/g, '$1$2aqım');
		r( /(\s|\n)(N|n)igah/g, '$1$2ikah');
		r( /(\s|\n)(T|t)abeçili/g, '$1$2abeli');
		r( /(\s|\n)(R|r)ahatçılı/g, '$1$2ahatlı');
		r( /(\s|\n)(N|n)arahatçılı/g, '$1$2arahatlı');
		r( /(\s|\n)(M|m)üşaiyət/g, '$1$2üşayiət');
		r( /(\s|\n)(Ş|ş)aiyə/g, '$1$2ayiə');
		r( /(\s|\n)(Ə|ə)ksik/g, '$1$2skik');
		r( /(\s|\n)(K|k)iprik/g, '$1$2irpik');
		r( /(\s|\n)(Q|q)armaqarışı/g, '$1$2arma-qarışı');
		r( /(\s|\n)(O|o)rjinal/g, '$1$2rijinal');
		r( /(\s|\n)(B|b)iruzə/g, '$1$2üruzə');
		r( /(\s|\n)(N|n)əqarət/g, '$1$2əqərat');
		r( /(\s|\n)(T|t)utğun/g, '$1$2utqun');
		r( /(\s|\n)(M|m)eyl(\s)e(t|d)/g, '$1$2eyil e$4');
		r( /(\s|\n)(M|m)eylli/g, '$1$2eyilli');
		r( /(\s|\n)(İ|i)lluziya/g, '$1$2llüziya');
		r( /(\s|\n)(F|f)eyziyab/g, '$1$2eyzyab');
		r( /(\s|\n)(İ|i)l(\s)dönümü/g, '$1$2ldönümü');
		r( /(\s|\n)(D|d)ünya(\s)görüşü/g, '$1$2ünyagörüşü');
		r( /(\s|\n)(G|g)eniş(\s)miqyaslı/g, '$1$2enişmiqyaslı');
		r( /(\s|\n)(B|b)aş(\s)sağlığı/g, '$1$2aşsağlığı');
		r( /(\s|\n)(E|e)tibarı(\s)ilə/g, '$1$2tibarilə');
		r( /(\s|\n)(M|m)əqsədi(\s)ilə/g, '$1$2əqsədilə');
		r( /(\s|\n)(M|m)ünasibəti(\s)ilə/g, '$1$2ünasibətilə');
		r( /(\s|\n)(V|v)asitəsi(\s)ilə/g, '$1$2asitəsilə');
		r( /(\s|\n)(H|h)allusinasiya/g, '$1$2allüsinasiya');
		r( /(\s|\n)(A|a)yrıseçkili/g, '$1$2yrı-seçkili');
		r( /(\s|\n)(B|b)iraz(\s)/g, '$1$2ir az ');
		r( /(\s|\n)(D|d)edektiv/g, '$1$2etektiv');
		r( /(\s|\n)(S|s)əbrli/g, '$1$2əbirli');
		r( /(\s|\n)(H|h)əftə(\s)(içi|sonu)/g, '$1$2əftə$4');
		r( /(\s|\n)(A|a)zərkeş/g, '$1$2zarkeş');
		r( /(\s|\n)(Q|q)əbristanlı/g, '$1$2əbiristanlı');
		r( /(\s|\n)(K|k)artikaturası/g, '$1$2artikaturu');
		r( /(\s|\n)(A|a)breviaturası/g, '$1$2breviaturu');
		r( /(\s|\n)(A|a)idiyyatı/g, '$1$2idiyyəti');
		r( /(\s|\n)(A|a)idiyyat/g, '$1$2idiyyət');
		r( /(\s|\n)(K|k)ariyera/g, '$1$2aryera');
		r( /(\s|\n)(P|p)rosses/g, '$1$2roses');
		r( /(\s|\n)(B|b)roş(u|ü)ra/g, '$1$2roşür');
		r( /(\s|\n)(P|p)aqon/g, '$1$2oqon');
		r( /(\s|\n)(M|m)ühim/g, '$1$2ühüm');
		r( /(\s+)həmdə(\s+)/g, '$1həm də ');
		r( /(\s|\n)(H|h)albu(\s+)ki(\,|)/g, '$1$2albuki');
		r( /(\s|\n)(B|b)u(\s+|)gün(\s+|)ki(\,|)(\s+)/g, '$1$2ugünkü ');
		r( /(\s|\n)Oteld/g, '$1Hoteld'); r( /(\s|\n)oteld/g, '$1hoteld');
		r( /(\s|\n)Oteli/g, '$1Hoteli'); r( /(\s|\n)oteli/g, '$1hoteli');
		r( /(\s|\n)Otelə/g, '$1Hotelə'); r( /(\s|\n)otelə/g, '$1hotelə');
		r( /(K|k)arvansarayı(\s|,|\'|\.|:|"|-)/g, '$1arvansarası$2');
		r( /(K|k)arvansaray(\s|,|\'|\.|:|"|-)/g, '$1arvansara$2');
    r( /(\s|\n)(A|a)rtifakt/g, '$1$2rtefakt');
    r( /(\s|\n)(B|b)eynəlxaq/g, '$1$2eynəlxalq');
    r( /(\s|\n)(F|f)estifal/g, '$1$2estival');
    
		// ABŞ
		r( /(\[\[|)(Amerika Birləşmiş Ştatları|ABŞ|)(ABŞ)(|\]\])(-|–|—)(da)(|\]\])(\s+)/g, '$1$2$3$4-də$7$8');
		r( /(\[\[|)(Amerika Birləşmiş Ştatları|ABŞ|)(ABŞ)(|\]\])(-|–|—)(a)(|\]\])(\s+)/g, '$1$2$3$4-yə$7$8');
		
		/* Ölkəmiz, vətənimiz → Azərbaycan
		r( /(\s)(Ö|ö)lkəmiz Azərbaycan/g, '$1Azərbaycan');
		r( /(\s)(Ö|ö)lkəmizin(\s)/g, '$1Azərbaycanın$3');
		r( /(\s)(Ö|ö)lkəmizdəki(\s)/g, '$1Azərbaycandakı$3');
		r( /(\s)(Ö|ö)lkəmiz(\s)/g, '$1Azərbaycan$3');
		r( /(\s)(V|v)ətənimiz Azərbaycan/g, '$1Azərbaycan');
		r( /(\s)(V|v)ətənimiz(\s)/g, '$1Azərbaycan$3');
		r( /(\s)(V|v)ətənimizin(\s)/g, '$1Azərbaycanın$3');
		r( /(\s)(V|v)ətənimizdə(\s)/g, '$1Azərbaycanda$3'); */
		
		/* Vergüllər
		r( /(\s+)(amma|ancaq|lakin|halbuki|fəqət)(\,)/g, '$1$2');
		r( /([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı])(\s+)(amma|lakin|halbuki|fəqət)/g, '$1,$2$3');
		r( /(\.)(\s+|)(Amma|Lakin|Halbuki|Fəqət)(\,|)(\s+)/g, ',$2$3$5');
		r( /(\,)(\s+)A(mma)(\s)/g, '$1$2a$3$4');
		r( /(\,)(\s+)L(akin)(\s)/g, '$1$2l$3$4');
		r( /(\,)(\s+)H(albuki)(\s)/g, '$1$2h$3$4');
		r( /(\,)(\s+)F(əqət)(\s)/g, '$1$2f$3$4');
		r( /(M|m)(əsələn)(\s+)([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı])/g, '$1$2, $4');
		//r( /([A-Za-z0-9ÜüİÖöƏəÇ窺ğı])(\s+)(ya da|həm də|gah da|nə də)(\s+)/g, '$1,$2$3$4'); // ,ya da*/
		
		// Köhnə e-qanun linklərinin düzəldilməsi
		r( /( |)http:\/\/e-qanun\.az\/print\.php\?internal=view&target=1&docid=(\d+)&doctype=0.?(\{\{Dead link\|.?\}\})?/g, 'https://e-qanun.az/framework/$1');
		
		// Plugins
		for ( i in window.wfPlugins ) {
			if ( window.wfPlugins.hasOwnProperty( i ) ) {
				window.wfPlugins[i]( txt, r );
			}
		}

		function unhide( s, num ) {
			return hidden[ num - 1 ];
		}
		while ( txt.match( /\x01\d+\x02/ ) ) {
			r( /\x01(\d+)\x02/g, unhide );
		}

		txt = txt.substr( 1, txt.length - 2 ); // compensation for "txt = '\n' + txt + '\n';"
	}

	function processAllText() {
		txt = $input ? $input.textSelection( 'getContents' ) : text;
		processText();
		if ( $input ) {
			r( /^[\n\r]+/, '' );
			
			// 2017 wikitext editor adds an empty line to the end with every text replacement
			// Remove the following block when [[phab:T198010]] is fixed.
			if ( window.ve && ve.init && ve.init.target && ve.init.target.active ) {
				r( /[\n\r]+$/, '' );
			}
			
			$input.textSelection( 'setContents', txt );
			if ( caretPosition ) {
				$input.textSelection( 'setSelection', {
					start: caretPosition[0] > txt.length ? txt.length : caretPosition[0]
				} );
			}
		} else {
			text = txt;
		}
		if ( window.auto_comment &&
			window.insertSummary &&
			!document.editform.wpSection.value
		) {
			window.insertSummary( 'vikiləşdirici' );
		}
	}


	// MAIN CODE

	if ( $input ) {
		$input.focus();
		
		caretPosition = $input.textSelection( 'getCaretPosition', { startAndEnd: true } );
		if ( caretPosition ) {
			textScroll = ( $CodeMirrorVscrollbar.length ? $CodeMirrorVscrollbar : $input )
				.scrollTop();
			if ( caretPosition[0] === caretPosition[1] ) {
				processAllText();
			} else {
				txt = $input.textSelection( 'getSelection' );
				processText();
				// replaceSelection doesn't work with MediaWiki 1.30 in case this gadget is loaded
				// from other wiki
				$input.textSelection( 'encapsulateSelection', {
					replace: true,
					peri: txt
				} );
				// In CodeMirror, the selection isn't preserved, so we do it explicitly
				$input.textSelection( 'setSelection', {
					start: caretPosition[0],
					end: caretPosition[0] + txt.length
				} );
			}
			( $CodeMirrorVscrollbar.length ? $CodeMirrorVscrollbar : $input )
				.scrollTop( textScroll );
		// If something went wrong
		} else if ( confirm( wmFullText ) ) {
			processAllText();
		}
	} else {
		processAllText();
		return text;
	}

	// scroll back, for 2017 wikitext editor, IE, Opera
	document.documentElement.scrollTop = winScroll;
	
	//Qısa məzmun
	var summaryValue = $('#wpSummary').val();
  if (!/vikiləşdirmə/.test(summaryValue)) {
		$('#wpSummary').val(summaryValue + '[[Vikipediya:Qadcetlər/Vikiləşdirici|vikiləşdirmə]]'); 
	}
	//Bildiriş
		mw.notify('Səhifənin mətni vikiləşdirildi!', { type: 'success' });
};


function registerWikificatorTool() {
	registerTool( {
		name: 'wikificator',
		position: 100,
		title: strings.name,
		label: strings.tooltip,
		callback: Wikify,
		classic: {
			icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Wikify-toolbutton.png',
		},
		visual: {
			icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Wikificator_VE_icon.svg/20px-Wikificator_VE_icon.svg.png',
			modes: [ 'source' ],
			addRightAway: true,
		},
	} );
}

if ( mw.config.get( 'wgServerName' ) === 'az.wikipedia.org' ) {
	registerWikificatorTool();
} else {
	$.when(
		mw.loader.using( [ 'mediawiki.util', 'user.options' ] ),
		$.getScript( 'https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-registerTool.js&action=raw&ctype=text/javascript' )
	).done( registerWikificatorTool );
}

$( '#editform' ).on( 'keydown', function ( e ) {
	if (
		e.ctrlKey &&
		!e.metaKey &&
		(clientProfile.platform === 'mac' ? e.shiftKey && !e.altKey : !e.shiftKey && e.altKey) &&
		e.keyCode === 87
	) {
		Wikify();
	}
} );

}() );
// </nowiki>
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023