Vikipediya ?

Azərbaycan Respublikasının dövlət təltiflərinin siyahısı

Ordenlərin siyahısı

Sıra Orden Təsis tarixi Əsasnaməsi
1.
 

 
"Heydər Əliyev" ordeni 22 aprel 2005 1. "Heydər Əliyev" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına
aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanın tərəqqisinə, əzəmətinin və şöhrətinin
artmasına töhfə verən müstəsna xidmətlərinə görə;
1.2. Vətənin müdafiəsində, Azərbaycanın dövlət məna-
felərinin qorunmasında göstərilmiş mərdlik və şücaətə
görə.
2. "Heydər Əliyev" ordeni Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə onun statusuna görə verilir.
3. "Heydər Əliyev" ordeni əcnəbilərə aşağıdakı hallarda
verilir:
3.1. Azərbaycan qarşısında görkəmli xidmətlərinə görə;
3.2. Azərbaycançılıq ideyasının həyata keçirilməsində,
dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin möhkəmləndi-
rilməsində xüsusi xidmətlərinə görə;
3.3. Azərbaycan ilə digər dövlətlər arasında siyasi, iqti-
sadi, elmi və mədəni əlaqələrin qurulmasında və inkişaf
etdirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə.
2.
 

 
"İstiqlal" ordeni 6 dekabr 1993 1. "İstiqlal" ordeni Azərbaycan vətəndaşlarına aşağıdakı
hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanda milli-azadlıq hərakatında müstəsna
xidmətlərinə görə;
1.2. Azərbaycanın dövləti və xalqı qarşısında xüsusilə
görkəmli xidmətlərinə görə;
1.3. Azərbaycanın milli-dövlət quruculuğu işlərində xüsu-
si xidmətlərinə görə.
3.
 

 
"Şah İsmayıl" ordeni 6 dekabr 1993 1. "Şah İsmayıl" ordeni Azərbaycan vətəndaşlarına
aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təşkilində və möh-
kəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə;
1.2. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyi-
nin təmin edilməsi xüsusi xidmətlərinə görə;
1.3. Görkəmli sərkərdəlik fəaliyyətinə görə;
1.4. Azərbaycanda fövqəladə halların nəticələrinin ara-
dan qaldırılmasında xüsusi xidmətlərinə görə.
4.
 

 
"Azərbaycan Bayrağı"
ordeni
6 dekabr 1993 1. "Azərbaycanın Bayrağı" ordeni Azərbaycanın vətən-
daşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərə aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatında və ictimai-
siyasi fəaliyyətində xüsusi xidmətlərinə görə;
1.2. Hərb elminin və hərbi texnikasının inkişafında xüsusi
xidmətlərinə görə;
1.3. Azərbaycanın müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün
qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə görə;
1.4. Azərbaycanda əmin-amanlığın təmin edilməsində,
asayişin qorunmasında və hərbi xidmətdə xüsusi xidmət-
lərinə görə;
1.5. Dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində
xüsusi xidmətlərinə görə.
5.
 

 
"Şərəf" ordeni 16 fevral 2007 1. "Şərəf" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. Azərbaycanın dövləti və xalqı qarşısında böyük xid-
mətlərinə görə;
1.2. Azərbaycanın milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi
xidmətlərinə görə;
1.3. İqtisadi, elmi-texniki, sosial-mədəni inkişafda müstəs-
na xidmətlərinə görə;
1.4. Elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, təhsil və sə-
hiyyə sahələrində böyük xidmətlərinə görə.
6.
 

 
"Şöhrət" ordeni 6 dekabr 1993 1. "Şöhrət" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. İqtisadi, elmi-texniki, sosial-mədəni inkişafda xüsusi
xidmətlərinə görə;
1.2. Sülhün və xalqlar arasında dostluğun möhkəmkəndi-
rilməsində və əməkdaşlığın inkişafında xüsusi xidmətləri-
nə görə;
1.3. Sənaye, nəqliyyat, rabitə, tikinti sahələrində və xalq
təsərrüfatının digər sahələrində görkəmli əmək nəticələri-
nə görə;
1.4. Elm, təhsil və səhiyyə sahəsində xüsusi xidmətlərinə
görə.
7.
 

 
"Dostluq" ordeni 16 fevral 2007 1. "Dostluq" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. Azərbaycan ilə xarici ölkələr arasında dostluq, iqtisadi
və mədəni əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında xüsusi xid-
mətlərinə görə;
1.2. Xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi iş-
ində görkəmli xidmətlərinə görə;
1.3. Dünyada, regionda və müxtəlif ölkələrdə sülhün və
əmin-amanlığın bərqərar olmasında, sivilizasiyalar arasın-
da konstruktiv münasibətlərin yaradılmasında və mədə-
niyyətlərarası dialoqun qurulmasında görkəmli xidmətləri-
nə görə.
8.
 

 
"Vətənə xidmətə görə"
ordeni I dərəcəli
7 noyabr 2003 1. "Vətənə xidmətə görə" ordeni Azərbaycanın vətən-
daşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərə aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycana sadiqliyə görə, vəzifə borcunu ləyaqət-
lə və vicdanla yerinə yetirməyə görə;
1.2. Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətə, yüksək peşə-
karlığa və xüsusi nailiyyətlərə görə;
1.3. Milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərə
görə.
 

 
"Vətənə xidmətə görə"
ordeni II dərəcəli
 

 
"Vətənə xidmətə görə"
ordeni III dərəcəli
9.
 

 
"Əmək" ordeni
I dərəcəli
29 noyabr 2015 1. "Əmək" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. İstənilən fəaliyyət sahəsində Azərbaycanın inkişafın-
da və rifahın təmin olunmasına yönəlmiş müstəsna əmək
nailiyyətkərinə görə;
1.2. Sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, ticarət, sə-
nətkarlıq, xidmət və digər sahədə uzunmüddətli məhsuldar
əməyə, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, bədən tərbiyəsi,
idman və digər sahələrdə fərqlənən əmək nailiyyətlərinə;
1.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında (emalında)
kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edən yüksək göstərici-
lərə;
1.4. İstehsalatda əməyin məhsuldarlığına və məhsulun
(əmtəənin) keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, ölkə iqtisadiyyatı-
nın rəqabət qabiliyyətinin artmasına təsir edən yüksək
göstəricilərə;
1.5. Yüksəkkeyfiyyətli məhsul istehsalına (hazırlanmasına,
yetişdirilməsinə), yeni texnikanın, texnologiyanın, qabaq-
cıl təcrübənin, ixtiranın və səmərələşdirici təklifin istehsa-
latda davamlı, nəticəli tətbiqinə görə.
 

 
"Əmək" ordeni
II dərəcəli
 

 
"Əmək" ordeni
III dərəcəli

Medalların siyahısı

Sıra Medal Təsis tarixi Əsasnaməsi
1.
 

 
"Qızıl Ulduz" medalı
6 fevral 1998-ci il
2.
 

 
"Vətən uğrunda" medalı 29 dekabr 1998 1. "Vətən uğrunda" medalı Azərbaycan vətəndaşları-
na aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsin-
də iştirak etdiklərinə görə;
1.2. Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
fəaliyyətinə görə;
1.3. Dövlət quruluşunun müdafiəsində iştirakına görə.
3.
 

 
"İgidliyə görə" medalı 29 dekabr 1998 1. "İgidliyə görə" medalı Azərbaycan vətəndaşları-
na aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Müharibədə döyüş zamanı göstərdiyi igidliyə görə;
1.2. Döyüş əməliyyatlarına uğurlu rəhbərlik etdiyinə və
şəxsi mərdlik göstərdiyinə görə;
1.3. Həyatı təhlükə altında hərbi borcu yerinə yetirər-
kən igidlik göstərdiyinə görə;
1.4. Xüsusi tapşırığı yerinə yetirərkən cəsarət göstər-
diyinə görə;
1.5. Həyatı təhlükə qorxusu altında olduğu halda insan
həyatı xilas etdiyinə görə.
4.
 

 
"Tərəqqi" medalı 6 dekabr 1993 1. "Tərəqqi" medalı Azərbaycanın vətəndaşlarına, əc-
nəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı
hallarda verilir:
1.1. Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində qazandaqla-
rı uğurlara görə;
1.2. Böyük əhəmiyyətli ixtiralara və səmərələşdirici tək-
liflərin verilməsinə görə;
1.3. Elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, hüquq, təh-
sil və səhiyyə sahələrində xidmətlərinə görə;
1.4. Xalq təsərrüfatı obyektlərinin inşasında, yenidən
qurulmasında görkəmli xidmətlərinə görə;
1.5. Bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında səmərəli
fəaliyyətinə görə.
5.
 

 
"Hərbi xidmətlərə görə"
medalı
6 dekabr 1993 1. "Hərbi xidmətlərə görə" medalı Azərbaycan vətəndaş-
larına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Öz xidmət vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında
qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə
görə;
1.2. Dövlət sərhədlərinin qorunmasında xidmətlərinə gö-
rə.
6.
 

 
"Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə" I dərəcəli medalı
17 may 2002 1. "Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Döyüş hazırlığındakı əla göstəricilərə görə;
1.2. Təlimlərdə, döyüş xidməti və döyüş növbəsində xü-
susi fərqlənməyə görə;
1.3. Şücaət, fədakarlıq və hərbi xidmət keçdiyi dövrdə
göstərdiyi digər xidmətlərə görə.
 

 
"Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə" II dərəcəli medalı
 

 
"Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə" III dərəcəli medalı
7.
 

 
"Şücaətə görə" medalı 14 oktyabr 2016 1. "Şücaətə görə" medalı Azərbaycan vətəndaşları-
na aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Vətənin müdafiəsində hərbi borcunu yerinə yetirər-
kən fədakarlıq və şücaət göstərməyə görə;
1.2. Vəzifə borcunu yerinə yetirdiyinə görə.
8.
 

 
"Sərhəddə fərqlənməyə görə"
medalı
6 dekabr 1993
9.
 

 
"Hərbi əməkdaşlıq sahəsində
xidmətlərə görə" medalı
17 may 2002
10.
 

 
"Silahlı Qüvvələr Veteranı"
medalı
17 may 2002 1. "Silahlı Qüvvələr Veteranı" medalı Azərbaycan vətən-
daşlarına aşağıdakı hallarda verilir:

1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 25 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.

11.
 

 
"Qüsursuz xidmətə görə" I
dərəcəli medalı
17 may 2002 1. "Qüsursuz xidmətə görə" I dərəcəli medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 20 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.
 

 
"Qüsursuz xidmətə görə" II
dərəcəli medalı
1. "Qüsursuz xidmətə görə" II dərəcəli medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 15 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.
 

 
"Qüsursuz xidmətə görə" III
dərəcəli medalı
1. "Qüsursuz xidmətə görə" III dərəcəli medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 10 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.
12.
 

 
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə
görə" medalı
13.
 

 
"Daxili işlər orqanlarında
qüsursuz xidmətə görə"
I dərəcəli medalı
 

 
"Daxili işlər orqanlarında
qüsursuz xidmətə görə"
II dərəcəli medalı
 

 
"Daxili işlər orqanlarında
qüsursuz xidmətə görə"
II dərəcəli medalı
14.
 

 
15.
 

 
"Vergi orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" I dərəcəli
medalı
 

 
"Vergi orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" II dərəcəli
medalı
 

 
"Vergi orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" III dərəcəli
medalı
16.
 

 
"Fövqəladə hallar orqanlarında
xidmətdə fərqlənməyə görə"
I dərəcəli medalı
 

 
"Fövqəladə hallar orqanlarında
xidmətdə fərqlənməyə görə"
II dərəcəli medalı
 

 
"Fövqəladə hallar orqanlarında
xidmətdə fərqlənməyə görə"
III dərəcəli medalı
17.
 

 
 

 
 

 
18.
 

 
"Ədliyyə sahəsində fərqlənməyə
görə" medalı
19.
 

 
"Miqrasiya orqanlarında
qulluğda fərqlənməyə görə"
medalı
20.
 

 
"Miqrasiya orqanları ilə səmərəli
əməkdaşlığa görə"
medalı
21.
 

 
"Miqrasiya orqanlarında
qüsursuz qulluğa görə"
I dərəcəli medalı
 

 
"Miqrasiya orqanlarında
qüsursuz qulluğa görə"
II dərəcəli medalı
 

 
"Miqrasiya orqanlarında
qüsursuz qulluğa görə"
IIII dərəcəli medalı

Yubiley medalları

Sıra Yubiley medalı Təsis tarixi Əsasnaməsi
1.
 

 
"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 20 illiyi" yubiley medalı
1 oktyabr 2012 1. "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 20 illiyi" yubiley medalı Azərbay-
canın vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hallar-
da verilir:
1.1. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpası uğrunda fəal iştiraka görə;
1.2. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
qorunub saxlanılmasında və inkişafında
xüsusi xidmətlərə görə.
2.
 

 
"Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10
illiyi (1991-2001)" yubiley medalı
3.
 

 
"Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90
illiyi (1918-2008)" yubiley medalı
4.
 

 
"Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95
illiyi (1918-2013)" yubiley medalı
5.
 

 
"Azərbaycan Polisinin 90 illiyi
(1918-2008)" yubiley medalı
6.
 

 
"Azərbaycan Polisinin 95 illiyi
(1918-2013)" yubiley medalı
7.
 

 
"Milli təhlükəsizlik orqanlarının 90
illiyi (1919-2009)" yubiley medalı
2 dekabr 2008
8.
 

 
"Milli təhlükəsizlik orqanlarının 95
illiyi (1919-2014)" yubiley medalı
22 noyabr 2013
9.
 
"Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi
(1919-2009)" yubiley medalı
10.
 

 
"Sərhəd Mühafizəsinin 95 illiyi
(1919-2014)" yubiley medalı
11.
 

 
"Diplomarik xidmət orqanlarının 90
illiyi (1919-2009)" yubiley medalı
12.
 

 
"Vergilər Nazirliyinin 10 illiyi (2000-
2010)" yubiley medalı
13.
 

 
"Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi
(2005-2010)" yubiley medalı
22 oktyabr 2010
14.
 

 
"Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illiyi
(2005-2015)" yubiley medalı
4 dekabr 2015
15.
 

 
"Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi
(1992-2012)" yubiley medalı
16.
 

 
"Dövlət Gömrük Komitəsinin 25 illiyi
(1992-2017)" yubiley medalı
17.
 

 
"Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin
20 illiyi (1993-2013)" yubiley medalı
18.
 

 
"Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 10 illiyi
(2007-2017)" yubiley medalı
30 dekabr 2016 1. "Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 10 illiyi
(2007-2017)" yubiley medalı Azərbaycan və-
təndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanın miqrasiya orqanlarının fəa-
liyyətinin təşkilində, inkişafında və möhkəm-
ləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə, vəzifə-
lərini nümunəvi yerinə yetirən, qulluqda yük-
sək nəticələrə görə.

Digər təltifləri

Sıra Təltif Təsis tarixi Əsasnaməsi
1.  
2.   Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal 16 may 2014 1. Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal Azərbaycan
vətəndaşlarına və əcnəbilərə aşağıdakı hallarda
verilir:
1.1. Mühüm fundamental və tətbiqi elmi nəti-
cələrə, əsərlərə, kəşflərə, ixtiralara, habelə elmin
inkişafında xüsusi xidmətlərə görə.

Mədəniyyətdə

2011-ci il 5 sentyabrda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi "Azərmarka" MMC tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ordenləri təsvir olunan poçt markaları çap olunub. Tirajı 5 000 ədəd olan poçt markalarında ordenlərlə yanaşı "Qızıl Ulduz" medalının təsviridə yer alıb. Hər birinin qiyməti 60 qəpik olan markalarda "Heydər Əliyev", "İstiqlal", "Şah İsmayıl", "Azərbaycan Bayrağı", "Şərəf", "Şöhrət", "Dostluq" və "Vətənə xidmətə görə" ordenləri təsvir olunub.

İstinadlar

 1. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 2. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 3. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 4. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 5. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 6. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 7. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 8. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 9. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 10. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 11. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 12. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 13. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 14. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 15. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 16. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 17. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 18. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 19. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 20. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 21. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 22. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 23. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 24. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 25. . www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019